Συναξαριακές Μορφές

Σήμερον ο Ιούδας…

22 Απριλίου 2011

Σήμερον ο Ιούδας…

Σήμερον ο Ιούδας παραποιείται θεοσέβειαν και αλλοτριούται του χαρίσματος· υπάρχων μαθητής γίνεται προδότης· εν ήθει φιλικώ δόλον υποκρύπτει και προτιμάται της του Δεσπότου αγάπης τριάκοντα αργύρια, οδηγός γενόμενος συνεδρίου παρανόμου. Ημείς δε, έχοντες σωτηρίαν τον Χριστόν, αυτόν δοξάσωμεν. (Τροπάριο του δ΄ αντιφώνου της Ακολουθίας των Αγίων Παθών)

(Σήμερον ο Ιούδας δεικνύει κίβδηλον θεοσέβειαν και χάνει το χάρισμα (να είνε μαθητής του Χριστού· το χάνει δέ), διότι, ενώ ήτο μαθητής, γίνεται προδότης. Κάτω από τον φιλικόν τρόπον κρύπτει δόλον και προτιμά απερισκέπτως, αντί της αγάπης του Κυρίου, τριάκοντα αργύρια, που έλαβεν επειδή έγινεν οδηγός ανόμου Συνεδρίου (δια την σύλληψιν του Χριστού). Ημείς όμως, που έχομεν ως σωτηρίαν μας τον Χριστόν, ας Τον δοξάσωμεν.)

Πηγή: Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΜΕΤΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ, υπό π. Επιφανίου Θεοδωρόπουλου, εκδ. Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.