Υπόθεση Μονής Βατοπαιδίουქართულ ენაზე

ემილიოს პოლიღენისი ვატოპედის არ არსებული ე.წ. სკანდალი

30 Οκτωβρίου 2010

ემილიოს პოლიღენისი ვატოპედის არ არსებული ე.წ. სკანდალი

ემილიოსპოლიღენისი

ვატოპედისარარსებულიე.წ.სკანდალი


ბევრირამმიანიშნებსიმას,რომპოლიტიკურიინტრიგებიდასხვაშავბნელიმიზნებიარისმიზეზიიმისა,რომე.წ.ვატოპედისსკანდალისთემადღემდეაქტუალურია.ესხალხი,ვინცამყველაფრისუკანდგას,საკუთარიმიზნებისგანხორციელებისათვისცილსსწამებსმართლმადიდებლობას,ათონისწმინდამთასდასაბოლოოჯამშისაბერძნეთს.ძალიანბევრსდღემდეაინტერესებს: წაიკითხეთ გაგრძელება…

სადარისქრთამისმიცემისდამოსყიდვისფაქტები?

რომელიაისოფშორულიკომპანიები,რომელთაცთითქოსდაფლობსვატოპედისმონასტერი?

სადარისე.წ.“პოლიტიკურიფული”?

ისინიამბობენესდანაშაულია!!!!მაგრამჩვეულებრივშემთხვევებშიჩვენაღმოვაჩენთდანაშაულსდაშემდეგვეძებთდამნაშავეებს.ამშემთხვევაშიკიპირიქით,ჩვენჯერაღმოვაჩინეთ“დამნაშავეები”დაახლავიძიებთდანაშაულიიყოთუარაჩადენილი!!!!!!!სასაცილოასატირალირომარიყოს.

ორიწელიგავიდამასშემდეგრაცვატოპედისმოვლენებიდაიწყო.ჩვენუკვეგვაქვსხუთისაგამოძიებოკომიტეტისმიერფანტასტიკურადსანიმუშოდშესრულებულისამუშაოსშედეგებიმაგრამმათშიქრთამისმიცემისდამოსყიდვისშემთხვევებირატომღაცარჩანს.ახალამათიყურადღებაკონცენტრირებულიაწყალსატევებსადადიდტბებზე,მათჰგონიათჩვენადვილად“შევჭამთ”იმბალახსრაცამტბებისადაგუბურებისგარშემოამოდის,მიმიხვდითალბათრასაცვგულისხმობ!

რადასკვნადადესსაგამოძიებოკომიტეტისექსპერტებმადარატომჩქმალავენამდასკვნებსასესაგულდაგულოდ?ბოლოსდაბოლოსიყოთუარაქრთამისმიცემისდამოსყიდვისშემთხვევები?

ბატონიპანაღიოტისმანტუვალოსისადმი(რომელიცგახლავთარალეგალურიშემოსავლებისსაწინააღმდეგოკომიტეტისდააგრეთვეატიკისრეგიონისსპეციალურგამოძიებათამე-5ქვეკომიტეტისთავმჯდომარე)კომიტეტისწინაშეგამოსვლისასდაისვაკითხვა:გამოძიებისმიერდადასტურდათუარავატოპედისმონასტრისმიერქრთამისმიცემისდამოსყიდვისფაქტები.ბატონმამანტუვალოსმაუპასუხა:“ასეთიფაქტებიარდასტურდება”

ახლაოფშორულიკომპანიები...

რომელიაისყბადაღებულიოფშორულიკომპანიებირომელსაცვატოპედისმონასტერიფლობს?ამკითხვაზებატონმამანტუვალოსმაშემდეგიგანმარტებაგააკეთა:“კომპანიებირომლებსაცვატოპედისმონასტერიფლობდაარარიანოფშორული,არამედკვიპროსულიკომპანიებია”

ჰმ,“არარიანოფშორული”რასაინტერესოა!მაგრამაქვესაჭიროაგანმარტება,რომარცერთაღნიშნულკვიპროსულკომპანიაშივატოპედისმონასტერიწილსარფლობს.

ამისშემდეგბატონმამანტუვალოსმამოახსენაკომიტეტს,რომყველათანხა,რომელსაცგანკარგავდამონასტერიარისლეგალური.“ფაქტებისშესწავლისშემდეგდადგინდაყველაამთანხისწარმომავლობა”.კითხვაზე,შესაძლებელიათუარათანხებისმიმართვაიმკომპანიებისაკენრომელთამფლობელებიკერძოპირებიარიან,რომელთანაცმონასტერსარაპირდაპირიურთიერთობააქვს,ბატონმამანტუვალოსმაუპასუხა:“ამაზეაკრძალვაარარსებობს”

დასკვნა:არავითარი“შავიფულის”მოძრაობადაოფშორულიკომპანიებისფლობამონასტრისმიერარარსებობს.სხვათაშორის,ვატოპედისმონასტერიყველაშემთხვევასთანდაკავშირებითსაფუძვლიანიდაკვირვებისქვეშიმყოფებათვითწმინდამთისსხვამონასტერთაგან.ყველამორწმუნედამთლიანადეკლესიააღიარებსვატოპედისსაძმოსდიდისტორიასდასულიერტრადიციებსდაასეციქნებამომავალში.

უნდააღინიშნოს,რომსაგამოძიებოკომიტეტისმიერდადგინდა,რომარცმონასტრისწინამძღვარსარქიმანდრიტეფრემსდაარცმონაზონარსენისარგააჩნიათსაბანკოანგარიშები,ასევენუდაგვავიწყდებარაცმამაეფრემმასაჯაროდგანაცხადასატელევიზიოპროგრამაFakelloi-ისწამყვანთანბატონპაპაჰელასთან:“თუთქვენაღმოაჩენთერთევროსმაინცჩემსჯიბეშიანსაბანკოანგარიშზე,მზადვარმთელიდარჩენილიცხოვრებაციხისსაკანშიგავატარო”.

ასევეაღსანიშნავიამონაზონიარსენისსიტყვები,რომელიცმანსაგამოძიებოკომიტეტისმისამართითგანაცხადა:“თუთქვენაღმოაჩენთერთევროსმაინცჩემსჯიბეშიანსაბანკოანგარიშზემასშემდეგ,რაცწმინდამთისმონაზონიგავხდი,პატიოსანსიტყვასგაძლევსხვალდილიდანვემოვძებნიჩემსგზასციხისსაკნისაკენ”.

ახლაპოლიტიკურიფული!

ზოგიერთიპოლიტიკურიპარტიაკვლავცდილობსგაურკვევლობაშიდარჩესე.წ.“პოლიტიკურიფულის”საკითხი,მაშინროდესაცყველამიცისსიმართლედაარცმალავენამასერთმანეთთანსაუბრისას.როგორშეეძლოთდაეშვათმათის,რასაცთვითონსჩადიანერთმანეთთანსხვადასხვაკომპანიებისმეშვეობით,რომიგივესსჩადიოდაათონურიმონასტერი!!!სასაცილოა,რომბევრიმათგანიპირადადსტუმრობდავატოპედისმონასტერსდაათონისმთას,დამათთვისკარგადნაცნობიასაძმოსპატიოსნება.ალბათამპოლიტიკოსებმაგაიაზრესრომყველაისსცენარი,რომელიცდაიწერავატოპედისირგვლივტალღებისასაზვირთებლად >მხოლოდდამხოლოდფანტასტიკისსფეროსგანეკუთვნება.

ვიღაცამვინციძიებსპარლამენტისწევრებისსაქმიანობას,კომიტეტშიგანაცხადა:”მთავარიამოვძებნოთსაბოლოომიმღები.რაცჩვენგვაინტერესებსარისის,რომდავადგინოთარისთუარარომელიმეპილიტიკოსიგარეულიამსაქმეში”

პარლამენტისრომელიღაცწევრსაინტერესებსათონურიმონასტერიჩართულიათუარასაქმიანობაში“პოლიტიკურიფულით”,მაგრამბატონიმანტუვალოსიმასიმედებსუცრუებს:“ჩვენვიცითვინარისსაბოლოომიმღები.ამაშიასაქმე,ესფულირომ“შავი”იყოსმონასტრისარალეგალურისაქმიანობიდან,ჩვენმასდავაყადაღებდით,მაგრამფულისწარმომავლობაცნობილიასესხი.ამშემთხვევაშიარავითარდანაშაულსადგილიარაქვს.”

სპეციალისტებმადაასკვნეს,რომარაფერიშეუსაბამო,დანაშაულებრივი,ოფშორულიკომპანიებიდაქრთამებიარარსებობს.სიტუაციაძალიანჰგავსშავიკატისძებნასბნელოთახში,მაშინროცაესსაწყალიკატაიქარიმყოფება,

საინტერესოაროგორთხზავენთავიანთიმიზნებისათვისესპოლიტიკოსებიურიცხვსცენარებსდამითებსარარსებულსკანდალზე,იმისათვის, რომ ამ შემთხვევას აქტუალობა შეუნარჩნონ.(!?)


ბერძნულიდან ინგლისურზე თარგმანი: ოლგა კოკინოსი, ჟურნალისტი.