Συναξαριακές Μορφές

Άγιοι Μαρκιανός και Μαρτύριος οι νοτάριοι

25 Οκτωβρίου 2021

Άγιοι Μαρκιανός και Μαρτύριος οι νοτάριοι

Φωτό:agioskosmas.g

Φωτό:agioskosmas.g

Εορτάζει στις 25 Οκτωβρίου εκάστου έτους.

 

Χριστού καλάμους τους Νοταρίους νόει,

Εις αίμα το σφων εκ ξίφους βεβαμμένους.

Πεμπτη Μαρκιανόν τάμον εικάδι Μαρτύριόν τε.

 

Βιογραφία

Οι Άγιοι αυτοί ήταν νοτάριοι και γραμματικοί του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Παύλου του ομολογητή (βλέπε 6 Νοεμβρίου), στα χρόνια του Αρειανού βασιλέως Κωνσταντίου (337 – 349 μ.Χ.). Άριστα σπουδαγμένοι και οι δύο, υπήρξαν συνήγοροι θαρραλέοι της ορθόδοξης αλήθειας.

Όταν ο Πατριάρχης Παύλος δεν δέχθηκε να συμφωνήσει με τους Αρειανούς, εξορίστηκε από το βασιλιά στην Αρμενία και πνίγηκε από τους εκεί Αρειανούς. Τότε οι δύο Άγιοι έμειναν πιστοί στον ποιμένα τους και σταθεροί στο ορθόδοξο δόγμα. Διότι πάντα στο μυαλό τους κυριαρχούσε ο λόγος του Κυρίου: «εάν υμείς μείνητε εν τω λόγω τω εμώ, αληθώς μαθηταί μου έστε» (Ευαγγέλιο Ιωάννη, η’ 31). Αν, δηλαδή, εσείς, μείνετε στερεοί στη διδασκαλία μου, λέει ο Κύριος, τότε πράγματι είσθε και αληθινοί μαθητές μου. Ο Μαρκιανός και ο Μαρτύριος το απέδειξαν περίτρανα αυτό, όταν συνελήφθησαν από τον αυτοκράτορα. Ομολόγησαν με θάρρος μπροστά του την αληθινή πίστη και ήλεγξαν αυτόν για τις παρανομίες του. Τότε, διατάχθηκε και τους σκότωσαν με μαχαίρι.

 

 

Απολυτίκιον  (Κατέβασμα)

Ήχος γ’. Θείας πίστεως.

Ζήλον ένθεον αναλαβόντες, ημαυρώσατε Αρείου πλάνην ομοούσιον Τριάδα κηρύττοντες, Μαρκιανέ και θέοφρων Μαρτύριε, ορθοδοξίας οι άσειστοι πρόβολοι, θείοι μάρτυρες, Χριστώ τω Θεώ πρεσβεύσατε δωρίσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

 Κοντάκιον

Ήχος δ’. Ο υψωθείς.

Αγωvισάμενοι καλώς από βρέφους, Μαρκιανέ συv τω σοφώ Μαρτυρίω, τοv αποστάτηv Άρειοv καθείλετε, άτρωτον τηρήσαντες, την ορθόδοξοv πίστιν, Παύλω εφεπόμενοι, τω σοφώ διδασκάλω, όθεν συv τούτω εύρατε ζωήv, ως της Τριάδος υπέρμαχοι άριστοι.

 

Ο Οίκος

Ως υπηρέται ευσεβώς Θεού του φιλανθρώπου, Δυάς ευλογημένη, προφθάσατέ με τάχος, λυτρούμενοί με των δεινών, λόγον μοι σοφίας χορηγούντες, την υμών ανευφημούντι άθλησιν, ην υπέρ της πίστεως Άγιοι, γνώμη αδιστάκτω υποστάντες, των στεφάνων ετύχετε των επουρανίων, χοροίς τε των Αθλητών και Αποστόλων, Διδασκάλων και σεπτών Αρχιερέων συγχαίρετε αεί, ως κήρυκες Θεού Λογου, ως της Τριάδος υπέρμαχοι άριστοι.

Άγιος Μαρκιανός ο νοτάριος

Άγιος Μαρκιανός ο νοτάριος

Άγιος Μαρκιανός ο νοτάριος

Άγιος Μαρκιανός ο νοτάριος

 

 

Πηγή:saint.gr