Πεμπτουσία

Οι διατλαντικές οικονομικές εταιρικές σχέσεις (Εμμανουέλα Πετράκη, ΜΑ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών)

16 Μαΐου 2017
[Προηγούμενη δημοσίευση: http://www.pemptousia.gr/?p=159437]

1.3 Διατλαντική Οικονομική Εταιρική Σχέση (Transatlantic Economic Partnership TEP)

Έτσι το Μάιο του 1998 στη σύνοδο κορυφής του Μπέρμιγχαμ ανακοινώθηκε η Διατλαντική Οικονομική Εταιρική Σχέση, η οποία επικεντρώνεται στην επέκταση της διμερούς και της πολυμερούς συνεργασίας στον τομέα του εμπορίου και των επενδύσεων. Σε επίπεδο πολυμερών δράσεων η ΤΕΡ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διασφάλιση της διαφάνειας του ΠΟΕ καθώς και στην εποπτεία για την εφαρμογή των συμφωνιών που προκύπτουν απ’ αυτόν. Παράλληλα, σαφής είναι η πρόθεση των διατλαντικών εταίρων για περαιτέρω απελευθέρωση του εμπορίου μέσα από την μείωση ή την εξάλειψη δασμολογικών και μη περιορισμών. Ωστόσο τα μέρη επιθυμούν να διατηρήσουν υψηλό το επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται κοινή δράση στο χώρο των επενδύσεων, της απασχόλησης, της πνευματικής ιδιοκτησίας και μια προσπάθεια σύγκλισης προτύπων και λοιπών κανονιστικών απαιτήσεων. Όσο αφορά τις διμερείς σχέσεις, επίκεντρο είναι η βελτίωση και η επέκταση του διαλόγου προκειμένου να επιτευχθεί αμοιβαία αναγνώριση στον τομέα των αγαθών και των υπηρεσιών και άρση των εμπορικών φραγμών. Επιπλέον προβλέπεται συνεργασία στο χώρο των δημόσιων συμβάσεων και των πνευματικών δικαιωμάτων. (European External Action Service, 2013), (US mission to EU, 2014).

oikonomikes

Συνολικά η πρόοδος ως αποτέλεσμα της ΤΕΡ ήταν ικανοποιητική όσο αφορά την άρση των εμποδίων στο εμπόριο και την ασφάλεια των αγαθών. Θετικές εξελίξεις σημειώνονται και στο χώρο των υπηρεσιών και της προστασίας του περιβάλλοντος. Όμως η κοινή πορεία στο πεδίο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας παρεμποδίζεται από τη δυσκολία πραγμάτωσης νομοθετικών αλλαγών στο υφιστάμενο ρυθμιστικό καθεστώς των ευρωατλαντικών εταίρων.

Σε αυτό το σημείο αρχίζουν να γίνονται εμφανείς οι αδυναμίες της ΤΕΡ αλλά και η απροθυμία των μερών να επιλύσουν σοβαρά θέματα που προκαλούνται από τις διαφορετικές δομές λήψης αποφάσεων. Κατάσταση που δυσχεραίνεται εξαιτίας της ύπαρξης και εδώ πολλών διαφορετικών θεμάτων χωρίς κατάλληλη ιεράρχηση. Πρέπει όμως ν’ αναγνωριστεί ότι η ΤΕΡ κατάφερε να συντονίσει αποτελεσματικά τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ και ΗΠΑ ενισχύοντας τη συνεργασία των ρυθμιστικών αρχών. Το αποτέλεσμα ήταν η οικοδόμηση ενός κλίματος εμπιστοσύνης που αύξησε την πολιτική δέσμευση των εταίρων στη μεταξύ τους σχέση. Έτσι η ΤΕΡ αποδείχτηκε ένα χρήσιμο εργαλείο για την επίτευξη κοινής δράσης στο εμπόριο και τις επενδύσεις. Άλλωστε είναι σαφές ότι, δεδομένων των συνθηκών, ούτε κάποια άλλη θεσμική δομή θα μπορούσε να επιλύσει όλα τα εκκρεμή ζητήματα των ευρωατλαντικών οικονομικών σχέσεων (DGTrade, 2000).

1.4 Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο (Transatlantic Economic Council TEC)

Στη σύνοδο κορυφής του 2007, ΕΕ και ΗΠΑ προχώρησαν σε δήλωση για την ενίσχυση της διατλαντικής οικονομικής ολοκλήρωσης την οποία ακολούθησε η ίδρυση του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου. Το TEC συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το χρόνο με τη συμμετοχή του Επιτρόπου Εμπορίου και του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας και Διεθνών Οικονομικών Υποθέσεων. Αποτελεί αναμφισβήτητα ένα υψηλού επιπέδου φόρουμ συζήτησης περίπλοκων ζητημάτων όπως η μείωση των εμπορικών περιορισμών, οι επενδύσεις, η ασφάλεια των συναλλαγών και η αμοιβαία αναγνώριση λογιστικών προτύπων. Επίσης το TEC δίνει τη δυνατότητα επίλυσης διαφορών διατλαντικού εμπορίου μέσω διαβούλευσης ήδη κατά τα στάδιο διαμόρφωσης των σχετικών προτύπων (US mission to EU, 2014).

Η δραστηριότητα του TEC ξεκίνησε με πολύ ελπιδοφόρο τρόπο καθώς οι συμφωνίες για τα λογιστικά πρότυπα το 2007 ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένες, αλλά μετέπειτα δε σημειώθηκε σημαντική πρόοδος. Το γεγονός αυτό ενδεχομένως οφείλεται στη χρηματοπιστωτική κρίση που επηρέασε αμφότερους τους εταίρους και ως εκ τούτου ζητήματα περαιτέρω οικονομικής ολοκλήρωσης έπαψαν ν’αποτελούν προτεραιότητα. Παρόλα αυτά το TEC θεωρήθηκε «μια νέα πνοή στο κανονιστικό πλαίσιο συνεργασίας», επιβεβαίωσε όμως ότι θέματα που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή και την αμερικανική νομοθεσία δε μπορούν να επιλυθούν μέσω διατλαντικών θεσμών αυτής της μορφής (Antal, 2011).

Στο πλαίσιο του TEC συστάθηκε μια υψηλού επιπέδου Ομάδα Εργασίας για την Απασχόληση και την Ανάπτυξη (High Level Working Group on Jobs and Growth) κατά τη σύνοδο κορυφής του 2011 στην Ουάσιγκτον. Η ομάδα είναι επιφορτισμένη με τον εντοπισμό των πολιτικών εκείνων που ευνοούν τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την οικονομική ανάπτυξη και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα (EU Delegation to US, 2015).

1.5 Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (Transatlantic Trade and Investment Partnership TTIP)

Πλέον η σημαντικότερη συμφωνία είναι η Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων, η οποία είναι υπό διαπραγμάτευση από το 2013. Η ΤΤΙΡ δεν είναι μια παραδοσιακή εμπορική συμφωνία αφού δε στοχεύει στη μείωση των δασμολογικών εμποδίων, αλλά στην άρση των περιορισμών εκείνων που πηγάζουν από το ρυθμιστικό καθεστώς των διατλαντικών εταίρων. Καθώς λοιπόν πρόκειται για μια συμφωνία εν τη γενέσει που έχει εγείρει πλήθος ζητημάτων και έχει γίνει αντικείμενο πολλών, αντικρουόμενων συχνά, απόψεων κρίνεται σκόπιμη η αναλυτική παρουσίασή της σε επόμενο κεφάλαιο της εργασίας.

(συνεχίζεται)