Υπόθεση Μονής Βατοπαιδίου

Επιστολή της Ι. Μ. Μ. Βατοπαιδίου προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη

2 Δεκεμβρίου 2008

Βατοπεδι - vatopedi

Εν Βατοπαιδίω τη 18η-11 / 1η Δεκεμβρίου 2008

Τη Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητι
Τώ Οικουμενικώ Πατριάρχη
Κυρίω κω Βαρθολομαίω
ΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΝ

Παναγιώτατε Πάτερ και Δέσποτα,

Την Υμετέραν θειοτάτην και σεπτήν Κορυφήν, ευλαβώς και υιϊκώς προσαγορεύομεν!
Διά του παρόντος Μοναστηριακού ημών γράμματος, εν πρώτοις, επιθυμούμεν όπως εκφράσωμεν τάς μυχίους ημών ευχαριστίας διά τάς επισταλείσας ημίν πολυτίμους πατριαχικάς Υμετέρας ευχάς κατά την πρότριτα αυτόσε παρουσίαν του σεβαστού πατρός ημών και Καθηγουμένου Αρχιμανδρίτου κ. Εφραίμ, ως και το επιδεικνυόμενον αείποτε, αλλά και εν τη παρούση περιστάσει πατρικόν Υμών ενδιαφέρον διά τε την Ιεράν ημών Μετάνοιαν και την κατά Θεόν πορείαν της ταπεινής ημών Αδελφότητος.
Η καθ΄ ημάς Γεροντική Σύναξις, παρακολουθούσα και αντιμετωπίζουσα καθημερινώς τάς εξελίξεις του γνωστού και Υμίν θέματος, εν σχέσει προς την ανταλλαγήν ακινήτων της Ιεράς ημών Μονής μετά του Ελληνικού Δημοσίου, μετά πολλής δε προσοχής και σεβασμού ενωτισαμένη παρά του Πανοσιολογιωτάτου Καθηγουμένου ημών και υπείκουσα εις τάς εναγωνίους σκέψεις και πατρικάς νουθεσίας της Υμετέρας περινουστάτου Παναγιότητος, αλλά και σταθμίσασα την όλην διαμορφωθείσαν δυσχερή διά την Εκκλησίαν και το Αγιώνυμον Όρος κατάστασιν, προς κατάπαυσιν του διογκουμένου, ως μή ώφειλε, θορύβου, ήχθη μετά πολλής περισκέψεως, ευθύνης και συνοχής καρδίας, εις την απόφασιν όπως αποδεχθή την πρότασιν του Αγίου Καθηγουμένου ημών, ίνα ούτος άχρι καιρού αποσυρθή εκ των διοικητικών και διαχειριστικών ευθυνών της Ηγουμενίας, καθ΄ α διελάμβανε και η ανακοίνωσις της Μητρός Εκκλησίας, επ΄ ελπίδι ότι τούτο θέλει συντελέση εις την επαναφοράν της ποθητής ειρήνης και ηρεμίας.
Κατόπιν τούτου, ομοφώνω αποφάσει, καθήκοντα Αναπληρωτού ανετέθησαν εις τον ημέτερον Πανοσιολογιώτατον Γέροντα Γερμανόν.
Τα ως άνω ετέθησαν υπ΄ όψιν και εγένοντο αποδεκτά, ουχί μετ΄ ολίγης οδύνης, και υπό της μοναστηριακής ημών Αδελφότητος. Ο σεβαστός ημών Γέρων και Καθηγούμενος, αποσυρόμενος εκ των εν λόγω ευθυνών, εδήλωσεν ότι αποδέχεται τα ως άνω διά το καλόν της Ιεράς Μονής, του Ιερού ημών Τόπου και της Εκκλησίας, και αναμένει εν υπομονή και προσευχή την άρσιν του πειρασμού.
Ταύτα υιϊκώς και ευσεβάστως υποβάλλοντες τη Υμετέρα θεοφρουρήτω Παναγιότητι και εμπιστευόμενοι εαυτούς εις τάς Υμετέρας πατρικάς προς Κύριον προσευχάς και την Πρόνοιαν της Κυρίας ημών Θεοτόκου, διατελούμεν μετά του προσήκοντος σεβασμού, τέκνα ταπεινά και ευπειθή.

Ο Καθηγούμενος της Ιεράς και Σεβασμίας
Μεγίστης Μονής του Βατοπαιδίου
και αντ΄ αυτού

ΓΕΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ

καί οι συν εμοί εν Χριστώ αδελφοί