Ας αγωνισθώμεν, βραβεία αιώνια απόκεινται εις τους αγωνιστάς.

  Θελκτικός κατ’ όψιν εστιν ο κόσμος. Ημείς όμως, δια να τον εμπαίξωμεν, πρέπει να γίνωμεν μωροί, ίνα σοφοί γενώμεθα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ας αγωνισθώμεν, βραβεία αιώνια απόκεινται εις τους αγωνιστάς..