Άγ. Ιωακείμ ΒατοπαιδινόςΆγιοι - Πατέρες - Γέροντες

Ο Παπουλάκης – Ο Άγιος Ιωακέιμ ο Βατοπαιδινός ο εξ Ιθάκης [1786 – 2/5/1868] (2) – Ένταξις στο αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας

24 Μαΐου 2010

Ο Παπουλάκης – Ο Άγιος Ιωακέιμ ο Βατοπαιδινός ο εξ Ιθάκης [1786 – 2/5/1868] (2) – Ένταξις στο αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας

Ο Άγιος Ιωακείμ ο Βατοπαιδινός ο εξ Ιθάκης ο επιλεγόμενος Παπουλάκης (1786-1868)

Βαρθολομαίος

ελέω Θεού Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως,

Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης

Αριθμ. Πρωτ. 323

Οσιώτατοι ο τε Ηγούμενος Αρχιμανδρίτης κύριος Εφραίμ και οι λοιποί Πατέρες της εν Αγίω Όρει Ιεράς Βασιλικής, Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Βατοπαιδίου, τέκνα εν Κυρίω αγαπητά της ημών Μετριότητος, χάρις είη τη υμών Οσιότητι και ειρήνη παρά Θεού.

Βάσει των υπό της αγαπητής Οσιότητος υμών υποβληθέντων και σχετικής εκθέσεως της παρ΄ημίν Κανονικής Επιτροπής, θεωρηθείσης εν συνεδρία της περί ημάς Αγίας και Ιεράς Συνόδου της οσίας βιοτής και πολιτείας του εξ Ιθάκης Βατοπαιδινού Μοναχού Ιωακείμ του Πα-πουλάκη, διακριθέντος δια το γνήσιον όρθόδοξον φρόνημα και την μεγίστην αυτού προσφοράν προς την Εκκλησίαν, ούτος συνηριθμήθη τοις οσίοις και αγίοις της Εκκλησίας, της μνήμης αυτού ορισθείσης τη β΄ Μαρτίου εκάστου έτους, εκείνης δε της ανακομιδής των λειψάνων αυτού τη κγ΄ Μαΐου.

Ασμένως γνωρίζοντες τούτο τη Οσιότητι υμών δια τώνδε των Πατριαρχικών ημών ευχετικών Γραμμάτων, συγχαίρομεν υμίν από καρδίας επί τη αναγνωρίσει και εκκλησιαστικώς της αγιότητος και οσιότητος του οσίου και αποστέλλομεν υμίν, περικλείστως ώδε, εν ίσω και απαραλλάκτω την εν τω οικείω Κώδικι της καθ’ ημάς Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας καταστρωθείσαν και υπογραφείσαν σχετικήν Πατριαρχικήν ημών και Συνοδικήν Πράξιν, προς επ΄ εκκλησίας, κατά την τάξιν, ανάγνωσιν και κατάθεσιν είτα εν τοις Αρχείοις της Ιεράς υμών Μονής, και απονέμοντες υμίν ολόθυμον την πατρικήν και Πατριαρχικήν ημών ευλογίαν επικαλούμεθα εφ΄ υμάς την χάριν και το άπειρον έλεος του Θεού.

,αη’ Μαρτίου λα’

Ο Κωνσταντινουπόλεως διάπυρος προς Θεόν ευχέτης Βαρθολομαίος

***

Βαρθολομαίος

ελέω Θεού Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως,

Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης

Αριθμ. Πρωτ. 323

Πράξις

της εν τω Αγιολογίω της Εκκλησίας κατατάξεως του

εξ Ιθάκης Βατοπαιδινού Μονάχου Ιωακείμ,

του επονομαζομένου «Παπουλάκη» (1786-1868)

* * *

Τους εν τω μετά σώματος βίω κατορθώμασιν αρετής διαπρέψαντας και μετά την αποβίωσιν ευλαβείσθαι και τιμάν, ετησίοις τε τελεταίς και εγκωμίων ύμνοις γεραίρειν, όσιον και τω της Εκκλησίας πληρώματι λυσιτελέστατον πέφυκεν εκείνο μέν, ότι ο τοις κατ΄ αρετήν βεβιωκόσιν απονεμόμενος έπαινος εις αυτόν τον Θεόν αναφέρεται, παρ’ Ου πάσα αρετή εις ανθρώπους, όπως θεολογών ο της θεολογίας επώνυμος αποφαίνεται Γρηγόριος, τούτο δ΄ επειδή ο περί τα καλά έπαινος τους μεν ράθυμους και οκνηρούς προς την της αρετής κατόρθωσιν παραζηλοί και προτρέπεται, τους δε φιλοπόνως προς αυτήν φερομένους ακμαιότερους εργάζεται.

Επειδή τοίνυν τοιούτοις εξόχοις αρετής κατορθώμασι διακέκριται και ο εξ Ιθάκης Βατοπαιδινός Μοναχός Ιωακείμ, ο επονομαζόμενος και «Παπουλάκης», κατ’ αρχάς μεν επί εικοσαετίαν εγκαταβιώσας και ασκηθείς εν τη εν Αγίω Όρει Ιερά Βασιλική Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή του Βατοπαιδίου, εν η και το ιερόν εδέξατο σχήμα και ακολούθως αποσταλείς υπ΄ αυτής δι΄ ιεραποστολήν, προς ενίσχυσιν του χειμαζόμενου ποιμνίου της Ηπειρωτικής Ελλάδος, επί δε 40ετίαν αναπτύξας ιδιαιτέραν δράσιν εν τη γεννετείρα αυτού νήσω Ιθάκη, βιώσας μέν οσιότητι και αγιότητι βίου, τύπον δε του εν Χριστώ πολιτεύματος και ζώσαν αρετής εικόνα, διδάσκαλον και προστάτην του εμπεριστάτου Χριστεπωνύμου πληρώματος εαυτόν παραστήσας και αναδείξας, η Μετριότης ημών μετά των περί ημάς Ιερωτάτων Μητροπολιτών και υπερτίμων, των εν Αγίω Πνεύματι αγαπητών ημίν αδελφών και συλλειτουργών, προς την θεάρεστον πολιτείαν και τάς πράξεις και τα κατορθώματα αυτού απιδόντες, και της κοινής των πιστών ωφελείας προνοούμενοι, προς δε λαβόντες υπ΄ όψιν και όσα δι΄ αναφοράς αυτών προς την Εκκλησίαν, υπέβαλον αφ’ ενός μέν η εν Αγίω Όρει Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, αφ΄ ετέρου δε ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Σεραφείμ, αιτούμενοι, όπως η επέτειος του θανάτου αυτού καθιερωθή εν τιμή Αγίου, έγνωμεν, συνωδά τοις προ ημών θείοις πατράσι τω κοινώ της Εκκλησίας έθει κατακολουθούντες, την προσήκουσαν τοις θείοις ανδράσιν απονείμαι αυτώ τιμήν.

Διό και θεσπίζομεν συνοδικώς και διοριζόμεθα και εν Αγίω διακελευόμεθα Πνεύματι, όπως από του νυν και εις το εξής εις αιώνα τον άπαντα Ιωακείμ ο Βατοπαιδινός ο Παπουλάκης συναριθμήται τοις Οσίοις και αγίοις της Εκκλησίας ανδράσιν, ετησίοις ιεροτελεστίαις και αγιστείαις τιμώμενος και ύμνοις εγκωμίων γεραιρόμενος τη μεν β’ Μαρτίου, εν η μακαρίως προς τον Κύριον εξεδήμησε, τη δε ι’/κγ’ Μαΐου, επί τη ανακομιδή των ιερών αυτού λειψάνων.

Εις ένδειξιν δε τούτου και βεβαίωσιν εγένετο και η παρούσα Πατριαρχική και Συνοδική Πράξις, καταστρωθείσα μεν και υπογραφείσα εν τώδε τω Ιερώ Κώδικι της καθ΄ ημάς Αγίας του Χρίστου Μεγάλης Εκκλησίας, εν ίσω δε και απαραλλάκτω αποσταλείσα τω Αρχιεπισκόπω Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Σεραφείμ και τη εν Αγίω Όρει Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, προς κατάθεσιν εν τοις οικείοις Αρχείοις.

Εν έτει σωτηρίω ,αη’ κατά μήνα Μάρτιον (ιθ’)

Επινεμήσεως Στ΄

ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος αποφαίνεται

ο Εφέσου Χρυσόστομος

ο Χαλκηδώνοος Ιωακείμ

ο Ροδουπόλεως Ιερώνυμος

ο Ίμβρου και Τενέδου Φώτιος

ο Πριγκηποννήσων Συμεών

ο Κολωνίας Γαβριήλ

ο Πέργης Ευάγγελος

ο Λύστρων Καλλίνικος

ο Δέρκων Κωνσταντίνος

ο Ηλιουπόλεως και Θείρων Αθανάσιος

ο Τρανουπόλεως Γερμανός

ο Φιλαδελφείας Μελίτων