Θεολογία και ΖωήΟρθόδοξη πίστη

Όψεις Αποκρυφισμού – Οι Κάρτες Ταρώ

26 Νοεμβρίου 2012

Όψεις Αποκρυφισμού – Οι Κάρτες Ταρώ

Του Πρωτ. Βασιλείου Α. Γεωργοπούλου, Λέκτορος Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.

(1ον)

 Οι Κάρτες Ταρώ

 

Πρόκειται για 78 παιγνιόχαρτα, η προέλευση των οποίων είναι εξαιρετικά συγκεχυμένη και χάνεται πίσω στους αιώνες. Κάποιοι ανάγουν την προέλευσή τους στην αρχαία Αίγυπτο, ενώ άλλοι ισχυρίζονται ότι οι κάρτες Ταρώ εμφανίζονται στην Ευρώπη, τον 14ο αι. στην Ιταλία1. Σήμερα θεωρείται μία από τις πλέον διαδεδομένες μορφές χαρτομαντείας για την πρόρρηση του μέλλοντος. Όμως πέρα από αυτή τη διαδεδομένη παράμετρο οι κάρτες Ταρώ έχουν και μια μακρά προϊστορία και σχέση με τον ευρύτερο αποκρυφιστικό χώρο2.

Σύμφωνα με θεωρητικούς εκφραστές-οπαδούς του αποκρυφιστικού χώρου και οι 22 μεγάλες κλείδες των Καρτών, που είναι η «Μεγάλη Αρκάνα» και οι 56 ελάσσονες, γνωστή ως η «μικρή Αρκάνα», υποδιαιρούνται περαιτέρω και επιπλέον συσχετίζονται με άλλους αποκρυφιστικούς χώρους, ενώ γι’ άλλους υπάρχουν Ερμητικές ή και Καμπαλιστικές αναγωγές και συσχετισμοί3.

Κάθε μία από τις Κάρτες Ταρώ έχει δικό της ειδικό τίτλο και αριθμό και παρουσιάζεται με πολλές μορφές και διαφορετικές σημασίες στους διάφορους αποκρυφιστικούς χώρους.

Στις διάφορες αποκρυφιστικές χρήσεις τους, οι κάρτες Ταρώ χρησιμοποιούνται:

α) ως μέσα μαντικής πρόγνωσης

β) ως μυητικά μέσα

γ) ως μορφή μαγείας

Η άμεση συνάφεια των εν λόγω Καρτών με τον αποκρυφισμό περιγράφεται σε διάφορα βιβλία έργα αναφοράς του αποκρυφιστικού χώρου. Διαβάζουμε σε ορισμένα τέτοια έργα τα εξής αποκαλυπτικά: «Υπό των αποκρυφιστών το Ταρώ θεωρείται ως η βάσις της προφορικής διδασκαλίας της Μαγείας»4.

Η ουσιαστική παρουσία του αποκρυφιστικού στοιχείου στις εν λόγω Κάρτες μαρτυρείται και σε ειδικό εγχειρίδιο του χώρου όπου αναφερόμενο στα Ταρώ επισημαίνει: «Σύμφωνα με τη θεωρία του αποκρυφισμού έχουν φιγούρες από τα μυστικά κλειδιά του ιερού μαγικού βιβλίου. Αλλού η λέξη Tarot σημαίνει Σολομωνική»5. Άλλος εκπρόσωπος του αποκρυφιστικού χώρου αναφερόμενος σ’ αυτές, τις χαρακτηρίζει ως «μία από τις εντυπωσιακές ανακαλύψεις του ανθρωπίνου γένους» (!), που εξασκούν, πάντα κατά τον ισχυρισμό του, «μία ακαταμάχητη γοητεία»6.

Η σχέση των καρτών Ταρώ με τον αποκρυφισμό, με θετική μάλιστα στάση απέναντι στις εν λόγω Κάρτες, ομολογείται και από τον χώρο του Τεκτονισμού. Επισημαίνονται πολύ χαρακτηριστικά σ’ ένα αντιπροσωπευτικό έργο του ελληνικού Τεκτονικού χώρου σχετικά με τις κάρτες Ταρώ, συν τοις άλλοις, τα εξής: «Είναι πλήρης σημασίας ανεξαρτήτως της πλευράς, από την οποία πλησιάζει ο σπουδαστής την αλήθειαν ήτις ευρίσκεται εις τα Αρχαία Μυστήρια καίτοι δε ο συμβολισμός των εκφράζει παγκοσμίους ιδέας, αντιπροσωπεύει εν τούτοις και ειδικόν μέρος της ιεράς επιστήμης, διότι είναι συμβολικόν αλφάβητον της αποκρύφου φιλοσοφίας»7.

Υποσημειώσεις:

1. Βλ. R.Biewald, Kleines Lexicon der Okkultismus, 2005. σ. 181

2. Βλ. , M. York, Historical Dictionary of New Age Movements, 2004, σσ. 182-183

3. Βλ. R. Biewald, όπ.π., σ. 181. N. Drury, The Dictionary of the Esoteric, 2004, σ. 301.

4. Βλ. Π. Γράβιγγερ, Εγκυκλοπαίδεια Εσωτερισμού και Αποκρύφου Γνώσεως, Τόμ. Στ’, σ. 30.

5. Βλ. P. Jagot, Οι Απόκρυφες Επιστήμες και η μαγεία στην εφαρμογή της , (μτφρ: Ε. Ανδρουλιδάκη), 1963, σ. 11.

6. Βλ. G. de Givry, Witchcraft, Magic and Alchemy, 1971, σ. 280.

7. Βλ. Ν. Λάσκαρι, Εγκυκλοπαίδεια της Ελευθέρας Τεκτονικής, έκδ. Στοά Όμηρος, 1951, σ. 744.

Ορθόδοξος Τύπος

16 Νοεμβρίου 2012

 Πηγή: impantokratoros.gr