Υπόθεση Μονής Βατοπαιδίου

Βραβεία «Europa Nostra 2008»: Τριπλή διάκριση για την Ελλάδα

20 Νοεμβρίου 2008

europanostraΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το άρθρο…

Βραβεία «Europa Nostra 2008»:

Τριπλή διάκριση για την Ελλάδα

Tριπλή διάκριση πέτυχε η Ελλάδα στον ευρωπαϊκό διαγωνισμο πολιτιστικής κληρονομιάς «Europa Nostra 2008». Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Europa Nostra (Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία Πολιτιστικής Κληρονομιάς) έδωσαν στον αρχαιολογικό χώ¬ρο Σκάρκος στην Ίο, το ένα από τα έξι πρώτα βραβεία γιο την υποδειγματική αναστήλωση και ανάδειξη ταυ. Μετάλλιο, επίσης, κέρδισε το ανακτορικό συνκρότημο ταυ Γαλέριου στη Θεσσαλονίκη για την αναστήλωση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου, ενώ έπαινο πήρε και η σκευοθήκη της Μονής Βατοπεδίου στο Αγιον Όρος για την αποκατάσταση και επανάχρησή της ως μουσείου…
Τα έργα υποβλήθηκαν σιτν Europa Nostra οπό την Ελληνική Εταιρεία Πε¬ριβάλλοντος και Πολιτιομού (Συμβού¬λιο Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς), εκπρόσωπο της Europa Nostra στην Ελλάδα.
Η ειδική τελετή απονομής των βρα¬βείων έγινε στις 12 Ιουνίου 20Ο8. στον περίφημο καθεδρικό Ναό του Durham στη Μ. Βρετανία παρουσία πολλών επισήμων οπό όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος της Europa Nostra και ιδρυτής της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πο¬λιτισμού, Κώστας Καρράς.
Τα βραβεία ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς καθιερώθηκαν από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Europa Nostra στο πλαίσιο του προγράμματος της Επιτροπής για τον Πολιτισμό, με σκοπό την προβολή σημαντικών πρωτοβουλιών που αναδεικνύουν την πολυμορφία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης και καλύπτουν ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων: αναπαλαίωση κτιρίων και προσαρμογή τους σε νέες χρήσεις, αναβάθμιση αστικού και αγροτικού τοπίου, ερμηνεία των αρχαιολογικών χώρων κοι μέριμνα για συλλογές έργων τέχνης. Απονέμονται, επίσης, βραβεία για την έρευνα και -πρώτη φορά το 20Ο8- για έργα στον τομέα της εκπαίδευσης που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά και για ειδικές υπηρεσίες για τη διαφύλαξη της κληρονομιάς από φυσικά πρόσωπα ή οργανώσεις.
Σκοπός του συστήματος απονομής βραβείων είναι η προώθηση υψηλών προτύπων και δεξιοτήτων υψηλής ποιότητος στην πρακτική της διαφύλαξης, καθώς κοι η ενθάρρυνση των διασυνοριακών ανταλλαγών στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομάς. Λειτουργώντας ως παράδειγμα, το βραβείο αποσκοπεί επίσης, να ενθαρ¬ρύνει περαιτέρω προσπάθειες και έρ¬γα σχετικά με την πολιτιστική κληρο¬νομιά σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Φέτος υποβλήθηκαν συνολικό 109 υποψηφιότητες κοι προτάσεις, από 29 χώρες, γιο διάφορες κατηγορίες και αξιολογήθηκαν επιτόπου από α¬νεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Οι πιο εξέχουσες από αυτές επελέγη¬σαν από την επιτροπή των βραβείων πολιτιστικής κληρονομιάς σε μια σειρά συνεδριάσεων που πραγματοποι¬ήθηκαν τους τελευταίους μήνες.

Επεμβάσεις αποκατάστασης στη Μονή Βατοπεδίου

Έπαινο απέσπασε το έργο της αποκατάστασης του κτιρίου του παλαιού Σκευοφυλακίου και Δοχείου της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους.
Το κτίριο που στεγάζει το «Σκευοφυλάκιο» και «Δοχείο» βρίσκεται στο μέσον του αύλειου χώρου της μονής Βατοπεδίου και αποτελεί ένα από τα παλαιότερα χρηστικά κτίρια του Αγίου Όρους που διατηρείται ακέραιο χωρίς σοβαρές μεταγενέστερες αλ¬λοιώσεις, Το κυρίως κτίσμα χρονολογείται στον 16ο αιώ¬να και οι θολωτοί του χώροι ακολουθούν τυπολογικά τα σύγχρονα του μπεζεοτένια. Σύμφωνα με επιγραφή, στα 1636. οικοδομήθηκε ένα διώροφο πρόσθετο κλίτος κατά, μήκος της βόρειας πλευράς, εξασφαλίζοντας ασφαλέστερη πρόσβαση στον όροφο.
Οι επεμβάσεις αποκατάστασης είχαν ως σκοπό τη διατήρηση της ιστορικής αξίας του κτιρίου, όπως αυτή εκφράζεται κυρίως μέσα από την αυθεντικότητα του. Αυτό επιτεύχθηκε με την εφαρμογή συμβατών οικοδομικών λύσεων αφενός και αφετέρου με τη διατήρηση της αυθεντικής χρήσης, προσαρμοσμένης στις σύγχρονες ανάγκες, δηλαδή τη διατήρηση του ελαιοδοχείου στο ισόγειο και την επαναφορά του σκευοφυλακίου στον όροφο.
Οι προθάλαμοι που οδηγούσαν στους χώρους διαφύλαξης αποκαταστάθηκαν στην αρχική τους μορφή και στους υπόλοιπους χώρους εντάχθηκε έκθεση πολύτιμων κειμηλίων που προέρχονται κυρίως από δωρεές βυζαντινών αυτοκρατόρων. Ακολου¬θώντας την αρχή της ελάχι¬στης επέμβασης έγινε η εισα¬γωγή σύνθετων σύγχρονων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, που εξασφαλί¬ζουν τον έλεγχο του κλίματος στο εσωτερικό, χάριν της προστασίας των ανεκτίμητης αξίας κειμηλίων που στεγάζο¬νται πλέον στο κτίριο.
Την αρχιεκτονική και μουσειολογική μελέτη, καθώς και την επίβλεψη είχε το γραφείο των Πέτρου και Μαρίνας Κουφοπουλου με συνεργά¬τη τον Κοσμά Σκαρή. Την α¬ποτύπωση είχε εκπονήσει πα¬λαιότερα ο Σταύρος Μομαλοϋκος με τους συνεργάτες του, την ευθύνη των στατικών είχε ο Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος και των Ηλε¬κτρομηχανολογικών οι Νί¬κος Μιχαηλίδης και Πανα¬γιώτης Κρυφός. Τις ανασκα¬φές και την αρχαιολογική τεκ¬μηρίωση διεκπεραίωσε η 10η ΕΒΑ, με υπεύθυνο τον Πλού¬ταρχο Θεοχαρίδη.
Στο έργο απενεμήθη έπαι¬νος της Europa Nostra μετά από πρόταση του ΣΑΚ της Ελληνικής Εταιρείας.

Πηγή: περιοδικό του ΤΕΕ
(Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος)