Θεολογία και Ζωή

Το Μέγα και Αγγελικό Σχήμα των Μοναχών (5)

10 Μαρτίου 2010

Το Μέγα και Αγγελικό Σχήμα των Μοναχών (5)

Ακολουθία εις Αρχάριον Ρασοφορούντα (Ρασοευχή Μοναχού)

Αν θέλετε να διβάσετε το 4ο μέρος πατήστε εδώ

Ακολουθία εις Αρχάριον Ρασοφορούντα[1]

(Αρχαίο Κείμενο)

Ποιεί ο Ιερεύς Ευλογητόν· το Τρισάγιον· Παναγία Τριάς· Πάτερ ημών· Ότι σου εστιν·

Τροπάριον, ήχος πλ. β΄.

Ελέησον ημάς. Δόξα· Κύριε, ελέησον ημάς. Και νυν· Της ευσπλαχνίας την πύλην.

Είτα την παρούσαν ευχήν.

Του Κυρίου δεηθώμεν.

Ευχαριστούμέν σοι, Κύριε ο Θεός ημών, ο κατά το πολύ έλεός σου ρυσάμενος τον δούλόν σου (τον δε) εκ της ματαίας του κόσμου ζωής, και καλέσας αυτόν εις το σεμνόν τούτο επάγγελμα. Αξίωσον ουν αυτόν ζήσαι αξίως εν τη αγγελική ταύτη πολιτεία· και φύλαξον αυτόν εκ των παγίδων του διαβόλου, και καθαράν αυτού την ψυχήν και το σώμα διατήρησον έως θανάτου, και ναόν άγιόν σου γενέσθαι καταξίωσον· συνέτισον αυτόν μνημονεύειν σου διαπαντός, και την των σών προσταγμάτων ταπείνωσιν, και αγάπην, και πραότητα δώρησαι αυτώ· πρεσβείαις της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, και πάντων σου των Αγίων. Αμήν.

Του Κυρίου δεηθώμεν.

Εις τον ζυγόν σου, Δέσποτα, τον σωτήριον, πρόσδεξαι τον δούλόν σου (τόν δείνα) και καταξίωσον αυτόν εν τη ποίμνη συνταγήναι των εκλεκτών σου· ένδυσον αυτόν αγιασμού στολήν· σωφροσύνη περίζωσον την οσφύν αυτού· πάσης αυτόν εγκρατείας ανάδειξον αγωνιστήν· εν αυτώ και εν ημίν την των πνευματικών σου χαρισμάτων τελείαν δωρεάν εναπομένειν αξίωσον· πρεσβείαις της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, και πάντων σου των Αγίων. Αμήν.

Είτα κορεύει αυτόν σταυροειδώς, λέγων·

Εις το όνομα του Πατρός, και του Υιού, και του Αγίου Πνεύματος.

Λέγων εκ τρίτου το, Αμήν. Και ενδύει αυτόν χιτώνα και καλυμμαύχιον, μηδέν επιλέγων.

Και Απόλυσις.


***


Ακολουθία σε Αρχάριον Ρασοφορούντα

(Μετράφραση στα Νέα Ελληνικά)


Ο Ιερέας βάζει Ευλογητόν· το Τρισάγιον· Παναγία Τριάς· Πάτερ ημών· Ότι σου εστιν·

Τροπάριον ήχος πλ. β΄ . Ελέησον ημάς. Δόξα· Κύριε, ελέησον ημάς. Και νυν· Της ευσπλαχνίας την πύλην.

Έπειτα λέει την παρακάτω ευχή.

Ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Σ’ ευχαριστούμε, Κύριε και Θεέ μας, που λόγω του μεγάλου ελέους σου λύτρωσες το δούλο σου (λέγεται το όνομα) από τη μάταιη ζωή του κόσμου και τον κάλεσες στο σεμνό αυτό επάγγελμα. Αξίωσέ τον, λοιπόν, να ζήσει άξια αυτόν τον αγγελικό τρόπο ζωής· και φύλαξέ τον από τις παγίδες του διαβόλου· διατήρησε καθαρή τη ψυχή και το σώμα του μέχρι το θάνατο· κάνε τον άξιον να γίνει άγιος ναός σου· δώσε του σύνεση για να σε θυμάται πάντοτε και δώρησε του ταπείνωση, αγάπη και πραότητα από την τήρηση των εντολών σου· με τις πρεσβείες της Υπεραγίας Δέσποινας μας Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας και όλων των Αγίων σου. Αμήν.

Ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Στο σωτήριο ζυγό σου, Δέσποτα, δέξε το δούλο σου (λέγεται το όνομα) και αξίωσέ τον να συμπεριληφθεί στην ποίμνη των πιστών σου· ντύσε τον στολήν αγιασμού· περίζωσε τη μέση του με σωφροσύνη· ανάδειξέ τον αγωνιστή κάθε είδους εγκράτειας· αξίωσε να διατηρείται μέσα σ’ αυτόν και σε μας η τέλεια δωρεά των πνευματικών σου χαρισμάτων· με τις πρεσβείες της Υπεραγίας Δέσποινας μας Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας και όλων των Αγίων σου. Αμήν.

Μετά τον κουρεύει σταυροειδώς, λέγοντας·

Στο όνομα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν (τρείς φορές).

Του φοράει χιτώνα και καλυμμαύχι χωρίς να λέει τίποτα.

Ακολουθεί η Απόλυση.