Θεολογία και ΖωήΟρθόδοξη πίστη

Κατάθεσε τον πλούτον σου εις την Τράπεζαν του Θεού

11 Ιουλίου 2014

Κατάθεσε τον πλούτον σου εις την Τράπεζαν του Θεού

ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΓΕΡΩΝ π. ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΖΕΡΒΑΚΟΣ

…Εάν ο σαρκικός πατήρ χαίρει και αγάλλεται, δοξάζεται και τιμάται, όταν βλέπει την πρόοδο και ευημερία των σαρκικών τέκνων του, ούτω και εγώ, ως πνευματικός πατήρ, χαίρω όταν βλέπω ότι τα πνευματικά μου τέκνα προοδεύουν, προάγονται πνευματικώς, βαδίζουν την οδόν του Κυρίου, εκπληρούν τας θείας εντολάς Του. Μη αμελήσεις, αγαπητέ μου, τοιαύτας αγαθοεργίας ποιών άχρι τέλους του προσκαίρου σου αυτού βίου. μη θησαύριζε επί της γης, αλλά θησαύριζε θησαυρούς εις τον ουρανόν…………… Απόστειλον τους θησαυρούς σου εις την ουράνιον αποθήκην. Κατάθεσε τον πλούτον σου εις την Τράπεζαν του Θεού διαμοιράζον αυτόν και σκορπίζων εις τους πτωχούς, τους ορφανούς και τας χήρας, δια να τον λάβεις χιλιοπλασίως και μυριοπλασίως κατά την ημέραν της Δευτέρας του Δεσπότου παρουσίας, όταν έλθει πάλιν επί της γης μετ΄ Αγγελικών Δυνάμεων δια να κρίνει τον κόσμον όλον και αποδώσει εις έκαστον κατά τα έργα αυτού, και αξιωθείς της εκ δεξιών, μετά των δικαίων παραστάσεως, και ακούσης της ευλογημένης και γλυκυτάτης φωνής : Δεύτε οι ευλογημένοι του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ητοιμασμένην υμίν Βασιλείαν από καταβολής κόσμου, επείνασα γαρ και εδώκατέ μοι φαγείν, εδίψασα και εποτίσατέ με……………..

ΠΗΓΗ : ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ), «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑ», τευχ. 57-58, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1994, σ. 95.

 

 

Πηγή: tribonio.blogspot.gr