Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός

Κτήτωρ Βατοπαιδίου

21 Φεβρουαρίου 2010

Κτήτωρ Βατοπαιδίου

Παναγία Βηματάρισσα ή Κτιτόρισσα της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου

Χρόνους εβδομήκοντα εις φρέαρ

Άνασσα Βατοπαιδίου κατοικήσασα

γην και ουρανόν συνοψίσασα

τα έγκατα της γης ευλογήσασα

κατάλληλα τα ύδατα καταστήσασα

προς πόσιν ,τω Ιερωτάτω Άθωνα.

Παντάνασσα ούσα εν ουρανοίς

εκχέεις πλέον επί της καρδίας της γης

το έλεος Σου καθηκόντος , προς ευλογίαν

της κτίσεως απάσης , ως τα πέρατα…

Χαίρε Βηματάρισσα και Κτήτωρ

Βατοπαιδίου ,η αιωνίως ερμηνεύουσα

τα χωρία προς Κύριο και αξίως

ακοιμήτους ενώπιον Σου έχουσα

λύχνους άσβεστους , τους Υσηχάζοντας

εις την Ποίμνην σου, ην κατέστησας

επείγιον κατοικητήριον των Θαυμασίων Σου.

ΜΝΑΣΩΝ Ο ΠΑΛΑΙΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ