EverghetinosRomânesc

Everghetinos – Tema 18 (3) (Ρουμανικά, Romanian)

4 Φεβρουαρίου 2010

Everghetinos – Tema 18 (3) (Ρουμανικά, Romanian)

everghetinos

Cel care vrea să se mântuiască trebuie să caute a fi în preajma celor îmbunătăţiţi, lucru mult folositor. Trebuie, de asemenea, să-i întrebe pe aceștia cu multă râvnă și cu dor aprins, pentru ca să afle de la dânșii cele despre mântuire

5. Din Pateric

1. A zis un Bătrân: “Cel care intră într-o prăvălie de aromate, chiar de nu cumpără nimic, se împărtășește oricum de buna-mireasmă. Așa e și cu cel care îi cercetează pe Părinţi; dacă vrea să lucreze, ei îi arată calea smereniei, care i se face zid înaintea năvălirilor dracilor”.

2. Un frate a mers odată la Avva Felix, împreună cu câţiva mireni. L-a rugat să le spună cuvânt, însă Bătrânul tăcea. După ce l-au rugat mult, Bătrânul a zis: “Vreţi să auziţi cuvânt?” Au răspuns: “Da, Avva”. Atunci le-a spus: “Acum nu mai este cuvânt. Atunci când întrebau fraţii pe Bătrâni și făceau ce le spuneau Bătrânii, Dumnezeu le dădea cuvânt, pentru folosul celor care întrebau. Acum, însă, pentru că întreabă dar nu fac ceea ce aud, a luat Dumnezeu harul de la Bătrâni și nu găsesc ce să grăiască, fiindcă nu mai este cel care să lucreze”. Auzind aceasta, au suspinat și au spus: “Roagă-te pentru noi, Avva!”

6. A Sfântului Efrem [Sirul]

Nu lepăda sfatul bărbaţilor sfinţi, chiar de ai cunoștinţă duhovnicească. Căci și aceasta este rod al cunoștinţei.

7. A Sfântului Isaac Sirul

Nu căuta să primești povaţă de la cineva, care nu se află întru petrecerea ta, chiar dacă este înţelept foarte. Încredinţează cele ale tale mai degrabă celui simplu, ajuns la cercarea lucrurilor, decât înţeleptului al cărui cuvânt vine din cercetare108, fără cercarea lucrurilor. Iar “cercare” (adică “experienţă”) nu înseamnă să pătrundă cineva și să iscodească părţi din lucruri, fără a primi în sine însuși cunoștinţa ce se naște din lucrare; ci să zăbovească în lucruri și astfel să simtă în chip practic atât folosul cât și paguba care vine din ele. Căci de multe ori un lucru pare a fi păgubitor, însă are în el ascuns mare folos; și dimpotrivă, alteori ceva pare a fi plin de folos pe dinafară și pe dinlăuntru mustește de pagubă. De aceea mulţi oameni s-au păgubit nu puţin de la lucruri ce păreau să aducă câștig.

Prin urmare, folosește-te de acel povăţuitor care cunoaște din cercare firea și însușirile lucrurilor și știe să le deosebească fără de greșeală.

Cel care și-a chivernisit mai întâi sieși în chip sigur libertatea este vrednic de crezare că îi va învăţa mai apoi și pe alţii cu meșteșug același lucru.