Ειδήσεις και Ανακοινώσεις

Οι Άγιοι Βαρνάβας και Σωφρόνιος- Οι κτίτορες της Ιεράς Μονής Σουμελά

24 Αυγούστου 2012

Οι Άγιοι Βαρνάβας και Σωφρόνιος- Οι κτίτορες της Ιεράς Μονής Σουμελά

Οι εκδόσεις «Ταώς» με χαρά κυκλοφορούν το 27ο  κατά σειρά βιβλίο τους υπό τον τίτλο:
«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΚΑΙ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ –  ΟΙ ΚΤΙΤΟΡΕΣ ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΣΟΥΜΕΛΑ».
Από τον υπ’ αρ. 268 ανέκδοτο κώδικα της Ι. Μονής Διονυσίου – Αγίου Όρους.
Συγγραφέας του βιβλίου ο Διδάκτωρ Θεολογίας κ. Παναγιώτης Μαρτίνης, τέως Σχολικός Σύμβουλος.
Την έκδοση του βιβλίου ευλογεί η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος.
Την καλλιτεχνική επιμέλεια του βιβλίου έκανε η Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοποδαριτίσσης – Νεζερών, Πατρών.
Το πρωτότυπο κείμενο γλωσσικώς το επεξεργάσθηκε ο Φιλόλογος κ. Ηλίας Σκόνδρας
Το βιβλίο αποτελείται από δύο μέρη:
Στο Α’ Μέρος: Το πρωτότυπο Αγιολογικό κείμενο (Εισαγωγικά, Βίος και πολιτεία των εν αγίοις πατρων ημών Βαρνάβα και Σωφρονίου, Γλωσσάρι)
Στο Β’ Μέρος: Η απόδοση του Αγιολογικού κειμένου ( Εισαγωγικά, Απόδοση – Σχόλια)
Και οι 368 σελίδες του είναι έγχρωμες με πολλές φωτογραφίες.
Ο Εκδότης
Αναστάσιος Κ. Κωστόπουλος 
Πατριαρχική «ευλογία»
Τῷ Ἐντιμολογιωτάτῳ Δρι Παναγιώτῃ Μαρτίνῃ, Ἄρχοντι Ἱερομνήμονι τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, Ἐπιτίμῳ Σχολικῷ Συμβούλῳ, τέκνῳ τῆς ἡμῶν Μετριότητος ἐν Κυρίῳ ἀγαπητῷ, χάριν καὶ εἰρήνην παρὰ Θεοῦ.
Μετὰ πολλῆς χαρᾶς ἐπληροφορήθημεν ἐκ τοῦ ἀπὸ ιθ΄ παριππεύσαντος Νοεμβρίου ὑμετέρου γράμματος περὶ τῆς προετοιμασθείσης πρώτης πλήρους ἐκδόσεως τοῦ Βίου τῶν ἐν ἁγίοις πατέρων ἡμῶν Βαρνάβα καὶ Σωφρονίου, κτιτόρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Παναγίας τῆς ἐν τῷ ὅρει Μελᾷ τῆς Τραπεζοῦντος, συγγραφέντος ὑπὸ τοῦ ἀκμάσαντος κατὰ τὸν 13ον αἰῶνα μοναχοῦ Ἀκακίου Σαββαΐτου, καὶ παραδοθέντος ἐν χειρογράφῳ κώδικι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Διονυσίου τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους.
Ἡ ἔκδοσις αὕτη, ὅπως καὶ πᾶσα ἔκδοσις ἀνεκδότου κειμένου, ἀπαιτεῖ κόπον καὶ ἐπιμέλειαν μεγίστην, ἀποτελεῖ ὅμως ἐν ταὐτῷ ἀνεκτίμητον συμβολὴν εἰς τὴν ἱστορίαν τό­σον τοῦ βίου καὶ τῆς πολιτείας τῶν Ὁσίων ὅσον καὶ αὐτῆς ταύτης τῆς ἱστορικῆς Μονῆς τῆς Θεομήτορος, διὰ μίαν μά­λιστα ἐποχὴν κατὰ τὴν ὁποίαν ἐλλείπουσι παντὸς εἴδους πληροφορίαι.
Χαροποιεῖ δὲ ἡμᾶς ἰδιαιτέρως ὅτι ἀφορμὴ διὰ τὴν ἀνα­ληφθεῖσαν ὑφ’ ὑμῶν πρωτοβουλίαν τῆς ἐκδόσεως τοῦ ἀνεκ­δότου ἁγιολογικοῦ κειμένου καὶ τὴν ἐπιτυχῆ ὁλοκλήρωσιν αὐτῆς ὑπῆρξεν ἡ τελεσθεῖσα ὑπὸ τῆς ἡμετέρας Μετριότη­τος κατὰ τὴν ἑορτὴν τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεο­τόκου τοῦ παρελθόντος ἔτους 2010, ὡς καὶ τοῦ διαρρέοντος ἔτους 2011, θεία Λειτουργία εἰς τὴν ἐπὶ ὀγδοήκοντα ὀκτὼ ἔτη ἀλειτούργητον παραμείνασαν Ἱερὰν Μονὴν τῆς Πανα­γίας τοῦ Σουμελᾶ καὶ ἡ κατ’ αὐτὰς συνάθροισις καὶ συμπρο­σευχὴ πλήθους εὐλαβῶν προσκυνητῶν.
Ὅθεν συγχαίρομεν ὑμῖν καὶ τοῖς συνεργάταις ὑμῶν πατρικῶς καὶ εὐλογοῦμεν ἅπαντας ὑμᾶς Πατριαρχικῶς ἐπι­καλούμενοι τὰς πρεσβείας τῶν βιογραφουμένων ὁσίων καὶ θεοφόρων πατέρων ἡμῶν Βαρνάβα καὶ Σωφρονίου καὶ τῆς ἐφόρου τῆς ἱστορικῆς Ἱερᾶς Βασιλικῆς καὶ Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς «Παναγίας τῆς Σουμελᾶ» Ὑπεραγίας Δεσποί­νης ἡμῶν Θεοτόκου ἐπὶ πάντας ὑμᾶς καὶ ἐπὶ τοὺς ἀναγνώ­στας τοῦ ὑμετέρου πονήματος.
͵βια΄ Δεκεμβρίου ιγ΄
Πρόλογος κ. Παναγιώτη Μαρτίνη

Ἀφορμὴ γιὰ τὴν ἔκδοση καὶ δημοσίευση τοῦ ὑπ’ ἀρ. 268 χαρτώου κώδικα τῆς ἱερᾶς Μονῆς Διονυσίου – Ἁγίου Ὄρους ἔδωσε ἡ, μετὰ 88 χρόνια, προσκυνη­ματικὴ – λατρευτικὴ ἐπίσκεψη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρ­χη κ.κ. Βαρθολομαίου στὸ μοναστήρι τῆς Παναγίας Σου­μελᾶ τοῦ Πόντου. Ὁ κώδικας αὐτὸς περιέχει τὴν βιογραφία τῶν δύο ὁσίων μοναχῶν Βαρνάβα καὶ Σωφρονίου, κτιτόρων τῆς ἱστορικῆς Μονῆς τοῦ Πόντου.
Τὸ ἐρειπωμένο πιὰ Μοναστήρι, στὶς 15 Αὐγούστου τοῦ 2010, ἄνοιξε τὶς πύλες του γιὰ νὰ ὑποδεχθεῖ τὴν πατριαρ­χικὴ συνοδεία καὶ ν’ ἀντιλαλήσουν στὸν ἁγιασμένο χῶρο του καὶ πάλι οἱ θεομητορικοὶ ὕμνοι. Ἡ πατριαρχικὴ θεία Λει­τουργία ὑπῆρξε τὸ κορυφαῖο γεγονὸς τοῦ προσκυνήματος, ποὺ συμμετεῖχαν ὄχι μόνο οἱ «ὅπου γῆς Πόντιοι», ἀλλὰ καὶ πλῆθος ἄλλων πιστῶν.
Εὐχαριστίες ἀνήκουν εἰς τὴν Α.Θ.Π. τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο, ὁ ὁποῖος ἔδωσε στοὺς πολυ­πληθεῖς προσκυνητὲς τῆς ἄλλοτε Βασιλικῆς καὶ Πατριαρ­χικῆς Μονῆς τὴν εὐκαιρία νὰ παρακολουθήσουν τὴν λατρευ­τικὴ αὐτὴν σύναξη.
Τὸ ἴδιο ἐπανελήφθη καὶ κατὰ τὸ ἔτος 2011, στὶς 15 Αὐγούστου, ἀφοῦ ἡ ἄδεια ἰσχύει γιὰ κάθε χρόνο ποὺ τιμᾶται ἡ Κοίμηση τῆς Θεοτόκου.
Τὸ ἁγιολογικὸ κείμενο, ποὺ ἐκδίδεται γιὰ πρώτη φορά, φέρει τὸν τίτλο: «Βίος κα πολιτεία κα μερικ περιήγησις τν ν γίοις πατέρων μν Βαρνάβα κα Σωφρονίου, τν κειμέ­νων ν τρει το Μελ, συγγραφες παρ το ετελος κα ταπεινο μοναχοκακίου το Σαββαΐτου».
Δυστυχῶς κι αὐτὸς ὁ κώδικας, ποὺ περιέγραφε τὸ Κτι­τορικὸ τῆς Μονῆς Σουμελᾶ, εἶχε χαθεῖ μὲ τοὺς ἄλλους χει­ρόγραφους κώδικες, ποὺ περιεῖχαν τὴν ἱστορία τῆς ἵδρυσης τῆς Μονῆς. Ὅμως, τὸ ἔτος 1965, βρέθηκε, στὸ ἀρχεῖο τῆς ἱερᾶς κοινοβιακῆς Μονῆς Διονυσίου – Ἁγίου Ὄρους, ὁ ὑπὸ ἔκδοση χειρόγραφος ἀνέκδοτος κώδικας τοῦ μοναχοῦ Ἀκα­κίου τοῦ Σαββαΐτη. Τὸ ἁγιολογικὸ αὐτὸ κείμενο διέσωσε ὁ μοναχὸς Συμεών, ποὺ τὸ ἀντέγραψε τὸ ἔτος 1446 μ.Χ., ὅπως ὁ ἴδιος ἀναφέρει: «Τγιολογικν τοτο κείμενον … ντεγρά­φη π μοναχο Συμεν ν τει 1446».
Τὸ ἀνέκδοτο αὐτὸ κείμενο τοῦ μοναχοῦ Ἀκακίου, ποὺ ἀντέγραψε ὁ μοναχὸς Συμεών, θὰ ἐκδώσουμε.
Ἐκφράζουμε βαθύτατες εὐχαριστίες στὸν Καθηγούμενο π. Πέτρο καθὼς καὶ στὴν ἀδελφότητα τῆς ἱερᾶς Μονῆς Διο­νυσίου – Ἁγίου Ὄρους, ποὺ μᾶς παρεῖχαν τὴν ἄδεια γιὰ τὴν ἔκδοση τοῦ Κώδικα, ποὺ βρίσκεται στὸ ἀρχεῖο τῆς Μονῆς.
Ὀφείλουμε νὰ εὐχαριστήσουμε, ἐπίσης, τὸν Καθηγούμε­νο τῆς ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοποδαριτίσσης – Νεζερῶν (Πατρῶν) π. Νικόδημο, ποὺ μᾶς ἐμπιστεύθηκε τὴν ἐπεξεργασία αὐτοῦ τοῦ Κώδικα, ποὺ μὲ πολὺ μόχθο μετέγραψε ἀπὸ τὸ χειρόγρα­φο ὁ μοναχὸς Συμεὼν τῆς ἴδιας Μονῆς, καθὼς καὶ τοὺς πα­τέρες τῆς ἱερᾶς αὐτῆς Μονῆς, ποὺ εἶχαν τὴν καλλιτεχνικὴ ἐπιμέλεια τῆς ἐκδόσεως.
Τὸ πρωτότυπο κείμενο γλωσσικῶς ἐπεξεργάσθηκε κι ἔκαμε τὶς ὅποιες διορθώσεις ὁ κ. λίας Σκόνδρας, φιλόλο­γος, τ. Λυκειάρχης. Ἡ δική του συμβολὴ ὑπῆρξε σημαντικὴ γιὰ τὴν ἔκδοση τοῦ Ἀκακιακοῦ κειμένου.
Τὸ γλωσσάρι, ποὺ ἀκολουθεῖ τὸ κείμενο, ἀνήκει στὴν κα Ακ. Μαρτίνη – Οκονόμου, ποὺ σ’ αὐτὸ συγκέντρωσε καί, κατ’ ἀλφαβητικὴ σειρά, τοποθέτησε τὴν μετάφραση τῶν πολλῶν ἀγνώστων λέξεων, ποὺ περιέχονται σ’ αὐτὸ τὸ ἀξιόλογο κείμενο.
Εὐχαριστοῦμε τὸν πανοσιολογιώτατο ρχιμανδρίτη π. Σεραφεμ Ἀτματζίδη, Καθηγούμενο τῆς Ἱ. Μονῆς Παναγί­ας Σουμελᾶ – Βερμίου, γιὰ τὴν ἀποστολὴ φωτογραφιῶν τῆς παλαιᾶς (Πόντου) καὶ τῆς νέας (Βερμίου) Μονῆς Σουμελᾶ.
Ἐπίσης, εὐχαριστοῦμε τὸν κ. Νικόλαο Μαγγίνα, καλ­λιτεχνικὸ φωτογράφο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, γιὰ τὶς φωτογραφίες ποὺ μᾶς ἔστειλε ἀπὸ τὶς πατριαρχικὲς Λει­τουργίες στὴν Ἱ. Μονὴ Παναγίας Σουμελᾶ – Πόντου.
Τέλος, ἐκφράζουμε θερμὲς εὐχαριστίες στὸν ἁγιόφι­λο καὶ ἐκδότη πολλῶν καὶ ἀξιόλογων βιβλίων, στὸν φίλο καὶ συνεργάτη κ. ναστάσιο Κωστόπουλο, ὁ ὁποῖος ἀνέλαβε τὴν δαπάνη τῆς ἔκδοσης αὐτῆς. Τοῦ εὐχόμαστε, διὰ πρεσβειῶν τῆς Σουμελιώτισσας Παναγίας καὶ τῶν ὁσίων Βαρνάβα καὶ Σωφρονίου, ὁ Κύριος νὰ τοῦ χαρίζει χρόνους μακροὺς μὲ ἄφα­τη ὑγεία, γιὰ νὰ συνεχίζει τὸ θεοφιλὲς ἔργο του.
Παναγιώτης Σ. Μαρτίνης,
Ἄρχων Ἱερομνήμων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας

Για παραγγελία:
κ. Αναστάσιο Κωστόπουλο
Φιλοποίμενος 52, 262 21 ΠΑΤΡΑ
Τηλ. – Fax: 2610621504 begin_of_the_skype_highlighting ΔΩΡΕΑΝ 2610621504 end_of_the_skype_highlighting
e-mail: [email protected]