Θεολογία και Ζωή

Σπίλαιον της Γλυκείας Υπομονής…

9 Οκτωβρίου 2012

Σπίλαιον της Γλυκείας Υπομονής…

Ευεργεσίες άπειρες

ένεκεν της αγάπης

έδωσεν εις τα κτίσματα,

ο Θεός της παναγάπης

Κοίταξε απο τους ουρανούς

ποίας το στέμμα αξίζει

και έστεψε την Παντάνασσα

τον κόσμο να στολίζει….

Γένοιτο εις το θέλημα

είπεν η Παναγία

και ευθύς το σύμπαν γέμισε,

με Χάριν και ευλογία….

φιλόστοργα σαν κοίταξε

το σπάλχνον τη Μητέραν

((ότι θελήσεις, ζήτησε))

είπεν στην Πλατυτέραν….

Ζήτησεν θρόνον τότε Αυτή

δώρον , απ, τον Υιόν της

να ευλογεί τα σύμπαντα

απ, το ((Όρος το Ιδικόν Της))…

Και από τη Θείαν Πρόνοιαν,

Σύνθρονον εις μιαν νήσον

και επέλεξεν Εθνοφρουράν

εις των Αγίων την νήσον…..

Υπέρμαχον προτάσουσιν

Κραταιάν και Εθνοφρουρούσαν

και ως Στρατηγόν, δοξάζουσιν

Παντάνασσαν- Τροπαιοκρατούσαν…

Δώρον καρδίας η φρουρά

έδωσεν γυθοσύνως,

δια να δοξάζουν την Κυρά,

και ονόμασεν ευσχήμως….

Σπίλαιον δια Υπομονήν

εις νήσον Κύπρον, θρόνον

και Γλυκυτάτην Χαρμονήν

δίδει, διώχνοντας πόνον…..

Μνάσων ο Παλαιός Μαθητής