Άγ. Ιωσήφ ΗσυχαστήςΆγιοι - Πατέρες - Γέροντες

Εγώ, επειδή ησυχάζων κανένα δεν δέχομαι….Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής (2/11/1897 – 28/8/1959)

28 Αυγούστου 2014

Εγώ, επειδή ησυχάζων κανένα δεν δέχομαι….Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής (2/11/1897 – 28/8/1959)

Diane Shellenberger - Stormy sky

Diane Shellenberger –
Stormy sky

Εγώ, επειδή ησυχάζων κανένα δεν δέχομαι, μήτε θέλω να ακούω πως ζουν η τι κάμουν ο κόσμος,

διά τούτο παρακινήσει και φθόνω του πονηρού έγινα στόχος της καταλαλιάς και της κατακρίσεως.

Αλλά διά τούτο πάλιν δεν παύω ημέραν και νύχτα να εύχωμαι τους Πατέρας και να λέγω: «Ότι όλον το δίκαιον αυτοί το έχουν και μόνον εγώ είμαι άδικος, εάν σκανδαλισθώ εξ αιτίας των.

Διότι με τα μάτια όπου τους έδωκεν ο Θεός με αυτά βλέπουν.

Δεν είμαι άδικος λοιπόν και κατάδικος εάν ειπώ: διατί δεν βλέπουν, όπως βλέπω εγώ;…

 

***