Ορθόδοξη πίστη

Αυτογνωσία αυτοπραγμάτωση σωτηρία

23 Νοεμβρίου 2012

Ο Ρώσος Ε. Frenkel βάλθηκε να σταματήσει περιστρεφόμενη ύλη τούς τροχούς ενός τραίνου. Βάδι­σε κατά μήκος των γραμμών ντυμένος στα λευκά, και όταν πλησίασε το εμπορικό τραίνο στάθηκε ανάμεσα στις γραμμές με υψωμένα τα χέρια. Σε μια βαλίτσα με χαρτιά πού βρέθηκε δίπλα από το πτώμα, ήταν και το ημερολόγιό του, στο όποιο ανεφέρετο: «Μόνο μπροστά στις ειδικές συνθήκες μιας άμεσης απειλής θα μπορέσω να κινητοποιήσω όλα μου τα αποθέματα», ήταν τραγω­δία, το φρένο κινδύνου δεν μπόρεσε να βοηθήσει

Ή είδηση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Sοvjeτ­skaja Rοsija της 1-10-1989. Ό Ε. Frenkel ήταν θύμα της λεγόμενης «θετικής σκέψης». Πίστεψε πώς με τη δύναμη της σκέψης μπορεί κανείς να επιτύχει τα πάντα. Πλήθος βιβλίων, διαλέξεις ειδικών Ινστιτούτων και άλ­λων φορέων στη λεγόμενη ψυχο-αγορά προπαγανδίζουν αυτή την ιδέα, πού οδήγησε στο θάνατο τον νεα­ρό Ρώσο.

«Υγεία μέσω ψυχικής δύναμης», είναι ο τίτλος βιβλίου του Rοlf Alexander. «Ινστιτούτο για ανάπτυξη της συνείδησης», ονομάζουν την κίνησή τους ο Peτer και η Margο Schneider στο Dusseldοrf και υπόσχονται σε ειδικό φυλλάδιο:

«Και σεις μπορείτε να ζείτε ευτυχέστερα και πιο επιτυχημένα, πιο υγιεινά, καλύτερα με την χρήση παγ­κόσμιων νόμων ζωής και διανθρώπινων κανόνων παιχνιδιού. Οι σκέψεις μας σχηματίζουν τη ζωή μας. Πώς; Δημιουργήσαμε μία μέθοδο με την όποια μπορείτε να αναπτύξετε τη συνείδησή σας. Και αυτό ακριβώς είναι στην εποχή μας τόσο σπουδαίο, επειδή σκεπτόμαστε, αισθανόμαστε και δρούμε σε όλες τις ευκαιρίες, στον ιδιωτικό και επαγγελματικό χώρο, στα σπορ, στον ε­λεύθερο χρόνο, με τη συνείδηση… Ή επιτυχία δεν είναι σύμπτωση, είναι για όλους ανοιχτή! Κάθε άνθρω­πος διαθέτει μεγάλο, αχρησιμοποίητο αποθεματικό πνευματικών δυνάμεων και μπορεί μ’ αυτό να διαμορ­φώσει συνειδητά το μέλλον του – επαγγελματικά και σε όλες τις άλλες ανθρώπινες περιοχές».

«Θετική ένωση, θετικά σκεπτόμενοι άνθρωποι». κεντρική διεύθυνση: «Θετικό Κέντρο»… Αυτός είναι τίτλος παρόμοιας κίνησης στην Ελβετία, πού οργανώνει «Θετικούς κύκλους» και συνεργάζεται με πολλές ό­μοιες οργανώσεις, όπως το Σίλβα Μάϊντ Κοντρόλ. Σε έντυπό της υπόσχεται:

«Θετική σκέψη και ξεπέρασμα εσωτερικών περιορι­σμών με διεύρυνση της συνείδησης είναι ο καλύτερος δρόμος για μια Ζωή επιτυχίας και αρμονίας… Όλοι οι άνθρωποι πρέπει μια μέρα να αναγνωρίσουν πώς τα προβλήματα και οι δυσκολίες τους οφείλονται στην αρ­νητική σκέψη και αίσθηση και ότι καθήκον του καθε­νός είναι να ελευθερωθεί από αυτές τις αρνητικές συ­νήθειες… Όμως αυτό είναι δύσκόλο να το κάνει κανείς μόνος του. Ή ένωση όλων των θετικών δυνάμεων είναι η καλλίτερη εγγύηση για την προσωπική θετική εξέλιξη και για την βοήθεια άλλων ανθρώπων σ’ αυτό το δρό­μο».

Μία άλλη «επιχείρηση – ευτυχία» στην αποκρυφι­στική αγορά, είναι του Kurτ Τepperννein. Βασικό προϊόν: οι «κασέτες- βοήθεια Ζωής». «Διαλέξτε την κασέτα σας!», αναφέρει το διαφημιστικό έντυπο και συνεχίζει:

«Για να αδυνατίσετε και μείνετε έτσι… για να ελευθερωθείτε από τούς πονοκεφάλους … να περάσετε σί­γουρα τις εξετάσεις» και ακόμη να βλέπετε τέλεια χω­ρίς γυαλιά, να απαλλαγείτε από στρες, για να μη σας νευριάζει κανείς.

Ό Κ. Τepperννein διαφημίζεται σαν δάσκαλος της ζωής και της επιτυχίας «έκανε για σας αυτές τις κασέτες και χρησιμοποιεί τη χιλιοδοκιμασμένη αρχή της υποβολής για να ξυπνήσει μέσα μας εκείνες τις δυνάμεις πού ίσως ακόμη και τώρα είναι εγκλωβισμένες». Ή κίνηση υπόσχεται ελευθερία από διαταραχές, «κανένας πλέον φόβος από οδοντίατρο, άμεσο κόψιμο του τσι­γάρου, καλή μνήμη και απόλυτη συγκέντρωση. Λύσεις προβλημάτων, εκπλήρωση επιθυμιών, σίγουρη επιτυχία όλων των σκοπών σας, ώσπου να μη έχετε πλέον καμία επιθυμία». Οι σκοποί δεν είναι μόνον υλικοί, οδηγείται κανείς «σίγουρα και στο δρόμο προς τούς πνευματικούς σκοπούς».; Έτσι εκπληρώνεται ο «γεμάτος απαιτήσεις τίτλος της κασέτας». «Λύνει προβλήματα»!

Ή επιχείρηση «θετική σκέψη» παίρνει στις ήμερες μας μεγάλες διαστάσεις. Ό Sven Τοnies, σε ειδικό άρθρο του στο περιοδικό «Psychοlοgie Heuτe» (ΡΗ) με τίτλο «Θετική σκέψη: που μένει ή αρνητική;» ανα­φέρει πώς εκτός από το πλήθος των βιβλίων γύρω από τη «θετική σκέψη», υπάρχει πλήθος «βοηθητικών μέσων»: τράπουλες με θετικά αποφθέγματα, πού διαλέγει κανείς από ένα κάθε μέρα και το παίρνει μαζί του, για να θυμάται το απόφθεγμα της ημέρας, ημερολόγια με θετικό τρόπο σκέψης για προσωπική επιτυχία, ένα ρολόι πού δείχνει όχι μόνο το Χρόνο, αλλά και θετικά μηνύματα, όπως: «είμαι δυνατός, ελεύθερος και υγιής», μία θήκη για κλειδιά με το απόφθεγμα, «είμαι ο καλύ­τερος» κ. α. Οι «θετικές σκέψεις» ανακηρύσσονται εδώ«έπαλξη εναντίον του κόσμου των προβλημάτων» και«τέχνη του να γίνεις τέλειος», αρκεί βέβαια να διαθέτεις τα ανάλογα χρήματα πού απαιτούνται για την παρακολούθηση των σεμιναρίων (S. Τοnies, ΡΗ 11/1988, σ. 22-29).

Οι διάφορες τεχνικές πού χρησιμοποιούνται αποσκοπούν στην παράκαμψη του συνειδητού. Έτσι οι υποβολές στις διάφορες κασέτες καλύπτονται από μου­σική και τα μηνύματα επιδρούν κατ’ ευθείαν στο υποσυνείδητο. Ό Erhard Freiτag, Γερμανός απόστόλος της νέας τάσης, υπόσχεται πώς με τη χρήση των κασετών του, μπορεί κανείς να γευθεί ανώτερη βαθμίδα θετικής σκέψης. Όμως συνιστά ένθερμα τα ειδικά σεμινάρια, πού περιλαμβάνουν συνολικά 20 συνεδριάσεις η καθεμία κοστίζει 225 Μάρκα.. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προκαταβάλουν ολόκληρο το ποσό! (Τhοmas Kirseer, Pοsiτiv Denken – Krafτig Zahlen, ΡΗ 11/ 1988, σ. 32). «Ινστιτούτο για Έρευνα της Ύπνωσης» αυτός είναι ο τίτλος της οργάνωσης του Freiτag. «Ινστιτούτο για Διαμόρφωση της Προσωπικότητας, Ρητορικής και Σχηματισμού του Μέλλοντος», είναι ο τίτλος παρό­μοιας οργάνωσης του Nikοlaus Engelmann, της ίδιας «σχολής» με τον Freiτag. «Κέντρο για αυτό-δραστηριοποίηση» έτσι ονομάζεται άλλη οργάνωση, πού απλώνε­ται σ’ όλη την Γερμανία.

Σ’ όλο τον κόσμο το «ευαγγέλιο» για τη «δύναμη της σκέψης» κηρύττεται με χίλιους δύο τρόπους και για την εκμετάλλευση της «συνταγής» ιδρύονται συνεχώς νέες «εταιρίες», «ινστιτούτα», «κέντρα». Τι γίνεται όμως στη χώρα μας;

ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΑΥΤΟΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑ

Αντωνίου Αλεβιζοπούλου Δρ. Θεολογίας – Δρ. Φιλοσοφίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΙ «ΠΑΤΕΡΕΣ» ΤΗΣ «ΘΕΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ»

α) Ιστορία

β) Η «συνταγή»

γ) Επιστημονική μέθοδος;

δ) Ιδεολογική αντιπαράθεση – Χριστιανική θεώρηση

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

α) Εταιρία Ψυχικών Ερευνών

β) Ινστιτούτο παραψυχολογίας

γ) Μεταφυσική Εταιρία

δ) «Αρμονική Ζωή»

ε) Μεταφράσεις βιβλίων για τη θετική σκέψη

ΣΙΛΒΑ ΜΑΪΝΤ ΚΟΝΤΡΟΛ

α) Ιστορία

β) Η Νέα Εποχή με τη μέθοδο Σίλβα

γ) Θετική σκέψη – Προγραμματισμός

δ) Οι τεχνικές

ε) Επιστημονική μέθοδος;

στ) Αντιχριστιανική

ΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

α) Προέλευση

β) Διδασκαλία

γ) Ή «συνταγή»

δ) Ό δρόμος, της σεξουαλικής αλχημείας

ε) Ή δυστυχία του ανθρώπου

στ) Θετική σκέψη

ζ) Τα επίπεδα του νου

η) Οι τεχνικές

θ) Ή πίστη

ι) Ή «προσευχή»

ια) Ή νέα ηθική

ιβ) Κριτική

ιγ) Χριστιανική θεώρηση

ιδ) Αντίχριστη

ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Πηγή: paterikiorthodoxia.com