Συναξαριακές Μορφές

Ο άγιος προφήτης Ωσηέ

17 Οκτωβρίου 2011

Ο άγιος προφήτης Ωσηέ

Ο άγιος προφήτης Ωσηέ, υιός Βεηρεί, καταγόταν από τη φυλή Ισάχαρ και έζησε επί βασιλείας Ιεροβοάμ υιού Ιωάς και των διαδόχων του, βασιλέων του σχισματικού βασιλείου του Ισραήλ (ή της Σαμαρείας, περί το 734 π.Χ.). Όπως και άλλοι προφήτες, ο Ώσηέ υπήρξε διερμηνεύς των μηνυμάτων του Θεού προς τον λαό του• όχι μόνο μέ τα λόγια, άλλα και μέ την ίδια του τή βιοτή απεκάλυψε τα μυστήρια της βούλησης του Θεού. ο Κύριος τον διέταξε να νυμφευθεί μια πόρνη, η όποια θα του ήταν άπιστη όπως άπιστος ήταν ο λαός του ‘Ισραήλ στη θεία Διαθήκη, επιδιδόμενος στη λατρεία ψευδοθεών και ειδώλων. Σε τόνους σπαρακτικούς ο Ώσηέ εξέφρασε στις προφητείες του την απογοήτευση της άγάπης του Θεού και τις άπειλές της τρομερής τιμωρίας πού έπεφυλάσσετο στον μοιχό λαό: επιδρομή αλλοφύλων και εξορία. ο Κύριος, ωστόσο, τιμωρεί μόνο για να σώσει- υπεραγαπά τον περιούσιο Του λαό και ού μη ποιήσει κατά την όργήν του θυμού του (Ώσ. 11, 9). ο Θεός θα οδηγήσει έκ νέου τον λαό Του στην έρημο (δηλαδή στην εξορία), όπως την εποχή της εξόδου άπό την Αίγυπτο (Ώσ. 2, 16), γιά να πλανήση και νά λαλήση επι την καρδίαν της άπιστης συζύγου του, ώστε έν μετανοία και δάκρυσι, εκείνη νά στραφεί προς τον επουράνιο Νυμφίο της και νά απολαμβάνει αιωνίως την ειρήνη, τή στοργή και την άγάπη του. Θά πει το τε ο Θεός προς την ‘Εκκλησία: λαός μου ει συ, και εκείνη θά απαντήσει: Κύριος ο Θεός μον ει συ (Ώσ. 2, 20 κ.έ.). η καταλλαγή αύτή τού Θεού μέ τον λαό Του δεν θά λάβει χώρα παρά μόνο μέ την έλευση τού Χριστού, όπως μαρτυρεί ο Ώσηέ, ο όποιος θά λυτρώσει το ν άνθρωπο άπό το κράτος τού θανάτου, όταν θά άνακράξουμε μέσα στον φαεινό όρθρο της ‘Αναστάσεως: Κατεπόθη ο θάνατος εις νίκος. Που σου, άδη, το νίκος; Που σου, θάνατε, το κέντρον; (Ώσ. 13, 14 και Α’ Κορ. 15, 55).

«Εχοντας ολοκληρώσει την άποστολή πού τού εμπιστεύθηκε ο Κύριος, ο Ώσηέ εκοιμήθη έν ειρήνη και ετάφη στη γή των πατέρων του. Στη φυσιογνωμία έμοιαζε, λέγουν, μέ τον άγιο ‘Ιωακείμ, τον πατέρα της Θεοτόκου, και ακόμη περισσότερο μέ τον άγιο ‘Ιωσήφ, τον Μνήστορα.

Πηγή: Νέος Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Εκδόσεις Ίνδικτος