Συναξαριακές Μορφές

Ο Άγιος Αιμιλιανός ο Ομολογητής, επίσκοπος Κυζίκου

8 Αυγούστου 2022

Ο Άγιος Αιμιλιανός ο Ομολογητής, επίσκοπος Κυζίκου

0808_AgAimilianosΟ Απόστολος Παύλος θέλοντας να τονίσει την μεγάλη σημασία της ομολογίας της πίστης μας προς το Χριστό, είπε: « Έχοντες ουν αρχιερέα μέγαν διεληλυθότα τους ουρανούς, Ιησούν τον υίόν του Θεού, κρατώμεν της ομολογίας». Αφού, δηλαδή, έχουμε μεγάλο Αρχιερέα, που έχει πλέον περάσει από τους ουρανούς και μπήκε στην αιώνια κατάπαυση, όπου μας περιμένει, που δεν είναι απλός άνθρωπος, αλλά είναι ο Υιός του Θεού, ας κρατάμε καλά την ομολογία της πίστης μας προς Αυτόν, τον Κύριο και Σωτήρα μας Ιησού Χριστό.

 

Ένα τέτοιο παράδειγμα ομολογίας ήταν και ο Άγιος Αιμιλιανός, που έζησε μεταξύ 8ου και του 9ου αιώνα. Ο Αιμιλιανός ήταν επίσκοπος Κυζίκου μετά το Νικόλαο, στα χρόνια 787-815. Αγωνίστηκε με όλη την δύναμη που του παρείχε ο Θεός για την τιμητική προσκύνηση των αγίων εικόνων, όταν αυτοκράτορας ήταν ο εικονομάχος Λέων ο Ε´.

 

Αθλητής της Ορθοδοξίας, μιλούσε θερμότατα γι  αὐτὴν και ενίσχυε τους πιστούς να υπομένουν καρτερικά τους ασεβείς διωγμούς. Υπέφερε πολλές κακοπάθειες και θλίψεις και πέθανε τελικά εξόριστος, σαν γνήσιος Ομολογητής της ορθής πίστης.

 

Απολυτίκιον

Ήχος δ . Ταχύ προκατάλαβε.

Μαρτύρων ομότροπος, Ιεραρχών καλλονή, οσίων αγλάϊσμα, Ορθοδοξίας φωστήρ, Αιμιλανέ πανσεβάσμιε· ήλεγξας του τυράννου, την αντίθεον πλάνην, άνωθεν ηξιώθης, των στεφάνων της νίκης, και πρεσβεύεις απαύστως υπέρ των ψυχών ημών.

 

Έτερον Απολυτίκιον

Ήχος α’. Της ερήμου πολίτης.

Της του Λόγου εικόνος διαγράψας την έλλαμψιν, Αιμιλιανέ Ιεράρχα δια βίου ορθότητας, την ένσωμον Εικόνα του Χριστού, εδίδαξας τιμάσθαι ευσεβώς, δια τούτο ως ποιμένα και αθλητήν, τιμώμεν σε κραυγάζοντες, δόξα τω παρασχόντι σοι Ισχύν, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω δωρουμένω δια σου, πάσι την άφεσιν.

 

Κοντάκιον

Η Παρθένος σήμερον.

Εν Κυζίκω Άγιε, ιερουργός ανεδείχθης, του Χριστού το ποίμνιον, εν ευσεβεία εκθρέψας· τούτο γουν διαφυλάττων εκ των κινδύνων, φρούρει τε και σκέπε πάντας τους ανυμνούντας, ευσεβώς και Ορθοδόξως, Τριάδα μίαν, δημιουργόν του παντός.

 

Ο Οίκος

Το της ασεβείας μένος κατ’ εικόνων καθορών Αιμιλιανός ο θαυμάσιος, τω θείω αμφιέννυται ζήλω, και ως άλλος Μωϋσής Φαραώ τον νέον ευθαρσώς ελέγξας, βασάνους τε υπέστη και υπερορίας μακράς· αλλ’ αυτός ώσπερ άκμων στερρός ανήλατος διέμεινε, και την πλάνην εν μέσω συνόδου Πατέρων κατήργησεν, ανακηρύξας τρανώς το σέβας της Χριστού εικόνος, και ορθοδόξως δογματίσας προσκυνείν προσώπων εν Τριάδι Θεόν ένα, δημιουργόν του παντός.

 

Κάθισμα

Ήχος γ’ Θείας πίστεως.

Θείω Πνεύματι πεφωτισμένος, ανεκήρυξας εν παρρησία, ορθοδοξίας παμμάκαρ τα δόγματα, και βασιλέα κατήσχυνας άνομον, υπερορίαις αδίκως στελλόμενος, Πάτερ Όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.