Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός

Απολυτίκιον Αγίου Γεωργίου Καρσλίδη

3 Νοεμβρίου 2012

Απολυτίκιον Αγίου Γεωργίου Καρσλίδη

Ήχος α’. Της ερήμου πολίτης.  

Σταυροφόρω τώ βίω τώ Θεώ ευηρέστησας, τον ζυγόν Χριστού επιλέξας,

χριστοφόρε πατήρ ημών Γεώργιε. Τη κέλλη εγχρονίζων αθλητά, φωτί

θεογνωσίας ηύγασας. Προς Χριστόν γάρ επορεύθης και αυτώ νύν

συναγάλλεσαι. Χάριτι του Πανοικτίρμονος Θεού, ήρας Σταυρόν

φωτοπάροχον καί παρρησίαν εχων προς Χριστόν, τούτον ικέτευε.

 

του Βασίλη  Χαραλάμπου