Συναξαριακές Μορφές

Άγιος Υπάτιος επίσκοπος Γαγγρών

31 Μαρτίου 2023

Άγιος Υπάτιος επίσκοπος Γαγγρών

AgiosYpatios03 Εορτάζει στις 31 Μαρτίου εκάστου έτους.

 

Κτείνει γυνή βαλούσα καιρίαν λίθω,

Τον Υπάτιον· φευ γυναικί αθλία!

Πρώτη Υπατίω βιότου πέρας εν τριακοστή.

 

Βιογραφία

Ο Άγιος Υπάτιος ήταν μορφή από εκείνες που δόξασαν την Εκκλησία στους πρώτους αιώνες της και αγωνίσθηκαν για το θρίαμβο του χριστιανισμού και της Ορθοδοξίας. Ήταν επίσκοπος Γαγγρών στα χρόνια του Μεγάλου. Κωνσταντίνου και συμμετείχε στην Α’ Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια (325 μ.Χ.), κατά της πλάνης του Αρείου.

Στο ποιμαντικό του έργο, εξακολούθησε να διδάσκει και να καθοδηγεί το ποίμνιο του, αλλά κυρίως αντιμαχόταν τις αιρέσεις, και ιδιαίτερα την αίρεση των Ναυτιανών. Η επιτυχία με την οποία καταπολεμούσε τους Ναυτιανούς, ξεσήκωσε τα άγρια πάθη τους και ζητούσαν την εξόντωση του. Έτσι, το έτος 326 μ.Χ. πλήρωσαν κάποιους ειδωλολάτρες, οι οποίοι σε κρημνώδη περιοχή επιτέθηκαν κατά του Αγίου με ξύλα και πέτρες και τον άφησαν μισοπεθαμένο. Πριν ξεψυχήσει, μία εκ των φανατικών αιρετικών γυναικών τον θανάτωσε δια λίθου.

Απολυτίκιον  (Κατέβασμα)

Ήχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.

Οσίως ιέρευσας, τω επί πάντων Θεώ, και πρόεδρος ένθεος, της Εκκλησίας Γαγγρών, εδείχθης Υπάτιε, Όθεν θαυματουργίαις, διαλάμπων ποικίλαις, σύνθρονον τω Τεκόντι, τον Υίον ωμολώγεις, δι’ ον και χαίρων ήθλησας, Ιερομάρτυς ένδοξε.

 

Έτερον Απολυτίκιον

Ήχος δ’.

Και τρόπων μέτοχος, και θρόνων διάδοχος, των Αποστόλων γενόμενος, την πράξιν εύρες θεόπνευστε, εις θεωρίας επίβασιν· δια τούτο τον λόγον της αληθείας ορθοτομών, και τη πίστει ενήθλησας μέχρις αίματος, Ιερομάρτυς Υπάτιε· Πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

 

Κοντάκιον

Ήχος πλ. β’. Την υπέρ ημών.

Την ζωοποιόν, τελέσας ιερουργίαν, και των δωρεών, το τάλαντον επαύξησας, ως θυσία προσήχθης, και κάρπωμα ένθεον, δι’ αθλήσεως Υπάτιε, τω δοξάσαντι τον βίον σου, τοις αρρήτοις Πάτερ θαύμασιν. Αυτόν δυσώπει αεί, υπέρ πάντων ημών.

 

Κάθισμα

Ήχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.

Της πίστεως δόγματα, κρατύνων Όσιε, Πατρί συναΐδιον, και ομοούσιον, τον Λογον εκήρυξας· όθεν ορθοδόξως, την σην ποίμνην ποιμάνας, ήσχυνας του Αρείου, την κακόφρονα γνώμην· διο νυν μεταβάς προς τον Χριστόν, πρέσβευε υπέρ πάντων ημών.

 

Μεγαλυνάριον

Ομοουσιότητος του Πατρός, και Υιού παμμάκαρ, χρηματίζων κήρυξ λαμπρός, αθλήσει σφραγίζεις, τον θαυμαστόν σου βίον, Υπάτιε θεόφρον, Γαγγρών ο πρόεδρος.

Ιερά Λείψανα: Αποτμήματα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου βρίσκονται στις Μονές Ιβήρων Αγίου Όρους, Βουλκάνου Μεσσηνίας, Ιερουσαλήμ Διαυλείας Βοιωτίας και Προφήτου Ηλιού Ζάχολης Κορινθίας.

Οπτικοακουστικό Υλικό

Ακούστε το απολυτίκιο!

Αγιογραφίες / Φωτογραφίες

Άγιος Υπάτιος επίσκοπος Γαγγρών

Άγιος Υπάτιος επίσκοπος Γαγγρών

Άγιος Υπάτιος επίσκοπος Γαγγρών

Άγιος Υπάτιος επίσκοπος Γαγγρών

 

 

 

Πηγή:  saint.gr