Ειδήσεις και Ανακοινώσεις

Η Ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου

28 Νοεμβρίου 2008

bartholomaiosΣήμερον, 28 Νοεμβρίου 2008 ενεφανίσθη, κατόπιν προσκλήσεως, ενώπιον της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου ο Ηγούμενος της Ι. Μονής Βατοπαιδίου Αρχιμ. κ. Εφραίμ, συνοδευόμενος υπό του Μοναχού Αρσενίου…

Ο Αρχιμ. Εφραίμ ενημέρωσε τον Οικουμενικόν Πατριάρχην και τους Συνοδικούς Αρχιερείς δια τας θέσεις της Μονής του επί του ανακύψαντος γνωστού θέματος και απήντησεν εις τεθείσας αυτώ ερωτήσεις.

Εν τέλει ο Ηγούμενος Εφραίμ εδεσμεύθη όπως επιστρέφων εις την Μονήν του θέση ενώπιον της Αδελφότητας αυτής την πρόθεσιν του να αποσυρθή άχρι καιρού εκ των διοικητικών και διαχειριστικών ευθυνών της Ηγουμενείας, την δε απόφασιν των υποβάλη εις την Μητέρα Εκκλησίαν μέχρι της προσεχούς Τρίτης, 2ας Δεκεμβρίου.

Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον δηλοί επί τη ευκαιρία αφ΄ ενός μεν ότι θα συνεχίση το ενδιαφέρον του δια την όλην υπόθεσιν εντός των πλαισίων των εκ των Ιερών Κανόνων και του Καταστατικού Χάρτου του Αγίου Όρους αρμοδιοτήτων αυτού, αφ΄ετέρου δε ότι έχει εμπιστοσύνην εις την Δικαιοσύνην η οποία και επελήφθη του θέματος της Ι. Μονής Βατοπαιδίου.