Θεολογία και Ζωή

24 Ιανουαρίου 2010 – Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου (εορτές αγίων – απόστολος – ευαγγέλιο)

24 Ιανουαρίου 2010

24 Ιανουαρίου 2010 – Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου (εορτές αγίων – απόστολος – ευαγγέλιο)

Τη 24η του μηνός Ιανουαρίου, μνήμη της αγίας μητρός ημών Ξένης και των δύο αυτής θεραπαινίδων· μνήμη των αγίων μαρτύρων Παύλου, Παυσιρίου και Θεοδοτίωνος των αυταδέλφων· μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Βαβύλα, του εν Σικελία, και Τιμοθέου και Αγαπίου των μαθητών αυτού· τη αυτή ημέρα, η ανακομιδή των λειψάνων του αγίου οσιομάρτυρος Αναστασίου του Πέρσου· μνήμη των αγίων μαρτύρων Ερμογένους και Μηνά (ή Μάμαντος)· μνήμη του οσίου πατρός ημών Φίλωνος, επισκόπου Καρπασίας της Κύπρου· μνήμη του οσίου πατρός ημών Φιλίππου πρεσβυτέρου· μνήμη του αγίου μάρτυρος Βαρσίμου και των δύο αυτού αδελφών· μνήμη του αγίου μάρτυρος Ελλαδίου του Κομενταρησίου· μνήμη του οσίου Ζωσιμά· μνήμη του αγίου προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, πλησίον του Ταύρου· μνήμη των αγίων μαρτύρων Χρυσοπλόκης και Θεοδούλης· μνήμη των αγίων Ερμογένους και Φιλήμονος, επισκόπου Καρπάθου· μνήμη του αγίου οσιομάρτυρος Κάντοκ της Ουαλίας· μνήμη του αγίου μάρτυρος Ιωάννου εκ Καζάν της Ρωσίας· μνήμη της οσίας μητρός ημών Ξένης της Ρωσίδος, της διά Χριστόν σαλής.

Ο Απόστολος

Συ όμως έχεις παρακολουθήσει την διδασκαλίαν, την συμπεριφοράν και αναστροφήν μου, τας αγνάς μου διαθέσεις, την φωτισμένην και ζωντανήν πίστιν μου, την μακροθυμίαν μου, την αγάπην και την υπομονήν μου. Έχεις παρακολουθήσει ακόμη εκ του πλησίον και είδες τους διωγμούς και τα παθήματα, που μου έγιναν εις την Αντιόχειαν, στο Ικόνιον, εις τα Λυστρα. Ποσον φοβερούς διωγμούς υπέφερα τότε! Και όμως από όλους με εγλύτωσεν ο Κυριος! Αλλά και όσοι θέλουν να ζουν με την ευσέβειαν, που διδάσκει και εμπνέει ο Ιησούς Χριστός, θα υποστούν διωγμούς. Ανθρωποι δε κακοί και μοχθηροί, πλάνοι και απατεώνες θα προκόψουν στο χειρότερον πλανώντες τους άλλους, πλανώμενοι και οι ίδιοι. Συ όμως μένε σταθερός εις εκείνα, που έμαθες, και την αλήθειαν των οποίων την έχεις πλέον βεβαιωθή, έχων υπ’ όψιν σου και από ποιόν διδάσκαλον εδιδάχθης αυτά. Και μη λησμονής, ότι από αυτήν ακόμη την πλέον απαλήν ηλικίαν σου γνωρίζεις τας Αγίας Γραφάς, αι οποίαι ημπορούν να σε κάμουν σοφόν και συνετόν εις τας αληθείας, που οδηγούν εις την σωτηρίαν, δια της πίστεως στον Ιησούν Χριστόν. (Β΄ Προς Τιμόθεον γ΄ 10-15)

Το Ευαγγέλιο

Είπε δε και προς μερικούς, που είχαν την αλαζονικήν αυτοπεποίθησιν ότι είναι δίκαιοι και περιφρονούσαν τους άλλους, την παραβολήν αυτήν. “Δυο άνθρωποι ανέβησαν στο ιερόν να προσευχηθούν, ο ένας Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. Ο Φαρισαίος εστάθη επιδεικτικώς δια να προκαλή εντύπωσιν· και δια να δοξάση τον ευατόν του, αυτά προσηύχετο· Σε ευχαριστώ, Θεε μου, διότι δεν είμαι όπως οι άλλοι άνθρωποι, άρπαγες, άδικοι, μοιχοί η και ωσάν αυτός ο τελώνης. Εγώ νηστεύω δύο φορές την εβδομάδα, Δευτέρα και Πέμπτην, δίδω το δέκατον από όλα γενικώς όσα αποκτώ. Εγώ είμαι ενάρετος. Και ο τελώνης, που εστέκετο κάπου μακρυά από το θυσιαστήριον, δεν ήθελε ούτε τα μάτια του να σηκώση στον ουρανόν, αλλ’ εκτυπούσε το στήθος του λέγων· Θεε μου, σπλαγχνίσου με τον αμαρτωλόν και συγχώρησέ με. Σας διαβεβαιώνω, ότι αυτός ο περιφρονημένος από τον Φαρισαίον τελώνης κατέβηκε στο σπίτι του με συγχωρημένας τας αμαρτίας του, αθώος και δίκαιος ενώπιον του Θεού, παρά ο Φαρισαίος εκείνος. Διότι κάθε ένας που υψώνει τον ευατόν του, θα ταπεινωθή από τον Θεόν και θα καταδικασθή, ενώ εξ αντιθέτου εκείνος που ταπεινώνει τον εαυτόν του θα υψωθή και θα δοξασθή από τον Θεόν”. (Κατά Λουκάν ιη΄ 9-14)