Άγιον Όρος

Εκδόσεις Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους

21 Μαρτίου 2013

Εκδόσεις Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους

untitled

Αρχιμανδρίτου Γεωργίου, Καθηγουμένου

1. Θέωσις ως σκοπός της ζωής του ανθρώπου

Ύψιστος και τελικός σκοπός της ζωής μας είναι η κατά Χάριν Θέωσις μας και όχι η ουμανιστική, χωρίς την Θ. Χάριν, ηθική μόνον καλλιτεύρευσίς μας (Τιμή: 6,00€).

2. Ο Σταυρός του Χριστού και η σημασία του στην ζωή μας

Τα μεγάλα προβλήματα της εποχής μας (προσωπικά, κοινωνικά κλπ) βρίσκουν τη λύσι τους στον Σταυρό του Χριστού. Στο τεύχος αυτό τονίζεται η σημασία της σταυρικής ζωής του Χριστιανού στον σύγχρονο κόσμο (Τιμή: 6,00€).

3. Η Κυριακή προσευχή

Ερμηνεία του «Πάτερ ημών» και σημαντικές επίκαιρες πνευματικές και ποιμαντικές επισημάνσεις (Τιμή: 6,00€).

4. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς-Διδάσκαλος της Θεώσεως

Τέσσερεις πραγματείες στην θεολογία και το ποιμαντικό έργο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, από τις οποίες φαίνεται ότι ο Άγιος είναι ο απλανής διδάσκαλος της Εκκλησίας και ο χειραγωγός μας προς την κατά Χάριν θέωση (Τιμή: 7,00€).

5. Θεός εφανερώθη εν σαρκί

Σειρά ομιλιών στην εορτή των Χριστουγέννων από του έτους 1976 και εντεύθεν, με τις οποίες γίνεται κατανοητό το θεολογικό περιεχόμενο της εορτής και αναπτύσσεται η σημασία της ενανθρωπήσεως του Κυρίου στην ζωή μας εξ αφορμής επικαίρων κάθε φορά γεγονότων (Τιμή: 6.00€).

6. Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι

Σειρά ομιλιών στά θεία Πάθη και την Λαμπροφόρο Ανάστασι του Κυρίου από το 1976 και εντεύθεν, στις οποίες ο σύγχρονος άνθρωπος ευρίσκει το νόημα της Αναστάσεως του Κυρίου ως θεμελίου της Εκκλησίας και βάσεως της Χριστιανικής ζωής (Τιμη: 5,00€).

7. Θέματα Εκκλησιολογίας και Ποιμαντικής

Καίρια εκκλησιολογικά και ποιμαντικά θέματα, όπως ο χαρακτήρ της Εκκλησίας, η σημασία της Θ. Ευχαριστίας, η Κατήχησις,ο Γάμος, η Ιεραποστολή, η Ένωσις των Εκκλησιών κ.ά. εξετάζονται υπό το πρίσμα της Ορθοδόξου θεάνθρωποκεντρικής θεολογίας και ζωής (Τιμή: 5,00€).

8. Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός (Παπισμός)

Μία νηφάλια συνοπτική και τεκμηριωμένη έκθεσις των κυριωτέρων δογματικών διαφορών, η οποία βοηθεί να κατανοήσουμε τι πρέπει να ζητούμε οι Ορθόδοξοι από τον διάλογο με τους Ρωμαιοκαθολικούς, προκειμένου να επιστρέψουν στην Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική, δηλαδή την Ορθόδοξο, Εκκλησία (Τιμη: 5.00€).

Κεντρική διάθεσις / Παραγγελίαι:

Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου

63087 Δάφνη Άγιον Όρος

Κίν. 6981-635024

Πηγή: «Ορθόδοξος Τύπος»