Συναξαριακές Μορφές

Απόστολος Σίμων ο Ζηλωτής

10 Μαΐου 2011

Απόστολος Σίμων ο Ζηλωτής

Σύμφωνα μέ αρχαία παράδοση, ο άγιος Σίμων ο Ζηλωτής —πού αναφέρεται από τον άγιο Λουκά μεταξύ των Δώδεκα Αποστόλων (Λουκ. 6, 15)— ήταν ο νυμφίος του εν Κανά τής Γαλιλαίας γάμου, ό’που ο Χριστός έκανε τό πρώτο θαύμα τής επί γης αποστολής του, μετατρέποντας τό νερό σέ κρασί (‘Ιω. 2)1. Βλέποντας τό θαύμα αυτό, ο Σίμων πίστεψε μέ όλη τήν ψυχή του καί εγκατέλειψε γυναίκα, σπίτι και πατρίδα για νά ακολουθήσει τον Χριστό, τον επουράνιο Νυμφίο τών καθαρών καρδιών.

Τήν ήμερα τής Πεντηκοστής, ευρισκόμενος στο υπερώο μέ τούς άλλους Αποστόλους, έλαβε τήν δωρεά του Αγίου Πνεύματος έν είδει πύρινων γλωσσών. Πλησθείς τότε θείου «ζήλου» γιά τήν σωτηρία τών αδελφών του, ξεκίνησε νά κηρύξει τό Ευαγγέλιο σέ πολλά μέρη τοΰ κόσμου, κυρίως δε στήν Αφρική όπου διέδωσε τον λόγο τής Σωτηρίας σέ όλη τήν Μαυριτανία καί τήν Λιβύη. Έν συνεχεία, λέγεται πώς έφθασε μέχρι τήν Μεγάλη Βρετανία, όπου φώτισε τήν ψυχή πολλών ειδωλολατρών με τό κήρυγμα του. Έτελεύτησε σταυρωθείς από ειδωλολάτρες, κατά τό παράδειγμα του Κυρίου, καί ενταφιάσθηκε στά χώματα αυτά, γιά νά γίνει ή σπορά του Χριστιανισμού πού έμελλε νά αναπτυχθεί εκεί αργότερα.