Πολυμέσα - MultimediaΣυναξαριακές Μορφές

Μεγάλη Παρασκευή Άντίφωνο ιβ (Μονή Βατοπαιδίου)

12 Απριλίου 2012

Μεγάλη Παρασκευή Άντίφωνο ιβ (Μονή Βατοπαιδίου)

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=qcrWByYenlI]

HOLY FRIDAΥ 12th Antiphon with the Kathisma.
Mode plagal 4
Chanted by “The Choir of Vatopaidi Fathers,Mount Athos.
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Άντίφωνο ιβ,μετά τού Καθίσματος.
Ήχος πλάγιος τού δ΄.
ΨΑΛΛΕΙ “ΧΟΡΟΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ” ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ.
Text in English:
Thus says the Lord to the Jews, ʺO
my people, what have I done to you,
how have I upset you? I gave sight to
your blind; I cleansed your lepers; I
raised the man who lay paralyzed on
his bed. O my people, what have I done
to you, and how have you repaid me?
Instead of manna, you fed Me gall;
instead of water, you gave Me vinegar;
instead of loving Me, you nailed Me to
the Cross. So, I will no longer hold back,
but I will call My Gentiles, and they will
glorify Me and the Father and the Spirit;
and I will grant them eternal life.ʺ

Today, the veil of the Temple is
torn in two, as a reproof to the transgressors.
And the sun hides its rays,
beholding the Master on the Cross.
O lawmakers of Israel, Judeans,
and Pharisees, the chorus of Apostles
calls out to you, ʺBehold, the Temple
that you destroyed; behold, the Lamb
that you crucified. You delivered Him
to the grave, but He has risen by His
own power. Do not deceive yourselves,
Judeans; for He is the One who saved
you in the sea, and fed you in the
desert. He is the Life, and the Light,
and the Peace of the world.ʺ

Glory; both now. Theotokion.
Rejoice, O gateway of the King of
glory! Only the Most High passed
through you, for the salvation of our
souls, and again left you sealed.

Kathisma. Mode pl. 4.
When You, O God, stood before
Caiaphas, and You, the Judge, were
delivered to Pilate, the heavenly hosts
were shaken with fear. Then You
were lifted on the Cross between two
robbers, and You, the sinless One,
were numbered with the lawless, in
order to save humanity. O forbearing
Lord, glory to You!

Ἀντίφωνον ΙΒʹ. Ἦχος πλ. δʹ

Τάδε λέγει Κύριος τοῖς Ἰουδαίοις·
Λαός μου τί ἐποίησά σοι, ἢ τί σοι
παρηνώχλησα; τοὺς τυφλούς σου
ἐφώτισα, τοὺς λεπρούς σου ἐκαθάρι‐
σα, ἄνδρα ὄντα ἐπὶ κλίνης ἠνωρθω‐
σάμην. Λαός μου, τί ἐποίησά σοι, καὶ
τί μοι ἀνταπέδωκας; ἀντὶ τοῦ μάννα
χολήν, ἀντὶ τοῦ ὕδατος ὄξος, ἀντὶ
τοῦ ἀγαπᾶν με, σταυρῷ με προσηλώ‐
σατε· οὐκέτι στέγω λοιπόν, καλέσω
μου τὰ ἔθνη, κᾀκεῖνα με δοξάσουσι,
σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Πνεύματι, κᾀγὼ
αὐτοῖς δωρήσομαι, ζωὴν τὴν
αἰώνιον.
Σήμερον τοῦ Ναοῦ τὸ καταπέτα‐
σμα, εἰς ἔλεγχον ῥήγνυται τῶν πα‐
ρανόμων· καὶ τὰς ἰδίας ἀκτῖνας, ὁ
ἥλιος κρύπτει, Δεσπότην ὁρῶν
σταυρούμενον.
Οἱ νομοθέται τοῦ Ἰσραήλ, Ἰουδαῖ‐
οι καὶ Φαρισαῖοι, ὁ χορὸς τῶν Ἀπο‐
στόλων βοᾷ πρὸς ὑμᾶς. Ἰδε ναός, ὃν
ὑμεῖς ἐλύσατε, ἴδε ἀμνός, ὃν ὑμεῖς
ἐσταυρώσατε, τάφῳ παρεδώκατε,
ἀλλʹ ἐξουσίᾳ ἑαυτοῦ ἀνέστη. Μὴ
πλανᾶσθε Ἰουδαῖοι· αὐτὸς γάρ ἐστιν
ὁ ἐν θαλάσσῃ σώσας, καὶ ἐν ἐρήμῳ
θρέψας, αὐτός ἐστιν ἡ ζωὴ καὶ τὸ
φῶς, καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Κόσμου.
Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.
Χαῖρε ἡ πύλη τοῦ Βασιλέως τῆς
δόξης, ἣν ὁ Ὕψιστος μόνος διώδευσε,
καὶ πάλιν ἐσφραγισμένην κατέλι‐
πεν, εἰς σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
Κάθισμα. Ἦχος πλ. δʹ.
Ὅτε παρέστης τῷ Καϊάφᾳ ὁ Θεός,
καὶ παρεδόθης τῷ Πιλάτῳ ὁ Κριτής,
αἱ οὐράνιαι δυνάμεις, ἐκ τοῦ φόβου
ἐσαλεύθησαν· τότε δὲ καὶ ὑψώθης
ἐπὶ τοῦ ξύλου ἐν μέσῳ δύο λῃστῶν,
καὶ ἑλογίσθης μετὰ ἀνόμων ὁ ἀνα‐
μάρτητος, διὰ τὸ σῶσαι τὸν ἄνθρω‐
πον. Ἀνεξίκακε Κύριε, δόξα σοι.