Γενικά Θέματα

Δεσπότην και Κύριον….

16 Ιανουαρίου 2012

Δεσπότην και Κύριον….

Δέσποτα, πάτερ Άγιε
άχρονε και επουράνιε,
ήκουσε τη φωνή μου,
Φύλαττε τη ψυχή μου…
Το ους  σου , κλείνε ευήκοον
σπλαχνίσου τον υπήκοον,
τον έκπτωτον του ελέους,
ανάξιον του χρέους….
Συ μόνος αναμάρτητος
θνητός, ουδείς αλάθητος.
Συ , η οδός η ευθεία
που άγει κατευθείαν
εις τα ουράνια Θεία…
Εκ του σταυρού κατήλθα,
εις τη μορφήν , συνήλθα
και εκ πειρασμού, εξήλθα …
Απ, αιώνας , μυστήριον,
Δεσπότην και Κύριον
άλλον, ου και εστί, εισητήριον
δια βίον , σωτήριον……

Μνάσων  ο Παλαιός Μαθητής