Ειδήσεις και Ανακοινώσεις

Μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου για το Συνέδριο της Μπανγκόγκ (26.09.2009)

30 Σεπτεμβρίου 2009

Μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου για το Συνέδριο της Μπανγκόγκ (26.09.2009)

Patriarhis

Εν όψει των διεθνών διαπραγματεύσεων διά την αντιμετώπισιν της κλιματικής αλλαγής εις Μπανγκόκ της Ταϋλάνδης και δύο μόνον μήνας προ της κρισίμου παγκοσμίου διασκέψεως των Ηνωμένων Εθνών εις Κοπεγχάγην της Δανίας, απευθύνομεν έκκλησιν προς την διεθνή κοινότητα όπως αναλάβη γενναίας δεσμεύσεις διά την αποτροπή των δυσμενέστερων επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος.

Η επίτευξη καλής συμφωνίας εις το πλαίσιον της Παγκοσμίου Διασκέψεως εις την Κοπεγχάγην δεν αποτελεί μόνον ηθική υποχρέωση διά την σωτηρία της κτίσεως. Αποτελεί και οδόν προς την οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα. Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής δεν πρέπει να γίνεται αντιληπτή ως οικονομικό κόστος, αλλά σημαντική ευκαιρία δι’ ένα υγιέστερο πλανήτη προς όφελος του συνόλου της ανθρωπότητας και ειδικότερο εκείνων των κρατών που υστερούν εις οικονομική ανάπτυξη.

Προσευχόμεθα διά την επίτευξη της καλυτέρας δυνατής παγκοσμίου συμφωνίας κατά την Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών διά την Κλιματική Αλλαγή εις την Κοπεγχάγην τον Δεκέμβριο, ώστε αι ανεπτυγμέναι βιομηχανικαί χώραι να αναλάβουν γενναίαν δέσμευσιν διά την συνολικήν μείωσιν των ρυπογόνων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2020 κατά 40% εις σχέσιν προς τα επίπεδα του 1990 και την παροχήν σημαντικής οικονομικής βοηθείας προς τας ασθενεστέρας αναπτυσσομένας χώρας.

Η κρισιμότης της καταστάσεως, αλλά και η πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας δείχνουν τον δρόμον προς μίαν παγκόσμιον οικονομίαν χαμηλής εντάσεως άνθρακος, αναπτύξεως των ανανεώσιμων πηγών ενεργείας αλλά και αποτροπής της περαιτέρω αποψιλώσεως των δασών. Οφείλομεν άπαντες να συνεργασθώμεν διά να διασφαλίσωμεν ότι τα τέκνα μας θα δύνανται να απολαμβάνουν τα αγαθά της γης την οποίαν καταλείπομεν εις αυτά. Οφείλομεν να διασφαλίσωμεν την δικαιοσύνην και αγάπην εις όλας τας πτυχάς της οικονομικής δραστηριότητος· το κέρδος, και δη το βραχυπρόσθεσμον, δεν ημπορεί και δεν πρέπει να αποτελή το μοναδικόν κίνητρον των πράξεων μας, ειδικώτερον όταν αποβαίνη εις βάρος της κοινής μας και θεοσδότου φυσικής κληρονομιάς.

Ο Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος, διάπυρος προς Θεόν ευχέτης ,βθ'(2009) Σεπτεμβρίου κδ’ (24)