Ορθόδοξη πίστη

Τι είναι;…

28 Φεβρουαρίου 2013

Τι είναι;…

KeriAnama_Paidi

Τι είναι Θρησκεία

Κατά τον Απόστολο Ιάκωβο

«Θρησκεία καθαρά και αμίαντος παρά τω Θεώ και Πατρί αύτη έστιν, επισκέψασθαι ορφανούς και χήρας εν τη θλίψει αυτών, άσπιλον εαυτόν τηρείν από του κόσμου».

(Ιακώβου 1,27)

 

Τι είναι Εκκλησία

Είναι το σύνολον των εις Χριστόν πιστευόντων ανθρώπων. Είναι το ιερόν καθίδρυμα το ιδρυθέν μεν υπό του ενανθρωπήσαντος Λόγου του Θεού επί σωτηρία και αγιασμώ των ανθρώπων, αποτελούμενον δε εξ ανθρώπων μίαν πίστιν εχόντων και των αυτών κοινωνούντων Μυστηρίων, διηρημένον δε εις τον λαόν και εις το διέποντα κλήρον, τον ανάγοντα την αρχήν αυτού δι’ αδιακόπτου διαδοχής εις τους Αποστόλους και δι’ αυτών εις τον Κύριον.

 

Τι είναι συνείδησις

Κατά τον φιλοσοφικόν ορισμόν, συνείδησις είναι η σαφής γνώσις του εξωτερικού μας κόσμου διά των αισθήσεών μας. Τα ερεθίσματα συλλαμβάνονται διά των αισθήσεων, γίνεται η εσωτερική εκμετάλλευσις και επακολουθεί η αντίδρασίς μας αναλόγως.

Κατά τον Χριστιανισμόν: Συνείδησις είναι η ικανότητα που έχει ο άνθρωπος να διακρίνει τις πράξεις του όσον αφορά την αξία ή την απαξία αυτών και να συμμορφώνεται προς το ορθόν. Κριτήριον των πράξεών μας είναι ο Λόγος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

 

Τι είναι πολιτισμός

Πολιτισμός είναι η πραγμάτωσις των αγαθών δυνατοτήτων της φύσεως.

 

 

Πηγή: Ημερολόγιο 2013, Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Ελληνοκάστρου Καρδίτσης, Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων