Εν τη Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου

τη 1η / 14η Οκτωβρίου 2008

 

 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Εξοχώτατε Πρόεδρε της Δημοκρατίας Κύριε Παπούλια,

Εξοχώτατε Πρόεδρε της Κυβερνήσεως Κύριε Καραμανλή,

Εξοχώτατε Εισαγγελεύ Κύριε Σανιδά,

Εξοχώτατα Μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου,

Αγαπητοί εν Χριστώ Αδελφοί,

Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε!

Διανύουμε ήδη τον δεύτερο μήνα από τότε πού η Ιερά Μεγίστη Μονή Βα­­το­παι­δί­ου και ο υπογραφόμενος Καθηγούμενος Αρχιμ. Εφραίμ γί­να­με στόχοι πρωτοφανών και αδίκων επιθέσεων δεχόμενοι πυρά α­δια­νό­η­τα και χωρίς προ­ηγού­με­νο, τα οποία όμως δημιουργούν απέραντη θλί­ψη, πόνο ψυχής αλλά και ε­ρω­τηματικά σε όλους.

Όταν προ 18 περίπου ετών ανέλαβε η Αδελφότητά μου (μέ ομόφωνες εγ­­κρί­σεις της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους και της Εξαρχίας του Οι­­κου­μενικού Πατριαρχείου) την τύχη αυτής της κορυφαίας ιστορικής Μο­­νής της Ορθοδοξίας, ώφειλα μεταξύ των άλλων να ξεκινήσω το τερά­στιο ανα­στηλωτικό έργο -υψηλότατου κατασκευαστικού κόστους- διεκ­δι­­κώ­ντας φυσικά οικονομικούς πόρους πού μέρος αυτών προήρχετο και από την αξιοποίηση του εναπομείναντος 10% περίπου της περιουσίας της Μο­νής, διότι το υπόλοιπο 90% είχε ήδη προσφερθεί στον Ελληνικό λαό (Νόμος 5377/1932).

Κα­τά την διαδικασία αυτή -πού άρχισε το 1994- εξεδόθησαν οι κά­τω­θι απo­φάσεις:

1.     Απόφαση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Δημοσίων Κτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών υπ’ αριθμ. 26/1998.

2.     Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών υπ’ αριθμ. 1007690/610/Α0010/5-2-1999.

3.     Απόφαση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Δημοσίων Κτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών υπ’ αριθμ. 17/2002.

4.     Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών υπ’ αριθμ. 1064538/5928/Α0010/5-8-2002.

5.     Απόφαση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Δημοσίων Κτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών υπ’ αριθμ. 46/2002.

6.     Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών υπ’ αριθμ. 1051266/10611/Α0010/π.έ./4-6-2003).

7.     Απόφαση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Δημοσίων Κτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών υπ’ αριθμ. 26/2004.

8.     Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών υπ’ αριθμ. 1046300/3944/Α0010/7-6-2004.

9.     Γνωμοδότηση του Δ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κρά­τους του Υπουργείου Οικονομικών υπ’ αριθμ. 15/2004.

10.   Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης υπ’ αριθμ. 3822/25-1-2005.

11.   Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης υπ’ αριθμ. 16651/26-7-2006.

12.  Απόφαση Εισαγγελέως Εφετών Αθηνών υπ’ αριθμ. ΑΒΜ: Ω07/57/18-12-2007.

13.  Απόφαση Αντιεισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών υπ’ αριθμ. ΑΒΜ: Ω08/22/13-3-2008.

Τις αποφάσεις αυτές -εδώ και 10 χρόνια- τις υπέγραψαν δεκάδες Α­νώ­­τα­τοι Κρατικοί Λειτουργοί υψηλού κύρους, ήθους και γνώσεων (Υ­πουρ­­γοί προερχόμενοι και από τα δύο μεγάλα κόμματα, μέλη του Νο­μι­κού Συμβουλίου του Κράτους, μέλη Ειδικών Γνω­μο­δο­τι­κών Συμβουλίων, Εισαγγελείς αλλά ακόμη και απλοί Δημόσιοι Υ­πάλ­ληλοι) βασιζόμενοι σε νόμους και σε γνωματεύσεις ειδικών Κα­θη­γη­τών Πανεπιστημίων. Δη­λα­δή τα εξέτασε, τα ενέκρινε και τα επικύρωσε η κορυφή της πυ­ρα­μίδας της Κρατικής και Δικαστικής Εξουσίας. Τα ονόματα όλων αυτών είναι γνω­στά και υπάρχουν.

Αν το ζητούμενο είναι όμως να πειστεί η κοινή γνώμη πώς όλοι αυ­τοί… παραπλανήθηκαν και ένοχος είναι… “ο μοναδικός σε ικα­νό­τη­τες” Η­γούμενος Εφραίμ, προσωπικά τότε δέχομαι ταπεινά να πορευθώ τον δρό­μο μου προπηλακιζόμενος και δια­συρόμενος, με την απόλυτη ικα­νο­ποί­ηση πώς ως Μοναχός έκανα απέναντι στο Θεό από­λυτα το καθήκον μου.

Δεν θα δεχθώ όμως ποτέ σαν Έλληνας με απλό κοινό νού, πώς όλοι αυτοί οι άνδρες του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όλων των πα­ρα­τάξεων, κα­θώς και οι επίσημοι Ανώτατοι Κρατικοί Λειτουργοί πού πέ­ρασαν μά­λι­στα αυτά τα χρόνια από το Μοναστήρι μας και μάς συ­νε­χά­ρη­σαν για το τεράστιο, μοναδικό έργο μας -όπως και γραπτά ακόμη το χα­ρα­κτή­ρι­σαν-  όλους αυτούς πού τους τιμώ ιδιαίτερα για το ήθος και τις νομικές τους γνώσεις και πού ο Ελληνικός λαός τους εμπιστεύτηκε τα υ­ψη­λό­τε­ρα αξιώματα… υπήρξαν αφελείς και παραπλανήθηκαν.

Διερωτώμαι. Υπάρχουν λογικοί άνθρωποι πού θα δεχθούν μία τέτοια άποψη;

Με πόνο ψυχής, συκοφαντούμενος αλλά και πνευματικά ήρεμος θα α­κολουθήσω τον δρό­μο πού επέλεξε για μένα ο Κύριος. Θεωρώ φυσικά υπο­χρέωσή μου με όλες μου τις δυνάμεις να βοηθήσω το έργο της Δι­καιο­σύνης.

Ειλικρινά, με την επιστολή μου αυτή με ενδιαφέρει βασικά να δια­φυ­λά­­ξω το κύρος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου και του Ορ­θό­δο­ξου Μο­να­χι­σμού εν γένει, της Δημόσιας Διοίκησης και τελευταία τον εαυ­τό μου.

Τώρα το αν κάποιοι θέλουν να πλήξουν τις αξίες της Ορθοδοξίας, του Μο­ναχισμού, την αξία των Πολιτικών του τόπου μας, των Κρατικών Λει­τουργών σε όλα τα επίπεδα, καθώς και την εμπιστοσύνη των πολι­τών απέναντι στην Δημόσια Διοίκηση και στους θεσμούς της χώρας μας αυτό θα το κρίνει η ιστορία και ο χρόνος.

Ευχόμεθα η Κυρία Θεοτόκος, η Έφορος και Ηγουμένη του Αγίου Όρους, στην οποία είναι αφιερωμένη και η Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, να αναλάβει τα πάντα, να φωτίσει όλους, να γίνουν όλα κατά το άγιο θέλημά Της.

Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου

Αρχιμανδρίτης Εφραίμ