Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες

Ευχή δι’ απαλλαγήν από της κενοδοξίας

14 Απριλίου 2015

Ευχή δι’ απαλλαγήν από της κενοδοξίας

proseuxh_35

Άγιος Νήφωνας

Ο Θεός, ο Θεός μου, μη παραχωρήσης τους ανθρώπους έχειν με εις όνομα ανθρώπου· μη εάσης αυτοίς τιμήν ή σέβας προσαγαγείν μοι· αλλά μάλλον χάρισαί μοι την σην δόξαν την διαμένουσαν εις αιώνα αιώνος· ούτω γαρ αναπαύσεται το πνεύμα μου προ προσώπου σου ευφραινόμενον· συ γαρ οίδας, Κύριε, ότι η φιλία του κόσμου τούτου έχθρα εις τον Θεόν μου εστίν.

 

Πηγή: Χριστιανική Φοιτητική Δράση