Συναξαριακές Μορφές

Σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ

26 Μαρτίου 2023

Σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ

Αρχάγγελος Γαβριήλ

Αρχάγγελος Γαβριήλ

Εορτάζει στις 26 Μαρτίου εκάστου έτους.

Τον σην απαγγείλαντα σάρκωσιν Νοα,

Τιμή πρεπούση πάσα σαρξ τιμά, Λογε.

Εικάδι αμ’ ύμνους Γαβριήλ κτίσιν έκτη εγείρει.

Το όνομα Γαβριήλ σημαίνει «άνθρωπος του Θεού». Στην Αγία Γραφή, τον Αρχάγγελο Γαβριήλ τον συναντάμε μία φορά στην Παλαιά Διαθήκη και δύο φορές στην Καινή.

Στην Παλαιά Διαθήκη, μας τον παρουσιάζει ο Δανιήλ σε μια όραση του (Η’ 16-17), όταν ζητάει απ’ αυτόν την εξήγηση της. Εκεί παρουσιάζεται μπροστά του κάποιος άνθρωπος, που είναι ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, και του εξηγεί ότι το κριάρι με τα δύο κέρατα σήμαινε τους βασιλείς της Μηδίας και της Περσίας, ο δε τριχωτός τράγος, το βασιλιά της Ελλάδας.

Στην Καινή Διαθήκη, ο αρχάγγελος Γαβριήλ στέλνεται στο Ζαχαρία (Λουκ. Α’ 11 – 19) και του αναγγέλλει ότι η γυναίκα του Ελισάβετ θα συλλάβει και θα γεννήσει τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, επίσης, είναι αυτός που ευαγγελίζεται στην Παρθένο Μαρία την άσπορη σύλληψη και γέννηση του Σωτήρα Χριστού ( 25 Μαρτίου).

  Απολυτίκιον

Ήχος δ’.

Των ουρανίων στρατιών Αρχιστράτηγε, δυσωπούμέν σε αεί ημείς οι ανάξιοι, ίνα ταις σαις δεήσεσι τειχίσης ημάς, σκέπη των πτερύγων της αύλου σου δόξης, φρουρών ημάς προσπίπτοντας εκτενώς και βοώντας· Εκ των κινδύνων λύτρωσαι ημάς, ως Ταξιάρχης των άνω Δυνάμεων.

Έτερον Απολυτίκιον  (Κατέβασμα)

Ήχος δ’. Ο υψωθείς εν τω Σταυρω.

Φερωνυμία καταλλήλω εμπρέπων, καθυπουργείς εν τη του Λόγου σαρκώσει, ως στρατηγοί των Ασωμάτων τάξεων όθεν ευηγγέλισαι, τη Παρθένω Μαρία, χαίρε προσφωνών αυτή, τον Θεόν γαρ συλλήψη, ον εκδυσώπει σώζεσθαι ημάς, τους σε υμνούντας, Γαβριήλ Αρχάγγελε.

 Κοντάκιον

Ήχος δ’.

Αρχιστράτηγε Θεού λειτουργέ θείας δόξης, των ανθρώπων οδηγέ και αρχηγέ Ασωμάτων, το συμφέρον ημίν πρέσβευε, και το μέγα έλεος, ως των Ασωμάτων Αρχιστράτηγος.

Κάθισμα

Ήχος α’. Τον τάφον σου Σωτήρ.

Ο μέγας Γαβριήλ, Αρχηγός των Αγγέλων, δεικνύμενος αεί, συν αυτοίς ανακράζει, το θείον μελώδημα, τη Τριάδι γηθόμενος. Τούτον άπαντες, μεγαλοφώνως εν πίστει, ανυμνήσωμεν, και καθαρά διανοία, αισίως δοξάσωμεν.

Οπτικοακουστικό Υλικό

Ακούστε το απολυτίκιο!

 Αγιογραφίες / Φωτογραφίες

Αρχάγγελος Γαβριήλ

Αρχάγγελος Γαβριήλ

Αρχάγγελος Γαβριήλ

Αρχάγγελος Γαβριήλ

Αρχάγγελος Γαβριήλ

Αρχάγγελος Γαβριήλ

Πηγή:saint.gr