Άγ. Ιωσήφ ΗσυχαστήςΆγιοι - Πατέρες - Γέροντες

Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής: “Πρόσεχε σέ βλέπει ό Θεός είναι παρών, είναι δίπλα σου.”

22 Σεπτεμβρίου 2010

Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής: “Πρόσεχε σέ βλέπει ό Θεός είναι παρών, είναι δίπλα σου.”

Πρός Ἰωάννη,

φοιτητή Θεολογικῆς Σχολῆς

Τιμίου Σταυροῦ, Μπρούκλιν Βοστώνης.

 

Ἅγιον Ὄρος, τῇ  5/6/1959.

Εἰς τόν ἀγαπητόν Ἰωάννην μου

εὔχομαι ὑγείαν μακράν καί Θεοῦ φώτισιν.

Νά σοῦ ἀνοίξῃ τόν νοῦν τῷ Πνεύματι Αὐτοῦ τo ἀγαθῶ, ὅπως ἐξαπέστειλε εἰς τούς ἁγίους Αὐτοῦ μαθητάς.

Λοιπόν, υἱέ ἀγαθέ, φοβοῦ τόν Θεόν καί πράττε τάς ἐντολάς Του καί εὖ σοι γένηται.

Σήμερον ἔλαβον τήν ἐπιστολήν σου καί εἶδον τά ἐν αὐτῇ, καί πολύ ἐχάρην ὅπου ζητεῖς τροφήν διά τήν ψυχήν σου. Βιάζου λοιπόν, ἀγαθό μου παιδί, καί πρῶτον νά λές τήν εὐχήν. Μνημόνευε τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ, διά νά σοῦ μνημονεύσῃ καί ὁ Θεός ἐν καιρῶ πειρασμοῦ.

Ὅ,τι κάμνεις νοῶν καί φρονῶν, λέγε σέ κάθε στιγμήν: «Ἰωάννη, πρόσεχε σέ βλέπει ὁ Θεός· εἶναι παρών, εἶναι δίπλα σου. Ὅλα τά βλέπει καί παραβλέπει· δέν δύνασαι νά τόν λανθάνῃς σέ τίποτα. Εἶσαι ἕνα σκουλήκι κοντά Του, ἕνα μυρμήγκι».

Μά ὁ Θεός εἶναι Θεός πολυόμματος, ὅπου βλέπει παντοῦ. Ὁ νοῦς σου πρίν κινηθεῖ νά σχηματίσῃ τόν λογισμόν, ὁ Θεός τό ἠξεύρει. Διατί λοιπόν ἐσύ δέν τό βλέπεις; Ἡ ὅρασις τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ γνῶσις περί Θεοῦ.

Λοιπόν, ὅταν ἐσύ δέν ἁμαρτάνῃς, δέν ψεύδεσαι, δέν κατακρίνῃς, δέν πονηρεύεσαι κατά τοῦ πλησίον σου, τότε ἔχεις φόβον Θεοῦ. Τότε εἶσαι σοφός καί κατανοεῖς τόν Θεόν, καί διά νά μήν Τόν λυπήσῃς δέν ἁμαρτάνεις. Καί αὐτή εἶναι ἡ ὅρασις τοῦ Θεοῦ, καί ὁ Θεός ὁ βλέπων τά πάντα σέ σκεπάζει ἀπό τάς παγίδας τοῦ σατανᾶ.

Ἰδού ὁ τρόπος πῶς νά φυλάγεσαι, υἱέ μου ἀγαπητέ, ἀπό τάς παγίδας τοῦ σατανᾶ. Ἀρκοῦσι πρός τό παρόν. Σᾶς εὔχομαι.

Ταπεινός π. Ἰωσήφ.

 

Πηγή: Θείας Χάριτος Εμπειρίες