Θεολογία και ΖωήΟρθόδοξη πίστη

Επίκλησις βοηθείας παρά Θεού

6 Μαρτίου 2014

Επίκλησις βοηθείας παρά Θεού

Ihsous_Xristos_1201

Ου μην δε αλλά εγώ δεηθήσομαι Κυρίου, Κυρίου δε των πάντων δεσπότην επικαλέσομαι, τον ποιούντα μεγάλα και ανεξιχνίαστα, ενδοξότατα και εξαίσια, ων ουκ εστιν αριθμός, τον διδόντα υετόν επί την γην, αποστέλλοντα ύδωρ επί την υπ ουρανόν, τον ποιούντα ταπεινούς εις ύψος, και απολωλότας εξεγείροντα διαλλάσσοντα βουλάς πανούργων, και ου μη ποιήσουσιν αι χείρες αυτών αληθές. Ο καταλαμβάνων σοφούς εν τη φρονήσει, βουλήν δε πολυπλόκων εξέστησεν – ημέρας συναντήσεται αυτοίς σκότος, το δε μεσημβρινόν ψηλαφήσαισαν ίσα νυκτί. Απολούντο δε εν πολέμω, αδύνατος δε εξέλθοι εκ χειρός δυνάστου. Είη δε αδυνάτω ελπίς, αδίκου δε στόμα εμφραχθείη. Μακάριος δε άνθρωπος, ον ήλεγξεν ο Κύριος, νουθέτημα δε Παντοκράτορος μη απαναίνου.

Αυτός γαρ αλγείν ποιεί και πάλιν αποκαθίστησιν έπαισε, και αι χείρες αυτού ιάσαντο. Εξάκις εξ αναγκών σε εξαλείται, εν δε τω εβδόμω ου μη άψηταί σου κακόν. Εν λιμώ ρύσεταί σε εκ θανάτου, εν πολέμω δε εκ χειρός σιδήρου λύσει σε. Από μάστιγος γλώσσης σε κρύψει, και ου μη φοβηθής από κακών ερχομένων. Αδίκων και ανόμων καταγελάση, από δε θηρίων ου μη φοβηθής. Θήρες γαρ έγριοι ειρηνεύσουσί σοι. Είτα γνώση ότι ειρηνεύσει σου ο οίκος, η δε δίαιτα της σκηνής σου ου μη αμάρτη. Γνώση δε ότι πολύ το σπέρμα σου, τα δε τέκνα σου έσται ώσπερ το παμβάτατον του αγρού. Ελεύση δε εν τάφω ώσπερ σίτος ώριμος κατά καιρόν θεριζόμενος η ώσπερ θημωνιά άλωνος καθ ὥραν συγκομισθείσα. Ιδού ταύτα ούτος εξιχνιάσαμεν, ταύτά εστιν α ακηκόαμεν συ δε γνώθι σεαυτώ ει τι έπραξας.. (όπου και ποιούμεν το σημείον του Σταυρού)

 

Βοήθησέ με Κύριε

Βοήθησέ με Κύριε:

Την ώρα του ΠΑΘΟΥΣ, διότι σκοτίζεται ο νους μου.

Την ώρα του ΠΕΙΡΑΣΜΟΥ, διότι παραλύει η θέλησή μου.

Την ώρα του ΠΟΝΟΥ, διότι κατακαίονται τα σωθικά μου.

Την του ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΥ, διότι δεν ελέγχω τις απόψεις μου.

Την ώρα της ΑΠΕΛΠΙΣΙΑΣ, διότι νομίζω πως χάνεται το παν.

Την ώρα του ΘΥΜΟΥ, διότι δεν ξέρω τι κάνω.

Την ώρα της ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ, διότι μπορώ να πουληθώ και στο διάβολο

Την ώρα του ΦΟΒΟΥ, διότι τα έχω χαμένα.

Την ώρα της ΧΑΡΑΣ, διότι μπορεί να μην αντέξω στο βάρος της.

Την ώρα της ΑΓΑΠΗΣ για να είναι γνήσια.

 

Προσευχὴ μετανοίας

Θεέ μου, λυπάμαι γιὰ όλες μου τις αμαρτίες με όλη μου την καρδιά.

Διαλέγοντας να κάνω το λάθος και αποτυγχάνοντας να κάνω το σωστό.

Αμάρτησα απέναντί Σου τον οποίον θα έπρεπε να αγαπώ πάνω απὸ όλα τα πράγματα.

Ειλικρινὰ σκοπεύω, με την βοήθειά Σου, να ακολουθήσω τον Νόμο Σου.

Να μην αμαρτάνω πια και να αποφύγω οτιδήποτε με οδηγεί στην ἁμαρτία.

Ο Σωτήρας μας Ιησούς Χριστὸς υπέφερε και πέθανε και Αναστήθηκε για εμᾶς.

Στο Ονομά Του, Θεέ μου, δεῖξε έλεος.

Αμήν.

 

http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/prayers/prayer_for_assistance.htm

 

 

Πηγή: hristospanagia3.blogspot.gr