Θεολογία και Ζωή

Παντάνασσα

2 Νοεμβρίου 2011

Παντάνασσα

Ανεξήγητη εις αιώνας , αιτία προνοίας

παναγάπης καρπός , εννοείται τελείας,

προ , εκ της πτώσεως βεβαίας συντελείας,

απεστάλει Υιός , ως οδός σωτηρίας…

δια μέσου Παρθένου και καρδίας Αγίας.

Πλατυτέρα κατέστην δια τούτο, των ουρανών

και Στάμνα πλήρους των Θείων οικτιρμών.

Εις τα ουράνια απαύστως, μεσιτεία καημών

δυνάμενη να ελέγξει , τα σημεία των καιρών.

Ως του Βασιλέως Μήτερ , Σωτηρία των θνητών

Άγγελοι έστεψαν τούτην , Άνασσα των ουρανών . …

 

Μνάσων ο Παλαιός Μαθητης.