Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες

Έκδοση νέου πονήματος για τον Άγιο Χριστόφορο τον Παπουλάκο – Επιστολή Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου

7 Μαΐου 2011

Έκδοση νέου πονήματος για τον Άγιο Χριστόφορο τον Παπουλάκο – Επιστολή Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου

Το ιεραποστολικό και μη κερδοσκοπικό Ινστιτούτο «Χριστοφόρος Παπουλάκος», πρόσφατα εξέδωσε ένα ακόμη πόνημα, τα ΠΡΑΚΤΙΚΑ δύο Επιστημονικών Συνεδρίων για τον αοίδιμο όσιο μοναχό Χριστοφόρο τον Παπουλάκο. Την ιστορική αυτή έκδοση απέστειλε ήδη τιμής ένεκεν στα παλαίφατα Ελληνορθόδοξα Πατριαρχεία, σε πλείστους αρχιερείς του Οικουμενικού Θρόνου, των Εκκλησιών Κύπρου, Ελλάδος, Κρήτης, Δωδεκανήσου, Αλβανίας, Αμερικής, Αυστραλίας κ.α. Επίσης σε πλείστες ιερές Μονές, μεταξύ των οποίων και του Αγίου Όρους, σε πανεπιστημιακούς καθηγητές, σε πανεπιστημιακές και σχολικές Βιβλιοθήκες, και σε άλλους πνευματικούς ανθρώπους.

Η αποστολή των Πρακτικών συνοδευόταν από την κάτωθι επιστολή:

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

«ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΣ»

ΕΔΡΑ: ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ 4 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ 153 54 ΤΗΛ: 210 6042747

www.papoulakos.gr ΦΑΞ: 210 6610805

Γλυκά Νερά, 25 Απριλίου 2011

Προς

τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην …

Σεβασμιώτατε Πάτερ και Δέσποτα,

Χριστός Ανέστη!

Ευσεβάστως γνωρίζομεν Υμίν, ως Επιστημονική Επιτροπή του ιεραποστολικού και μη κερδοσκοπικού Ινστιτούτου «Χριστοφόρος Παπουλάκος», ότι προβαίνομεν εις την κυκλοφορίαν των Πρακτικών του Α’ Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου εν Κλειτορία τη 26η και 27η του μηνός Σεπτεμβρίου 2009 με θέμα: «Ο Όσιος Χριστοφόρος Παπουλάκος» και των Πρακτικών της Α’ Επιστημονικής Ημερίδος εν Θήρα τη Πέμπτη 23η του μηνός Ιουλίου 2009 με θέμα: «Ο Οσιώτατος Μοναχός Χριστοφόρος Παπουλάκος στη Θήρα και στην Άνδρο». Η έκδοσις των «Πρακτικών» μάλιστα συμπίπτει με την συμπλήρωσιν 150 ετών από της ομολογιακής και μαρτυρικής εκδημίας του οσίου Χριστοφόρου.

Ομού μετά της αποστολής των Πρακτικών της εν Θήρα Ημερίδος και του εν Κλειτορία των Καλαβρύτων Συνεδρίου περί Χριστοφόρου του Παπουλάκου, δεχθήτε και την ευγνωμοσύνην εκ μέρους της Επιστημονικής Επιτροπής δια την κατανόησιν και την στήριξιν της προσπαθείας, την οποίαν καταβάλλομεν εις τους δυσκόλους αυτούς καιρούς, δια να λάμψη η αλήθεια αναφορικώς προς την προσωπικότητα και το έργον του Χριστοφόρου Παπουλάκου.

Εύχεσθε δια την επιτυχίαν των ευγενών στόχων και οραματισμών του Ινστιτούτου.

Μετά του προσήκοντος σεβασμού

δια την Επιστημονικήν Επιτροπήν του Ινστιτούτου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ, καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας εις το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑЇΔΗΣ, καθηγητής εις το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, καθηγητής Θεολογικού Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΧΑΤΖΟΥΛΗ, επίκουρος καθηγήτρια Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ, λέκτωρ Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΛΑΜΠΡΟΥ, λέκτωρ Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, λέκτωρ εις το Παιδαγωγικόν Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, λέκτωρ Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελλάς

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ, καθηγητής Ηλεκτρονικής εις το ΕΤΕΙ Αθηνών

Ο γραμματεύς της Επιστημινικής Επιτροπής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΡΑΣ, φιλόλογος – συγγραφεύς

Εκφράζομεν και πάλιν την ευγνωμοσύνην μας προς όλους εκείνους, οι οποίοι κατά καιρούς εξεδήλωσαν ποικιλοτρόπως την ηθικήν συμπαράστασιν και στήριξιν εις το δύσκολον και υπό πολλών βαλλόμενον έργον, το οποίον επιτελεί το Ινστιτούτο.

Καταχωρίζομεν μάλιστα και μίαν επιστολή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου, ενδεικτικήν της αγάπης και της επιβραβεύσεως του επιτελουμένου έργου:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

Εν Λαμία τη 15η Απριλίου 2011

Αξιότιμον κύριον

Χρήστον Καρράν.

Γραμματέα Επιστημονικής Επιτροπής

Ινστιτούτου «Χριστοφόρος Παπουλάκος»,

Ελασσόνος 4, Γλυκά Νερά, 153 54 Αττική.

Αγαπητέ κύριε Γραμματεύ.

Έλαβον την επιστολήν σας δια της οποίας με πληροφορείτε περί της παρά του μη κερδοσκοπικού Ινστιτούτου «Χριστοφόρος Παπουλάκος» εκδόσεως τόμου περιλαμβάνοντος τα Πρακτικά του Α’ Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου εν Κλειτορία τιτλοφορουμένου: «Ο Όσιος Χριστοφόρος Παπουλάκος», τα Πρακτικά της Α’ Επιστημονικής Ημερίδος εν Θήρα τιτλοφορουμένης: «Ο Οσιώτατος Μοναχός Χριστοφόρος Παπουλάκος στη Θήρα και στην Άνδρο» καθώς και τον συνοδευτικόν τόμον και σας ευχαριστώ θερμώς.

Ο τόμος αυτός συγκεντρώνει ουσιαστικά σχόλια και εμβριθείς μελέτας επί πρωτογενών και δευτερογενών πηγών μαρτυρούντων περί της ζωής και δράσεως του οσίου Χριστοφόρου του «Παπουλάκου», καθώς και Ασματικήν ακολουθίαν τιμούσαν την μνήμην του. Η παράθεσις των σχολίων αυτών, τα οποία επιτυχέστατα αναφέρονται εις την δράσιν του δημοφιλεστάτου μοναχού, αντιδιαστέλλουν την μεταρρυθμιστικήν Εκκλησιαστικήν πολιτικήν του νεοσυστάτου ελληνικού κράτους, μετά της λαϊκής Ορθόδοξου πίστεως του γένους ημών αποτελεί σημαντικήν συνεισφοράν εις την μελέτην της νεωτέρας Εκκλησιαστικής Ιστορίας.

Σας συγχαίρω εγκαρδίως δια την προσφοράν αυτήν προς την τοπικήν ιστορίαν, αλλά και αυτήν ολοκλήρου της πατρίδος μας και εύχομαι εις άπαντα τα μέλη του Ινστιτούτου όπως ο ερχόμενος εις την ένδοξον Ανάστασίν Του Κύριος σας ενδυναμώνει εις την ανάδειξιν της σημαντικωτάτης προς το Έθνος συμβολής του οσίου Χριστοφόρου.

Μετά θερμών ευχών.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διάθεση των Πρακτικών:

– κ. Μαρία, τηλ. 2610-312151, 2610-323243 και τηλεομοιότυπο: 2610-344629

– Βιβλιοπωλείο: ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Αθήνα (Δραγατσανίου 2 – πλ. Κλαυθμώνος) τηλ. 210 3310977, Θεσσαλονίκη (Εθν. Αμύνης 9α) τηλ. 2310 275126, Πάτρα (Ρήγα Φεραίου 143 και Φιλοποίμενο 24) τηλ. & fax. 2610 223110

– Βιβλιοπωλείο: ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, Γερανίου 20 (κοντά Σοφοκλέους και Γερανίου), 105 52 Αθήναι, τηλ. 210.52.43.275.

Για τον Παπουλάκο βλέπε περισσότερα στην ιστοσελίδα: www.papoulakos.gr

Πηγή: http://www.diakonima.gr/wp-admin/post-new.php