Ρήματα ζωής

Είναι στην εξορία (Γέροντας Ιωσήφ Ησυχαστής († 1959))

5 Οκτωβρίου 2018

Η ζωή του ανθρώπου, είναι θλίψις, διότι είναι στην εξορία. Μη ζητάς τελείαν ανάπαυσιν. Ο Χριστός μας σήκωσε τον σταυρόν, και ημείς θα σηκώσωμεν. Όλας τας θλίψεις εάν τας υπομένωμεν ευρίσκωμεν Χάριν παρά Κυρίου. Δι’ αυτό μας αφήνει ο Κύριος να πειραζώμεθα, δια να δοκιμάζει τον ζήλον και την αγάπην προς αυτόν όπου έχομεν. Δι’ αυτό χρεία υπομονής. Χωρίς υπομονήν δεν γίνεται ο άνθρωπος πρακτικός, δεν μανθάνει τα πνευματικά, δεν φθάνει εις μέτρα αρετής και τελειώσεως.

Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής