Υπόθεση Μονής Βατοπαιδίου

Το έγγραφο της Μονής Βατοπαιδίου προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Γ. Αλογοσκούφη

13 Δεκεμβρίου 2008

Βατοπεδι - vatopediΔείτε παρακάτω το κείμενο που η Μονή Βατοπαιδίου έστειλε στον Υπουργό Οικονομικών, κ. Γιώργο Αλογοσκούφη. Καθώς μπορείτε να διαπιστώσετε από το κείμενο, η πληροφορία ότι η μονή παρατάει όλα τα δικαιώματά της δεν αληθεύει. Η μονή θα διεκδικήσει την περιουσία της (δηλ. την λίμνη Βιστωνίδα) στην δικαιοσύνη, με νόμιμους τρόπους, έως τέλους…

Τώ Εξοχωτάτω Κυρίω
Γεωργίω Αλογοσκούφη
Υπουργώ Οικονομίας και Οικονομικών
Νίκης 5-7
101 80 ΑΘΗΝΑΙ

Εξοχώτατε Κύριε Υπουργέ,

Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε!
Καθώς γνωρίζετε, η καθ’ ημάς Ιερά Μονή Βατοπαιδίου απέκτησε την κυριότητα ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου δι’ ανταλλαγής μετά των λιμνιαίων και παραλιμνίων εκτάσεων της Λίμνης Βιστωνίδος. Πρόθεσις της ημετέρας Ιεράς Μονής υπήρξεν πάντοτε το κοινόν καλόν το οποίον εξυπηρετεί ως εκκλησιαστικόν πρόσωπον και δεδομένου ότι η περιουσία αυτής δεν ανήκει εις τους μοναχούς ή τον Ηγούμενον, διότι ούτοι δεν έχουσι καν προσωπικήν περιουσίαν.
Εδημιουργήθη ήδη μέγας θόρυβος, όστις προσβάλλει την Ιεράν ημών Μονήν και την Εκκλησίαν γενικότερον. Προκειμένου να επέλθη ειρήνη, η Ιερά ημών Μονή, διά του παρόντος Ιεροσφραγίστου και ενυπογράφου Μοναστηριακού αυτής Γράμματος, προτείνει εις το Ελληνικόν Δημόσιον την επιστροφήν όλων των ακινήτων, των περιελθόντων εις αυτήν εκ των ανταλλαγών, με νομικάς διευθετήσεις, και δεν απαιτεί παρά του Ελληνικού Δημοσίου την αναγνώρισιν της κυριότητός της επί των λιμνιαίων και παραλιμνίων εκτάσεων της Λίμνης Βιστωνίδος, το ιδιοκτησιακόν καθεστώς των οποίων θα κριθή υπό των δικαστηρίων.
Η επιστροφή των ακινήτων δύναται να γίνη δι’ οιουδήποτε τρόπου τον οποίον θα προτείνει το Ελληνικόν Δημόσιον. Οι δε δικηγόροι της ημετέρας Μονής, έχουν ήδη προτείνει τρόπους επιστροφής, τους οποίους και επισυνάπτομεν.

Ο Καθηγούμενος της Ιεράς και Σεβασμίας
Μεγίστης Μονής του Βατοπαιδίου

α.α. Γέρων Γερμανός

καi οι συν εμοί εν Χριστώ αδελφοί

alogoskoufis