Άγιοι - Πατέρες - ΓέροντεςΓέρ. Ιωσήφ Βατοπαιδινός

Ρήματα ζωής αιωνίου (2) [ Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός ]

11 Μαρτίου 2011

Ρήματα ζωής αιωνίου (2) [ Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός ]

Ημείς οι ευτελείς ηγαπήσαμεν εκ καρδίας μέσης το Άγιον Όρος και εργαστήκαμε ισοβίως εν αυτώ. Ηγαπήσαμεν τας διδασκαλίας των αγίων Γερόντων και τας εφαρμόσαμεν κατά δύναμιν, και εκ πείρας λέγομεν, ότι η πρόοδος του Μονάχου εξαρτάται της ευλαβείας και αγάπης και υπακοής, που τρέφει εις το πρόσωπον του Γέροντός του. Ημείς εκλεξάμεθα άνθρωπον του Θεού, δυνάμενον να θεραπεύση τα πάθη ημών, να μας όδηγήση εις αγγελοειδή πολιτείαν. Ο Γέροντας ημών Ιωσήφ ο Σπηλαιώτης υπήρξε μέγας νηπτικός ποδηγέτης, διάδοχος του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και Νικοδήμου του Αγιορείτου. Μείνατε εν υπακοή εν Αγίω Όρει, πατέρες και αδελφοί μου τιμιώτατοι, και ο μισθός υμών πολύς εν ουρανοίς.

Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός (01/07/1921 – 01/07/ 2009)