Πεμπτουσία

«Σιγησάτω πάσα σάρξ βροτεία», ήχ. πλ. α΄ (Γέρ. Ιάκωβος Αγιορείτης)

15 Απριλίου 2017