Υπόθεση Μονής Βατοπαιδίου

Πεταλωτής και Βατοπαίδι

26 Ιουνίου 2010

Πεταλωτής και Βατοπαίδι

Το Βατοπαίδι στοιχειώνει και τον Πεταλωτή – Άφησε αναπάντητο το ερώτημα για το αν γνώριζε την υπόθεση από το 2003

ΤΗΝ ΤΑΡΑΧΗ του κυβερνητικού εκπροσώπου Γιώργου Πεταλωτή προκάλεσε το χθεσινό δημοσίευμα του «Ε.Τ.», σύμφωνα με το οποίο ο βουλευτής Ροδόπης φέρεται να γνώριζε την υπόθεση Βατοπαιδίου από το 2003, αλλά επέλεξε να την αναδείξει στέλνοντας επιστολή στον αρμόδιο υφυπουργό Πέτρο Δούκα, όταν τη διακυβέρνηση της χώρας είχε η ΝΑ, και όχι νωρίτε ρα, δηλαδή στον Απ. Φωτιάδη.

Η ανακοίνωση

Με ανακοίνωσή του ο κ. Πεταλωτής επιτίθεται στον «Ε.Τ.», χωρίς να άπαντά όμως στην ουσία της υπό θεσης: «Δυστυχώς ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ στις 23 Ιουνίου 2010 αντί να ενημερώνει, αναπαράγει – καθό λου άδολα – δήθεν «αποκαλύψεις» για «πράσινο Βατοπαίδι», αναφε ρόμενος στη στάση μου απέναντι στο μεγάλο σκάνδαλο του Βατοπαιδίου», αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και συνεχίζει με χαρα κτηρισμούς και ύβρεις: «Προσπα θώντας να μετατρέψει, πολύ αργά όμως, ξεπερασμένα και αδόκιμα τους ενόχους σε κατήγορους και το αντίστροφο, με βαρύγδουπο τίτ λο και πρωτοσέλιδα παραποιεί και χαλκεύει. Και μάλιστα σε ένα πεδίο, όπου είναι πασιφανώς γνωστά τα πραγματικά γεγονότα Εάν δεν το έπραττε κατευθυνόμενα, θα μπο ρούσε να αποτελεί απλώς βαριά δημοσιογραφική αμέλεια Δυστυ χώς, όμως, δεν είναι. Και για να επιτελέσει την αποστολή του, όταν με κατηγορεί για «απόκρυψη σκαν δάλου», και ότι «από νέα στοιχεία φέρεται ότι γνώριζα από το 2003 τη δικαστική απόφαση», μια μίξη ψεύδους με παραπληροφόρηση, ενημερώνω τους συντάκτες του ότι ακριβώς με την παραβίαση της μυ στικότητας αυτής της διαδικασίας ασχολήθηκε το Εφετείο Θράκης (με; τρόπο επισταμένο και όχι όπως το δημοσίευμα) και καταδίκασε την κ. Ψάλτη, τότε πρόεδρο Πρωτοδικών Ροδόπης για παραβίαση μυστικότη τας της διαδικασίας και παράβαση καθήκοντος. Καταδίκασε επίσης και τους μοναχούς Εφραίμ και Αρσένιο για ηθική αυτουργία στα παραπάνω αδικήματα, σε φυλάκιση 15 μηνών τον καθένα με αναστολή. Γεγονό τα που γνωρίζουν οι πάντες, πλην μάλλον του Ελεύθερου Τύπου. Δεν ζητώ φυσικά την αποκατάσταση της αλήθειας από την εφημερίδα γιατί ο σκοπός της ήταν ακριβώς η απόκρυψή της».

Σε πολιτικό επίπεδο και πέραν της παράθεσης των επιχειρημά των αυτής καθαυτής της υπόθεσης Βατοπαιδίου, όπως τα θέτει στην επιστολή του ο κ. Πεταλωτής, ο «Ε.Τ.» επισημαίνει: Πρώτον, η ενο χοποίηση της δημοσιογραφικής έρευνας έχει αποτελέσει πρακτική της εκάστοτε εξουσίας επί πολλές δεκαετίες στην Ελλάδα, χωρίς το επιθυμητό αποτέλεσμα από τους εμπνευστές της. Θα περίμενε κανείς από μία κυβέρνηση που επαγγέλ λεται νέα αντίληψη διακυβέρνησης

να διαχωρίζει τη θέση της από πρα κτικές του παρελθόντος και μάλι στα αναποτελεσματικές.

Δεύτερον, ο «Ε.Τ.» είναι και θα παραμείνει εφημερίδα με σταθερή ιδεολογική άποψη και συγκεκρι μένες πολιτικές θέσεις, που πλέον είναι καθαρές και αντιληπτές στον καθένα. Είναι αδιαπραγμάτευτη η προσήλωσή της στην αποκατάστα ση της αλήθειας και γι’ αυτό πέφτει στο κενό η προσπάθεια του κ. Πε ταλωτή να εμφανίσει την εφημερί δα ως δήθεν κατευθυνόμενη».

Επί της ουσίας… τίποτα

Ως προς την ουσία της υπόθεσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν απαντά στο σαφές ερώτημα: Γνώ ριζε ή όχι από το 2003; Ο Γιώργος Πεταλωτής αποφεύγει κάθε νύξη στο θέμα αυτό, φως αυτοδιαψεύδεται από την ίδια την κατάθεσή του στην αντεισαγγελέα Ε. Σωτηροπούλου σας 19 Σεπτεμβρίου 2008, όπου ομολογεί ότι γνώριζε την απόφαση: «Εισηγήτρια ορίστη κε η κυρία Σακάλσγλου, ηοποία, κατά πληροφορίες μας, κατέθεσε την εισήγηση ένα μήνα μετά τη συζήτηση, χωρίς όμως η πρόεδρος να ορίζει διάσκεψη, θεωρώ ότι αν εκδιδόταν απόφαση με βάση την αποδεικτικά διαδικασία, η αγωγή θα απορριπτόταν και δεν θα ακο λουθούσαν, όσα ακολούθησαν».

Παραγραφή αδικήματος

Τόσο ο ίδιος όσο και ο κ. Ξυνίδης θα έπρεπε να έχουν διωχθεί ποι νικά, όμως στάθηκαν… τυχεροί, αφού το αδίκημα έχει παραγρα φεί Αρα, ο κ. Πεταλωτής μιλά εκ του ασφαλούς. Μένει όμως θολή π κατάθεση, αφού κάνει λόγο για πληροφορίες «μας» και δημιουργεί σαφείς υπόνοιες ότι γνώριζε ότι η εισήγηση ήταν έτοιμη από τον Δε κέμβριο του 2003, αφού μιλά για «ένα μήνα μετά» τη συζήτηση στο δικαστήριο της Ροδόπης, που έγινε στις 5 Νοεμβρίου 2003. Είναι αλή θεια ότι η αδελφή της εισηγήτριας κυρίας Σακάλογλου ήταν ιδιαιτέρα του δημάρχου στο Δήμο Τοπείρου, όπου νομικός σύμβουλος ήταν ο κ. Θανάσης Ξυνίδης;

Σημειώνεται ότι ο κ. Πεταλωτής ήταν πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης και ο κ. Ξυνί δης ήταν πρόεδρος του Δικηγο ρικού Συλλόγου Ξάνθης. Αναπά ντητο παραμένει το ερώτημα αν ήταν σύμπτωση η παρέμβαση του Μητροπολίτη Ξάνθης, ο οποίος με επιστολή του προς την πρόεδρο Πρωτοδικών Ροδόπης Μαρία Ψάλ τη στις 28 Ιανουαρίου 2004 ασκεί κριτική γιατί δεν κάνει αποδεκτή την εισήγηση της εισηγήτριας που κατατέθηκε εντός μηνός, διερωτά ται «γιατί δεν έκανε παρέμβαση η Εισαγγελική Αρχή;» και γνωρίζει ότι υπήρχε πρωτόκολλο παραλα βής και παράδοσης που δεν είχε ανακληθεί και «υπεγράφη τον Ιού νιο του 2003».

Επίσης, ο κυβερνητικός εκπρόσω πος επικαλείται την καταδικαστική απόφαση για την πρόεδρο Πρω τοδικών Ροδόπης, ωστόσο κατά της απόφασης αυτής έχει ασκηθεί έφεση, επομένως το ζήτημα όχι μόνο δεν έχει κλείσει, αλλά εκεί θα αποκαλυφθούν πολλά, ενώ επί σης δε διευκρινίζει ότι η πρόεδρος καταδικάστηκε για παραβίαση του απορρήτου μετά την 21η Απριλίου 2004, δηλαδή μετά τη διάσκεψη των τριών δικαστών.


Πηγή: Ελεύθερος Τύπος, 24-6-2010, σ. 9