Θεολογία και Ζωή

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος τάσσεται κατά της απελευθέρωσης των τυχερών παιγνίων

13 Απριλίου 2011

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος τάσσεται κατά της απελευθέρωσης των τυχερών παιγνίων

Με Συνοδική Απόφαση, που υπογράφεται από τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος συνηγορεί υπέρ των θέσεων της Κίνησης Πολιτών για τον Περιορισμό των Τυχερών Παιγνίων.

Ἀριθμ. Πρωτ. 1060/969

Ἀθήνῃσι 22ᾳ Μαρτίου 2011

Πρός

Τόν Ἀξιότιμον

κ. Βασίλειον Θεοδώρου.

Ἐκπρόσωπον τῆς «Κινήσεως Πολιτῶν

γιά τόν περιορισμό τῶν τυχερῶν παιγνίων».

Ἐνταῦθα.

Ἀξιότιμε,

Συνοδικῇ Ἀποφάσει, ληφθείσῃ ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 15ης μηνός Μαρτίου ἐ.ἔ., καί κατόπιν τοῦ ἀπό 17ης μηνός Φεβρουαρίου ὑμετέρου ἐγγράφου, δι’ οὗ ὑποβάλλετε τάς θέσεις τῆς «Κινήσεως Πολιτῶν γιά τόν περιορισμό τῶν τυχερῶν παιγνίων», αἰτούμενος τήν συνδρομήν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρός ἀντιμετώπισιν τοῦ ζητήματος αὐτῶν καί εἰδικώτερον ἐπί τοῦ Σχεδίου Νόμου περί ῥυθμίσεως τῆς ἀγορᾶς παιγνίων, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἤχθη εἰς τήν Ἀπόφασιν ὅπως ἐκθύμως συνηγορήσῃ ὑπέρ τῶν θέσεων τῆς Κινήσεως, ἥντινα ἐκπροσωπεῖτε.

Ἡ διεύρυνσις τῆς ἀγορᾶς τυχηρῶν παιγνίων καί ἀναλόγων διαδικτυακῶν ἱστοτόπων στοιχηματισμοῦ, ἤτοι παιγνίων μή ἀμιγῶς ψυχαγωγικῶν οὐδέ ἐπί τῷ ἀποκλειστικῷ σκοπῷ ἀσκήσεως ἤ ψυχαγωγίας, ἀλλ’ ἀποδιδόντων χρηματικόν ὄφελος, καί δή καί ἀθέμιτον κέρδος, δύναται ὅπως ἐπιφέρῃ τήν ἔξαρσιν ἐπιβλαβῶν παθῶν, ὡς ὁ μανιώδης ἐθισμός, τήν ἐκμετάλλευσιν τῶν ἐπιδιδομένων εἰς αὐτά, καί τήν ἐνίσχυσιν τῆς ἐγκληματικότητος διά τῆς δι’ αὐτοῦ τοῦ τρόπου διακινήσεως καί νομιμοποιήσεως κερδῶν ἐκ παρανόμων δραστηριοτήτων. Παραλλήλως θά ἀποβῇ ἰδιαιτέρως ἐπιδεινωτική τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως διά τόν λαόν κατά τάς δυσμενεῖς παρούσας συνθήκας τοῦ κοινωνικοῦ ἡμῶν βίου.

Ὅθεν, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐκθύμως συνηγορεῖ ὑπέρ τῶν θέσεων ὑμῶν κατά τῶν ψυχικῶς παθογόνων τυχηρῶν παιγνίων καί τοῦ διά τούτων παρανόμου, ἀθεμίτου καί εὐκόλου κέρδους.

Ἐπί δέ τούτοις, ἐπικαλούμενοι ἐφ’ ὑμᾶς πλουσίαν τήν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ, ἐν οἷς πράττετε ἀγαθοῖς, διατελοῦμεν μετ’ εὐχῶν πατρικῶν.

† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ἀρχιμ. Μᾶρκος Βασιλάκης

Πηγή: http://oxiallatixera.blogspot.com/2011/04/blog-post.html