Υπόθεση Μονής Βατοπαιδίου

Ανακοίνωσις Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου

23 Δεκεμβρίου 2008

Βατοπεδι - vatopediΗ Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, αισθάνεται την ανάγκην να εκφράση διά μίαν εισέτι φοράν την βαθυτάτην της θλίψιν και να εκζητήση την συγγνώμην και επιείκειαν των αγιορειτών αδελφών συμμοναστών μας, διότι ακουσίως και απροβλέπτως εγένετο παραίτιος επαχθούς καταστάσεως εις τον Ιερόν ημών Τόπον εκκινήσασα από της κοινής και αυτονοήτου προσπαθείας πασών των Ιερών Μονών διά την αξιοποίησιν της τυχούσης εκάστη περιουσίας.
Επίσης θα ήθελε… να ζητήση συγγνώμην, διότι εν τη εξασκήσει του έργου της, μεθ’ υπερβάλλοντος ίσως ζήλου, το Σεπτόν Οικουμενικόν Πατριαρχείον και τα εν γένει πιστά τέκνα της Εκκλησίας, εγένοντο αποδέκται δυσμενών σχολίων.
Ομολογεί ότι ο πειρασμός και το βάρος είναι δυσβάστακτα και ήδη η Ιερά Μονή υφίσταται τάς συνεπείας. Θεωρεί όμως άδικον και πέραν πάσης λογικής, ενώ το εν λόγω θέμα αφορά μόνον την Ιεράν ημών Μονήν να προσβάλληται όχι μόνον η πνευματική υπόστασις αυτής, αλλά να καταγγέλληται συλλήβδην το Άγιον Όρος, να πλήττωνται οι θεσμοί του, να απαξιώνωνται αι διαχρονικαί αξίαι του, να διαταράσσηται η συνεργασία με την Πολιτείαν και να αναστέλληται η επίλυσις των εκκρεμών θεσμικών και λειτουργικών ζητημάτων αυτού.
Επιθυμεί, παραλλήλως να πληροφορήση ότι εξ αρχής του δημιουργηθέντος θορύβου, υπέβαλε προς την έντιμον Ελληνικήν Κυβέρνησιν το αίτημα διά την επιστροφήν όλων των ακινήτων τα οποία η Ιερά Μονή απέκτησε μέσω ανταλλαγών παρά του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς επίσης και των χρημάτων τα οποία εισέπραξεν, εκ της πωλήσεως ενίων εκ των ακινήτων αυτών, και την επάνοδον των πραγμάτων εις την προ των ανταλλαγών κατάστασιν.
Τέλος, η Ιερά Μονή υπομένει, κατά τάς μοναχικάς υποσχέσεις, εν προσευχή, τάς ύβρεις, τους εμπαιγμούς, τάς συκοφαντίας και τα άλλα επαχθή των ημερών εκ του προκύψαντος θέματος.

Εκ της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου Αγίου Όρους