Παράδεισον καλόν

Κύριος παράλαβεν

εις τας μονάς του

τέκνον του άξιον

για τας χαράς του…

Ιωάννην τον εκλεκτόν,  

του Έσσεξ το κλέος

τον μοναχόν…

Έμπλεος  θείας αγάπης

Χάριτος και ειρήνης άλτης.

Εις το δρόμο του Κυρίου

βάδισεν επίγειον βίον.

Μαθητής του Σωφρονίου
εις τον νόμον του αιωνίου

και του δίδαξε τη χάριν,

να την έχει, προσκεφάλι..

Πρεσβευτής της προσευχής

στα ουράνια, δια ευχής.

Κομποσκοίνι στο κελί του

πλούσιοι, όσοι στην ευχήν του.

Τώρα πια στους ουρανούς

θα προσέχει πιο πολλούς…

Στου Σωφρόνιου της αγκάλες

χάρες θα έχει πιο μεγάλες

και  εις παράδεισον καλόν

ας βαδίσει δια ευχών.

Βασιλεύς των ταπεινών

λάμπει εις τον ουρανόν.

 

 Μνάσων Ο Παλαιός Μαθητής