Άγιοι - Πατέρες - ΓέροντεςΣυναξαριακές Μορφές

Άγιος Μάρτυς Φλωρέντιος (Μνήμη 13 Οκτωβρίου)

29 Οκτωβρίου 2012

Άγιος Μάρτυς Φλωρέντιος (Μνήμη 13 Οκτωβρίου)

Ω θάρσος οίον Μάρτυρος Φλωρεντίου!

Προς την φλόγα τρέχοντος ώσπερ προς δρόσον.

Ο Άγιος Μάρτυς Φλωρέντιος ήτο από την πόλιν της Θεσσαλονίκης• επειδή δε ήτο χριστιανός και ζηλωτής της ευσέβειας και αρετής, ύβριζε μεν και έβλασφήμει έμπροσθεν εις όλους τους θεούς των Ελλήνων, εστήριζε δε τους χριστιανούς εις την του Χριστού πίστιν, και με πάντα τρόπον ωδήγει αυτούς εις την εργασίαν της αρετής και των του Θεού εντολών. Ταύτα δε πράττων και μεταχειριζόμενος, συνελήφθη από τον ηγεμόνα της Θεσσαλονίκης, και ερωτηθείς, παρ’ αυτού, τον μεν Χριστόν παρρησία ωμολόγησεν έμπροσθεν πάντων, ότι είναι Θεός προαιώνιος και ποιητής του παντός, τους δε θεούς των Ελλήνων ένέπαιξεν, ότι είναι ξύλα και πέτραι και αργύριο ν και χρυσίον και χάλκωμα και σίδηρον, και είδωλα άψυχα και αναίσθητα. Όθεν επειδή ταύτα είπε δέρεται δυνατά, έπειτα κρεμάται επάνω εις ξύλον και καταξεσχίζεται• είτα ρίπτεται μέσα εις ανημμένην πυρκαϊάν. Και ούτω χαίρων και προσευχόμενος και ευχαριστών τον Θεόν, ετελειώθη ο μακάριος εντός αυτής, και έλαβε του μαρτυρίου τον στέφανον.

Απολυτίκιον

ήχος α΄. Της ερήμου πολίτης

Αθλοφόρε Κυρίου και της πίστεως πρόμαχε, κλέος αθλητών και Αγγέλων, συμπολίτα Φλωρέντιε, μή παύση ικετεύων εκτενώς, τον μόνον υπεράγαθον Θεόν, υπέρ πάντων των τελούντων σου εύλαβώς, την μνήμην και βοώντων σοι• δόξα τω σε κρατύναντι Χριστώ• δόξα τω σε στεφανώσαντι δόξα τω χορηγούντι δια σου, πάσιν ιάματα.

Κοντάκιον

Ήχος δ΄. Επεφάνης σήμερον

Φωταυγής ως ήλιος, τη οικουμένη, η σεπτή σου σήμερον, μνήμη ανέτειλε πιστούς, φωταγωγούσα βοώντας σοι· χαίροις Μαρτύρων το κλέος Φλωρέντιε.

Μεγαλυνάριον

Χαίροις των Μαρτύρων η καλλονή, και των ορθοδόξων, Αθλοφόρε η χαρμονή, χαίροις, συμπολίτα, του θείου Δημητρίου· χαίροις Θεσσαλονίκης κλέος Φλωρέντιε.

Πηγή: Γερασίμου Ιερομονάχου Αγιορείτου του Ναξίου, Ακολουθία του Αγίου Μάρτυρος Φλωρεντίου ψαλλομένη τη ΙΓ΄μηνός Οκτωβρίου, Έκδοσις-επιμέλεια: Ειρήνη Β. Πολυκρέτη· θεολόγος, Νάξος 2009*

* Η έκδοση έγινε με την ευλογία και την άδεια της Ιεράς Μονής Ιβήρων αφού ο ποιητής της Ακολουθίας Ιερομόναχος Γεράσιμος Αγιορείτης ο Νάξιος έγραψε την Ακολουθία στην Ιερά Σκήτη των Ιβήρων στις 12 Σεπτεμβρίου 1912 και το χειρόγραφο σώζεται στην Ιερά Μονή.