Μήνυμα ημέρας

Μήνυμα της ημέρας

15 Νοεμβρίου 2009
Christos

Ο Χριστός ένθρονος. Εικόνα τέμπλου, του παρεκκλησίου του Οσίου Ιωσήφ του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστού του ομονύμου καθίσματος. Σε αυτό, το πλησίον της μονής, Κάθισμα διέμενε τα τελευταία 12 χρόνια της επιγείου του ζωής ο μακάριος Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός.

ΙΗΣΟYΣ ΧΡΙΣΤΟΣ : «Εγώ πατήρ, εγώ νυμφίος, εγώ οικία, εγώ τροφεύς, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιος. Παv όπερ αν θέλης εγώ. Μηδενός εν χρεία καταστής. Εγώ δουλεύσω. Ήλθον γαρ διακονήσαι, ου διακονηθήναι. Εγώ και φίλος και ξένος και κεφαλή και αδελφός και αδελφή και μήτηρ. Πάντα εγώ. Μόνον οικείως έχε προς εμέ. Εγώ πένης δια σε και αλήτης δια σε, επί σταυρόν δια σε, επί τάφου δια σε, άνω υπέρ σου εvτυγχάvω τω Πατρί. Κάτω υπέρ σου πρεσβευτής παραγέγονα παρά του Πατρός. Πάντα μοι συ και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος και μέλος. Τί πλέον θέλεις;»

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος