Ειδήσεις και Ανακοινώσεις

Πανήγυρη στή μνήμη των Ει σ ο δ ί ω ν της Θεοτόκου , Πράσινος Λόφος ,στο Ν. Ηρακλείο Αττικής

18 Νοεμβρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

Πανηγυρίσωμεν χαρμοσύνως ἅπαντες,

τὰ στίφη τῶν Πιστῶν, συνερχόμενοι

ἐν τῷ ἐνθάδε ἱερῷ τῆς Θεομήτορος Τεμένει,

Πατέρες εὐλαβεῖς, Ἄρχοντες ἔντιμοι, Λαὸς ὁ τοῦ Κυρίου, καὶ τὴν Θεόπαιδα Παρθένον καὶ Θεοτόκον,

ἐν Ναῷ Θεοῦ προσαγομένην, εὐσεβῶς ἀνευφημήσωμεν· Τὴν ἐκ πασῶν προεκλεχθεῖσαν τῶν γενεῶν εἰς Κατοικητήριον τοῦ Παντάνακτος Χριστοῦ καὶ Θεοῦ τῶν ὅλων.

Ἥτις περιχορεύουσα εἰς Θεῖα Σκηνώματα

καὶ τρεφομένη Ἀγγέλου διὰ χειρός, ἡ Πανάμωμος, Χριστοῦ ὤφθη Μήτηρ, Τοῦ παρέχοντος τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. Καλοῦμεν οὖν Ὑμᾶς, ἵνα πνευματικῶς ἑορτάσωμεν,

Θεῷ δοξάζοντες ἐπὶ τῇ τοιαύτῃ,

ΠANHΓYPIΣ

Ἀνακοινοῦται εἰς τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς ὅτι τήν ΤΕΤΑΡΤΗΝ 21ην ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ἑορτήν τῶν ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

πανηγυρίζει ὁ Ἱερός Ἐνοριακός Ναός

ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ – ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ἡ Παρθένος χωρὶς νὰ δῇ κάποιο ἀπ’τὰ θαυµάσια τῆς Δηµιουργίας, λόγῳ νεαροῦ ἡλικίας, κατανοεῖ τὸν Θεὸ καὶ φεροµένη

σ’Αὐτὸν χαίρεται. Μᾶλλον µόνη προσφεροµένη αὐτοβούλως, πτερωµένη Τὸν πλησιάζει ἀπὸ ἱερὸ καὶ θεῖο ἔρωτα. Βλέποντάς το

ὁ Ἀρχιερεῦς τοῦ Θεοῦ κατανοεῖ τὸ παράδοξο, πὼς τὰ χαρίσµατα, ποὺ δίδονται µετὰ τὴν ὡριµότητα στοὺς ἐκλεκτοὺς τοῦ Θεοῦ,

ἡ Παρθένος τὰ εἶχε ἀπὸ βρέφος καὶ θὰ τὰ ἔχῃ ἰσοβίως, Τὴν ἀξιώνει ἀνωτέρων τιµῶν εἰσάγοντάς Την στὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων.

Ἁγίου Γρηγορίου Παλαµᾶ

ΠPOΓPAMMA EKΔHΛΩΣEΩN

Eἰς τάς Πανηγυρικάς Ἱεράς Ἀκολουθίας, τελουµένας µέ τήν Ἄδειαν καί ὑπό τήν Πατρικήν

Eὐλογίαν Aὐτοῦ, ἐκλήθη ὅπως προστῇ ὁ Σεπτός Ποιµενάρχης ἡµῶν Σεβασµιώτατος

Mητροπολίτης Nέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας Kύριος Kύριος KΩNΣTANTINOΣ Α΄.

KYPIAKH 4η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠPΩΪA, µετά τήν Θείαν Λειτουργίαν, Ἐγκαίνια ΔΩΡΟΕΚΘΕΣΕΩΣ –

ΕΟΡΤΑΓΟΡΑΣ διαρκείας µέχρις 6 Ἰανουαρίου 2013, ἥτις θά λειτουργῇ ἐν τῇ Αἰθούσῃ τῆς Τιµίας

Ἐσθῆτος, καθηµερινῶς καί Σαββατοκύριακα, ἀπό 10 ἕως 12 τήν πρωΐαν καί 6 ἕως 9 τό ἑσπέρας,

µέ ποικιλίαν δώρων, ἱεράς Εἰκόνας, διακοσµητικά ἑόρτια, ὑπέρ τοῦ ἔργου τοῦ Ἱεροῦ ἡµῶν Ναοῦ.

ΤΡΙΤΗ 20ή ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ EΣΠEPAΣ, Παραµονή τῆς ἑορτῆς, ὥρα 6η µ.µ., θά ψαλῇ Mέγας

Πανηγυρικός Ἑσπερινός µετ᾽ Ἀρτοκλασίας καί Θείου Kηρύγµατος χοροστατοῦντος Ἀρχιερέως.

ΤΕΤΑΡΤΗ 21η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΠΡΩΪΑ, ὥρα 7η π.µ. θά ψαλῇ Mεσονυκτικόν, ὁ Ὄρθρος τῆς ἑορτῆς καί

θά ἐπακολουθήσῃ ἡ Πανηγυρική, Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, µετ᾽ Ἀρτοκλασίας καί Θείου

Kηρύγµατος.

ΤΕΤΑΡΤΗ 21η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ EΣΠEPAΣ, ὥρα 4η µ.µ., θά τελεσθῇ Πανηγυρικός Ἑσπερινός καί θά

ἐπακολουθήσῃ τήν 5ην µ.µ. H ΛITANEYΣIΣ THΣ IEPAΣ EIKONOΣ TΩN EIΣOΔIΩN τῇ συνοδείᾳ

Φιλαρµονικῆς. Ἡ ἱερά ποµπή θά διέλθῃ διά τῶν ὁδῶν: Ἐξ Ἱεροῦ Ναοῦ, δεξιὰ Εὐτυχίας, δεξιά

Διστόµου, δεξιὰ Κοιµήσεως Θεοτόκου (Βίτσι), δεξιὰ Ματρόζου, δεξιὰ Εὐτυχίας εἰς Ἱερόν Ναόν.

Ἅµα τῇ ἐπιστροφῇ ψαλήσεται ἡ Ἱερά Παράκλησις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 24η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΝΥΚΤΑ, ἐπί τῇ Ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου

καί µνήµῃ τῆς ἁγίας Μεγαλοµάρτυρος Αἰκατερίνας τῆς πανσόφου, ἀπό ὥρας 5 µ.µ., τελεσθήσεται

κατανυκτική Ἀγρυπνία, ἕως 1ης πρωϊνῆς ὥρας τῆς ΚΥΡΙΑΚΗΣ 25 – 11, µετ᾽ Ἀρτοκλασίας, Θείου

Κηρύγµατος καί Θείας Λειτουργίας, κατά τό Mοναστικόν τυπικόν. Κατά τάς Ἱεράς