Άγ. Ιωσήφ ΗσυχαστήςΆγιοι - Πατέρες - ΓέροντεςΓέρ. Ιωσήφ ΒατοπαιδινόςΈργα Γέρ. Ιωσήφ

Θείας Χάριτος Εμπειρίες, Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής (22)

2 Σεπτεμβρίου 2009

Θείας Χάριτος Εμπειρίες, Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής (22)

osios iosif o isihastis2
Συνέχεια από (21)

(+Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού)

ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Επιστολή 1

Προς Ιωάννη,

φοιτητή Θεολογικής Σχολής

Τιμίου Σταυρού, Μπρούκλιν Βοστώνης

Άγιον Όρος, τη 5/6/1959.

Εις τον αγαπητόν Ιωάννην μου, εύχομαι υγείαν μακράν και Θεού φώτισιν.

Να σου ανοίξη τον νουν τω Πνεύματι Αυτού τω αγαθώ, όπως εξαπέστειλε εις τους αγίους Αυτού μαθητάς.

Λοιπόν, υιέ αγαθέ, φοβού τον Θεόν και πράττε τας εντολάς Του και ευ σοι γένηται.

Σήμερον έλαβον την επιστολήν σου και είδον τα εν αυτή, και πολύ εχάρην όπου ζητείς τροφήν διά την ψυχήν σου. Βιάζου λοιπόν, αγαθό μου παιδί, και πρώτον να λες την ευχήν. Μνημόνευε το όνομα του Θεού, διά να σου μνημόνευση και ο Θεός εν καιρώ πειρασμού.

Ο,τι κάμνεις νοών και φρονών, λέγε σε κάθε στιγμήν: «Ιωάννη, πρόσεχε σε βλέπει ο Θεός· είναι παρών, είναι δίπλα σου. Όλα τα βλέπει και παραβλέπει· δεν δύνασαι να τον λανθάνης σε τίποτα. Είσαι ένα σκουλήκι κοντά Του, ένα μυρμήγκι».

Μα ο Θεός είναι Θεός πολυόμματος, όπου βλέπει παντού. Ο νους σου πριν κινηθή να σχηματίση τον λογισμόν, ο Θεός το ηξεύρει. Διατί λοιπόν εσύ δεν το βλέπεις; Η όρασις του Θεού είναι η γνώσις περί Θεού.

Λοιπόν, όταν εσύ δεν αμαρτάνης, δεν ψεύδεσαι, δεν κατακρίνης, δεν πονηρεύεσαι κατά του πλησίον σου, τότε έχεις φόβον Θεού. Τότε είσαι σοφός και κατανοείς τον Θεόν, και διά να μην Τον λύπησης δεν αμαρτάνεις. Και αυτή είναι η όρασις του Θεού, και ο Θεός ο βλέπων τα πάντα σε σκεπάζει από τας παγίδας του σατανά.

Ιδού ο τρόπος πως να φυλάγεσαι, υιέ μου αγαπητέ, από τας παγίδας του σατανά. Αρκούσι προς το παρόν.

Σας εύχομαι.

Ταπεινός π. Ιωσήφ.

Επιστολή 2

Προς Φώτιο,

φοιτητή Θεολογικής Σχολής

Τιμίου Σταυρού, Μπρούκλιν Βοστώνης

Άγιον Όρος, τη 18/3/1959.

Τέκνον αγαπητόν, Φώτιε,

εύχομαι να είσαι καλά, παιδάκι μου.

Φώτη, έλαβα την επιστολήν σου και είδον τα εν αύτη και εχάρην.

Αυτά, παιδάκι μου, όπου γράφεις, είναι του πειρασμού λογισμοί και σε τυραννάει. Δεν είναι, παιδάκι μου, τίποτα, θα σου περάση. Θα διαβάσωμεν τώρα ευχή. Τα αυτιά κάνουν κρυοπαγήματα και θερμαίνονται τον χειμώνα. Λοιπόν ο πειρασμός, αν είναι κάτι, σε πολεμάει· μην προσεχής τον λογισμόν σου τι λέγει. Θα διαβάσωμεν ένα βαμβάκι, να βάλω εις το γράμμα και να το βάλης εις το αυτί σου και μην ανήσυχης.

Διά την εξομολόγησιν όπου γράφεις, εκείνα όπου έχεις εξομολογηθή, δεν είναι ανάγκη να τα επαναλαμβάνης. Μόνον όσα δεν έχεις ειπεί, εκείνα να ειπής.

Και φρόντιζε πάντοτε να προσεύχεσαι, να λες την ευχήν, να διαβάζης το Ιερόν Ευαγγέλιον, την Βίβλον, Πάλαιαν Διαθήκην και Πατρολογία, διά να ξυπνάς και να φωτίζεσαι. Αυτά είναι όπου σώζουν και φυλάγουν τον άνθρωπον να μην αμαρτάνη. Πρόσεχε από κακές συναναστροφές και άκουγε τας συμβουλάς του πατρός Παντελεήμονος, όπου είναι χαριτωμένο παιδάκι μου.

Η σύστασίς σου εχάθηκε. Εγώ αρρώστησα και έγιναν ένα σωρό τα γράμματα· θα παρέπεσε. Δι΄ αυτό το στέλνω εις του Παντελάκη την σύστασιν.

Σε εύχομαι ολοψύχως.

Ταπεινός Γέροντας Ιωσήφ.

Επιστολή 3

Προς Δόκιμη Μοναχή Αικατερίνα.

Άγιον Όρος, τη 7/8/1957.

Τέκνον ευλογημένον Αικατερίνη, εύχομαι να είσαι καλά.

Έλαβον την επιστολήν σου από τα μπάνια, όπου γράφεις ότι επήγες να κάμης. Άργησα να σου απαντήσω, διά να επιστρέψης εις το μοναστηράκι σας.

Νομίζω καλόν να κάμνης υπομονήν να μην πηγαίνης εις τα λουτρά, επειδή είσαι νέα και έχεις φόβον. Όλας τας θλίψεις, παιδί μου, εάν τας υπομένωμεν, ευρίσκομεν Χάριν παρά Κυρίου. Δι΄ αυτό μας αφήνει ο Κύριος να πειραζώμεθα, διά να μας δοκιμάζη και να μας πλέξη στεφάνους.

Δι΄ αυτό χρεία υπομονής· χωρίς υπομονή δεν γίνεται ο άνθρωπος πρακτικός. Ανδρίζου λοιπόν και ίσχυε εν Κυρίω και έξεις μισθόν εις τους ουρανούς.

Αγάπα τον Ιησούν και λέγε αδιάλειπτα την ευχήν και αυτή σε φωτίζει εις την οδόν Του.

Έχεις τας ευχάς από τον παπα-Εφραίμ και από όλους τους πατέρας. Δώσε τας ευχάς εις όλας τας αδελφάς.

Ευχαριστούμε εις ο,τι μας στείλατε.

Σας εύχομαι.

Ταπεινός Γέροντας Ιωσήφ.

Επιστολή 4

Προς Δόκιμη Μοναχή, Ναυσικά.

Άγιον Όρος, τη 25/8/1958.

Τέκνον ευλογημένον Ναυσικά, εύχομαι να είσαι καλά.

Έλαβον την επιστολήν σου και είδον τα εν αυτή.

Εχάρην όπου βιάζεσαι να σωθής. Πρόσεχε πολύ και βιάζου, διότι «οι βιασταί αρπάζουν την ουράνιον βασιλείαν»

Βιάζου εις την ευχήν και όλα θα περάσουν. Εάν λέτε την ευχήν θα είσαστε αγαπημένες και δεν θα χωρίζεσθε. Δι΄ αυτό βρίσκει χαράν ο πονηρός.

Βία εις την ευχήν διά να επισκίαση η Χάρις· και προσέχετε.

Θα σε διαβάσωμεν ευχήν. Όλα συγχωρημένα και καλήν αρχήν.

Εύχομαι ταπεινώς.

Γέροντας Ιωσήφ,

(Υ.Γ.) Γράφω πίσω και της αδελφής σου Αικατερίνης, επειδή είστε αδελφές. Μην παρεξηγήτε.

Συνεχίζεται…