Ειδήσεις και Ανακοινώσεις

Η Κομισιόν εμπιστεύεται την ελεγκτική γνώμη της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου

4 Ιουλίου 2012

Η Κομισιόν εμπιστεύεται την ελεγκτική γνώμη της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου

Ως πολύ ικανοποιητικά έχουν κριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα αποτελέσματα και το επίπεδο της ελεγκτικής εργασίας όσον αφορά τους ελέγχους των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της ΕΕ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου ως αρμόδια Αρχή Ελέγχου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Κυπριακή Δημοκρατία αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα για εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Υπηρεσίας και των νέων απαιτήσεων που επιβάλλονται από τις αρχές της καλής διακυβέρνησης ίδρυσε, τον Ιούλιο του 2003, την ανεξάρτητη Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου ως κεντρική Αρχή για τη διενέργεια του εσωτερικού ελέγχου στις κρατικές υπηρεσίες, με τον περί Εσωτερικού Ελέγχου Νόμο του 2003 [Ν 114(Ι)/ 2003].

Όπως αναφέρεται, με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως πλήρες και ισότιμο μέλος τον Μάιο του 2004, η Υπηρεσία, αφού πληρούσε όλες τις απαιτήσεις των σχετικών Κοινοτικών Κανονισμών, ορίστηκε με σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου επιπρόσθετα και ως αρμόδια Αρχή Ελέγχου για προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Προγραμματικές Περίοδοι 2004 – 2006 και 2007 – 2013) στην Κύπρο.

Σημειώνεται ότι η Υπηρεσία για να μπορέσει να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στον ρόλο και στην αποστολή της, έχει οργανωθεί σε τρεις τομείς: στον Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου Κρατικών Υπηρεσιών, στον Τομέα Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και στον Τομέα Μεθοδολογίας, Στρατηγικής και ελέγχου Μηχανογραφικών συστημάτων.

Η Υπηρεσία, προστίθεται, ως η αρμόδια Αρχή Ελέγχου για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Κύπρο, είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της ουσιαστικής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.

Αναφέρεται ότι με την ολοκλήρωση των επιτόπιων ελέγχων στους διάφορους φορείς και την αξιολόγηση της φύσης των ευρημάτων, η Υπηρεσία ετοιμάζει την τελική Έκθεση Ελέγχου μετά τη λήψη και αξιολόγηση των σχολίων από τους ελεγχόμενους φορείς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στις Ετήσιες Εκθέσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου εκφέρει την επαγγελματική του γνώμη κατά πόσον το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου έχει λειτουργήσει αποτελεσματικά ώστε να διασφαλίζει την κανονικότητα και νομιμότητα των δαπανών που έχουν διεκδικηθεί για συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων στην Κύπρο.

Ιδιαίτερα σημαντικό, προσθέτει, είναι το γεγονός ότι στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2004 -2006, τα αποτελέσματα και το επίπεδο της ελεγκτικής εργασίας όσον αφορά τους ελέγχους των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας ως αρμόδια Αρχή Ελέγχου, έχουν αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουν κριθεί ως πολύ ικανοποιητικά με αποτέλεσμα η Κύπρος να θεωρείται μία από τις πρώτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποδεσμεύτηκε από τις υποχρεώσεις της σχετικά με το κλείσιμο της εν λόγω Προγραμματικής Περιόδου όπου και επιτεύχθηκε πλήρης απορρόφηση των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων.

Αξιοσημείωτο, προστίθεται στην ανακοίνωση, είναι το γεγονός ότι ως επιστέγασμα της εμπιστοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί των μέχρι σήμερα ελεγκτικών δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας, και όσον αφορά την υφιστάμενη Προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013, η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόσο στο πλαίσιο διμερούς συντονιστικής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουνίου 2012 στις Βρυξέλλες, αλλά και με σχετική επιστολή της ημερομηνίας 1 Ιουνίου 2012, ενημέρωσε τον Έφορο Εσωτερικού Ελέγχου για την ενεργοποίηση του άρθρου 73 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου «Συνεργασία με τις ελεγκτικές αρχές των κρατών μελών».

Η ενεργοποίηση του εν λόγω άρθρου, όπως αναφέρει, στηρίζεται στη μέχρι σήμερα συνεργασία των δύο μερών και αφορά στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει εμπιστοσύνη και μπορεί να βασίζεται στη ελεγκτική γνώμη της Υπηρεσίας μας όσον αφορά στη ουσιαστική λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου στην Κύπρο.

Η εμπιστοσύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βασίζεται στην αξιολόγηση των τελευταίων ετών και αφορά αφενός στην επάρκεια και στην αξιοπιστία του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου και αφετέρου στο υψηλό επίπεδο του επαγγελματισμού, των μεθοδολογιών και ελεγκτικών προσεγγίσεων που εφαρμόζει η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Κυπριακής Δημοκρατίας, καταλήγει η ανακοίνωση.

 

Πηγή: http://www.onlycy.com/191020-%CE%B7-%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B9%CF%8C%CE%BD-%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%8D%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA