Ορθόδοξη πίστη

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

28 Φεβρουαρίου 2009

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

trio_demoniac
Το 1957 η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος έστειλε την παρακάτω Εγκύκλιο προς τους Χριστιανούς των Πατρών.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 899

Προς τους ευσεβείς Χριστιανούς της πόλεως Πατρών
Περιήλθεν εις γνώσιν της Ι. Συνόδου ότι κατά τας ημέρας των Απόκρεω εις την ιστορικήν Σας πόλιν, την οποίαν καθηγίασεν με το τίμιον αίμα του ο Απόστολος Ανδρέας, και την κατέστησε περιώνυμον εις την παγχριστιανικήν συνείδησιν, λαμβάνουν χώραν έκτροπα εξευτελίζοντα την ανθρώπίνην αξιοπρέπειαν, την εξαγορασθείσαν με το αίμα του Χριστού. Άνδρες και γυναίκες φέροντες το χριστιανικόν όνομα δεν εκδηλώνουν τας εορταστικάς διαθέσεις εις χορούς, τους οποίους ερρύθμισε η Ελληνοχριστιανική παράδοσις, εις αρμονικάς κινήσεις εντός των οποίων κατοπτρίζεται η χάρις, η ευγένεια και η αριστοκρατική διάθεσις των προσώπων, αλλ’ εκτρέπονται εις σκοτίας πράξεις οργίων (Μπουρμπούλια και Ροκεντρόλ) και εμφανίζουν εικόνα από την οποίαν αποστρέφει τις το πρόσωπον εξ αισχύνης. Η κατάστασις αύτη δεν προσβάλλει μόνον την δημοσίαν αιδώ, αλλά φονεύει το πνεύμα, την ελευθερίαν του ανθρώπου, μετά της οποίας είναι συνυφασμένη η χάρις του Χριστού, καταρρίπτει τον πολιτισμόν του Ελληνικού λαού εις τα όμματα των Εθνών, και συγκλονίζει τα θεμέλια της ωραίας Ελληνικής οικογενείας.

Διά ταύτα η Ιερά Σύνοδος εξ αγάπης πατρικής προήλθεν εις την αποστολήν της παρούσης επιστολής, διά της οποίας ποιείται έκκλησιν εις την ευσέβειαν υμών ως τέκνων της Εκκλησίας και Σας προτρέπει να εγκαταλείψητε αυτά τα σκοτεινά και οργιώδη βακχικά σκιρτήματα, ασκούμενοι εις ό,τι κόσμιον και τίμιον και πρός την αξιοπρέπειαν υμών και πρός τιμήν και ηρωϊσμόν των προγόνων ημών συνάδει, διότι ούτω και η τιμή του Γένους διασώζεται και ο οίκος υμών επί των Ευαγγελικών αρχών και των μεγάλων παραδόσεων του Έθνους παραμένει ακλόνητος φωτίζων και καθοδηγών τους υιούς και θυγατέρας υμών εις έργα μεγάλα και υψηλά εις δόξαν Χριστού, Ου η χάρις είη μετά πάντων υμών.
Ο Αθηνών Δωρόθεος, Πρόεδρος

(Ακολουθούν τα ονόματα των Συνοδικών Αρχιερέων)